Dnes je 31.3.2015 a svátek má Kvido

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302, Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz 

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 17.00 hod.
Út,Čt,Pá 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Umístění odboru:

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Vedoucí odboru Telefon Pracovní zařazení
Ing. Zmeškalová Jana
+420 313 039 350

Vedoucí odboru

 • zajišťuje chod celého odboru po stránce věcné i formální
 • rámcová znalost všech níže uvedených a s nimi souvisejících předpisů
 • zastupitelnost podřízených
 • výkon environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • tajemnice povodňových orgánů obce i obce s rozšířenou působností
 • poskytování informací, vyřizování stížností, podnětů
 • příprava a konzultace vyhlášek a nařízení města pro radu a zastupitelstvo
 • správa finančních prostředků části rozpočtu města
 • dotační politika v oblasti ochrany životního prostředí
Zaměstnanci odboru Telefon Pracovní zařazení
Krulišová Julie
+420 313 039 352

Administrativní pracovník

 • evidence pošty
 • kompletace souhrnů stanovisek a závazných stanovisek
 • povinné vnitřní evidence úřadu
 • správce archivu
 • asistenční práce
 • administrativní úkony a vedení materiálového skladu odboru
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí
Cvrčková Jana
+420 313 039 353

Pracovník ochrany ovzduší, nejčastější činnost:

 • vedení vodoprávní evidence
 • vedení evidence středních a malých zdrojů znečištění ovzduší
 • rozhodování o zpoplatnění malých a středních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • řešení stížností na právnické osoby
 • kontroly malých zdrojů
 • poskytování informací v oblasti ochrany ovzduší
 • řešení stížností na fyzické osoby
 • příprava vyhlášek města
Cvrček Petr
+420 313 039 356

Pracovník k ochrany ZPF a myslivosti, nejčastější činnost:

 • rozhodování o odnětí ze ZPF
 • rozhodování v pochybnostech o ZPF
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • rozhodování o stanovení honiteb
 • povolování odstřelu lovné zvěře
 • vydávání loveckých lístků
 • kontroly v součinnosti se zemědělskou agenturou (např. dotace)
 • podávání informací v oblasti ochrany ZPF a myslivosti
 • součinnost veterinární správě, správě ochrany rostlin (rostlinolékařská služba)
 • nákazová opatření
Ing. Svobodová Nikola
+420 313 039 354

Pracovník ochrany přírody a krajiny, nejčastější činnost:

 • rozhodování kácení mimolesních dřevin a náhradních výsadbách
 • rozhodování o zásahu do významného krajinného prvku
 • rozhodování o zásahu do krajinného rázu
 • rozhodování o výjimkách a odlišných postupech v ochraně živočichů a ptáků
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování a jinému plánování ( KPÚ, LHP,…)
 • odebírání týraných zvířat, zajišťování náhradní péče
 • podávání informací v oblasti ochrany přírody a krajiny
 • zajištění péče o toulavá zvířata (věc nalezená)
 • zajištění součinnosti veterinární správě
Bálková Renata
+420 313 039 366

Pracovník vodoprávního úřadu, nejčastější činnost:

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
DiS. Vobořilová Jitka
+420 313 039 363

Pracovník vodoprávního úřadu, nejčastější činnost:

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
Ing. Pešek Václav
Vrbová Jana
+420 313 039 364
+420 313 039 362

Pracovník vodoprávního úřadu, nejčastější činnost:

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
Ing. Novosadová Ivana
+420 313 039 357

Pracovník pro ochranu lesa, nejčastější činnost:

 • povolování těžeb
 • zadávání zpracování LHO a jejich vydávání vlastníkům
 • evidence stavu lesních pozemků
 • ustanovování lesních odborných hospodářů
 • kontroly plnění lesních hospodářských plánů a osnov
 • rozhodování o odnětí lesních pozemků
 • rozhodování v pochybnostech o pozemcích PUPFL
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám v lese
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám v ochranném pásmu lesa
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • podávání informací v oblasti ochrany PUPFL
 • nařízení zákazu vstupu do lesa a nápravných opatření
RNDr. Slezák Ladislav
+420 313 039 351

Pracovník odpadového hospodářství, nejčastější činnost:

 • vedení evidence nakládání s odpady právnických a podnikajících osob
 • rozhodování o povolení nakládání s nebezpečnými odpady
 • kontroly původců odpadů
 • kontrola zařízení určených k nakládání s odpady
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • poskytování informací v oblasti odpadového hospodářství
 • součinnost s Technickými službami Vlašim s.r.o.
 • příprava vyhlášek města
 • příprava systému města k nakládání s komunálním odpadem
 • příprava a kontrola Plánu odpadového hospodářství města
Švejdová Martina
+420 313 039 358

Pracovník státní památkové péče, nejčastější činnost:

 • výkon a organizování státní památkové péče
 • vedení evidence kulturních památek
 • zabezpečení předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky, památkové zóny nebo jejich ochranná pásma
 • dozor při obnově kulturních památek, památkové zóny, ochranných pásem
 • kontrola plnění ustanovení zákona i závazných stanovisek
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • poskytování informací v oblasti ochrany kulturních památek
 • péče o kulturní památky v místě a kontrola dodržování zákonnosti vlastníků kulturních památek a dalších
 • tajemnice Komise státní památkové péče
 • dotace na památkovou péči
 • příprava vyhlášek města
vytvořilo Anawe