POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění podle zákona              o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), a je registrován.         Úplný seznam všech poskytovatelů sociálních služeb je dostupný na registru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na webových stránkách http://iregistr.mpsv.cz/.

Sociální služby pro zdravotně postižené občany a seniory působící ve Vlašimi:

 • Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu v domácnostech uživatelů nebo střediscích osobní hygieny občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,        a která jim umožňuje zůstávat v jejich přirozeném domácím prostředí, pomáhá zachovat v maximální možné míře jejich dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a odstraňuje či alespoň oddaluje nutnost umístění v pobytovém zařízení.

           Pečovatelská služba okresu Benešov, http://www.ps-benesov.estranky.cz/

 • Pobytová služba pro seniory má poslání zajistit důstojný život seniorům nad 65 let se sníženou soběstačností v podmínkách, které se co nejvíce blíží běžnému životu vrstevníků. Pro obyvatele domova je zajištěna sociální             i zdravotní péče.

           Domov ve Vlašimi, http://www.dd-vlasim.cz/

 • Osobní asistence umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít ve vlastní domácnosti. Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat základní životní potřeby a to jak biologické např. příprava jídla, pití, asistence při hygieně, polohování, tak kulturní např. doprovod do školního zařízení, zaměstnání, kina, divadla, na úřady aj.

           Farní charita Vlašim http://vlasim.charita.cz/

 •  Půjčovna kompenzační pomůcek nabízí zapůjčení kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek na dohodnutou dobu.

           Pečovatelská služba okresu Benešov, http://www.ps-benesov.estranky.cz/

           Farní charita Vlašim http://vlasim.charita.cz/

           Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, a.s.

           http://www.hospital-bn.cz/pro-pacienty-a-navstevy/socialni-sluzby-a-poradenstvi

 

Nejbližší pobytové služby poskytované v regionu a okolí:

 • Zdravotně sociální pobyty jsou určeny osobám ukončujícím zdravotní hospitalizaci, které ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

          Rehabilitační ústav Kladruby, http://rehabilitace.cz/,

          LDN Ledeč – Háj, http://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s522/nemocnice/luzkova-cast/c514-Lecebna-dlouhodobe-nemocnych

 • Odlehčovací služba (tzv. zdravotně sociální lůžko), což je pobytová služba pro osoby, které mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o kterého je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

          Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, a.s., http://www.hospital-bn.cz/luzkove-oddeleni/socialni-sluzby/dalsi-informace

          Gerimed LDN Prčice, http://www.gerimed.cz/

 • Domácí zdravotní péče není sociální služba, ale vhodně doplňuje komplex péče , je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Poskytuje péči všem, kteří se ocitli v takové zdravotní situaci, kdy nestačí péče rodiny. Jedná se zejména o pacienty po operačním zákroku, u kterých není nutný další pobyt v nemocnici nebo umírající, kteří chtějí zůstat do posledního okamžiku ve svém prostředí obklopeni svou rodinou. Zdravotní péče je poskytována 7 dní týdnu 1x – 3x denně dle předpisu lékaře.

          Farní charita Vlašim http://vlasim.charita.cz/

 

Sociální služby pro osoby, které řeší nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení sídlící ve Vlašimi     a v Benešově:

 • Dům pro matku a dítě, který poskytuje přechodné azylové ubytování matkám s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

          Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko ve Vlašimi,  http://vlasim.diakonie.cz

 • Dům na půl cesty, kde mladiství uživatelé do 26 let věku získávají pracovní a sociální návyky, učí se pečovat            o domácnost a zvládat hospodaření.

          CERPOS http://www.cerpos.cz/

 • Nízkoprahové denní centrum poskytuje komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Snahou centra je prostřednictvím nabízených služeb předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí a zvýšit kvalitu jejich života. Služba je určena pro muže a ženy starší 18 let žijící na ulici či jinak sociálně znevýhodněné osoby.  

          Pečovatelská služba okresu Benešov, http://www.ps-benesov.estranky.cz/

 • Noclehárna je v provozu od 01. 12. 2012 do 31. 03. 2013.

          Pečovatelská služba okresu Benešov, http://www.ps-benesov.estranky.cz/

 • Sociální šatník umožňuje sociálně slabým klientům přidělit přiměřené oblečení a vybavení z občanských sbírek.

          Farní charita Vlašim, http://vlasim.charita.cz/

          Pečovatelská služba okresu Benešov, http://www.ps-benesov.estranky.cz/


Sociálně právní poradenství ve Vlašimi:

 • Občanská poradna Vlašim poskytuje uživatelům v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace, nabízí pomoc při hledání a kontaktování vhodné sociální služby, pomáhá v uplatňování oprávněných zájmů a potřeb aj. Poradenství je bezplatné, diskrétní, nestranné. Poradna se zaměřuje zejména na oblasti: sociální zabezpečení, sociální pomoc, problematika bydlení, problémy rodiny a mezilidských vztahů, pracovněprávní vztahy.

          Farní charita Vlašim http://vlasim.charita.cz/.


Sociální služby pro osoby užívající návykové látky a jejich blízké sídlí v Benešově:

Všechny níže uvedené služby poskytuje Magdaléna, o. p. s., prevence a léčba drogových závislostí http://www.magdalena-ops.cz.

 • Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov navazuje a udržuje kontakt s klientem a zprostředkovává mu pozitivní zkušenosti s odbornou institucí. Snižuje riziko přenosu infekční a chorob (výměnný program), zejména HIV a hepatitid. Ovlivňuje motivaci klientů ke změně rizikového chování a životního stylu, směrem k bezpečnému jednání.
 • Centrum primární prevence – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „MeziČas“ Benešov. Zařízení je určeno pro děti od 12 do 26 let. Odborně vzdělaní zkušení pracovníci poskytují pomoc při řešení krizových situací, doprovod do institucí, výchovně vzdělávací aktivity, dlouhodobou spolupráci a podporu při vzdělávání a doučování. Pracovníky je možné potkat v terénu u autobusového nádraží každou středu od 14:00 do 14:30 hodin. Tel: 739 570 998. Program NZDM "MeziČasu" je možné sledovat na sociální síti Facebook.
 • Ambulantní léčba je odbornou, komplexní, cílenou a strukturovanou prací s klienty vedoucí k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek.
 • Rezidenční péče probíhá v terapeutické komunitě Magdaléna pro klienty se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání drog.
 • Následná péče CHRPA je program pro absolventy střednědobé či dlouhodobé léčby závislosti. Základní nabídku tvoří chráněné bydlení, tréninkové byty, pracovní místa na zkoušku a sociálně terapeutický program. Délka pobytu bývá 6 až 12 měsíců dle individuálních potřeb klienta.
publikováno 7.3.2013