Upozornění od 1.1.2016 - § 101 a zákona o dani z přidané hodnoty

 

 

 

Přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů

pro finanční úřad

prostřednictvím CRM mohou podat pouze podnikatelé,

kteří jsou  identifikované osoby tzn. podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH:

a) pokud v ČR pořizují zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem DPH, kromě zboží pořízeného prostředníkem v rámci dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží (zejména v případě překročení limitu hodnoty pořízeného zboží ve výši 326 000 Kč za rok),

b) se sídlem nebo provozovnou v ČR ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o

     1. poskytnutí služby,

     2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

     3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

 

c) se sídlem nebo provozovnou v ČR ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě EU, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě EU osvobozeno od daně,

d) se sídlem nebo provozovnou v ČR, kteří budou poskytovat služby v rámci zvláštního režimu tzv. jednoho správního místa, ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tito podnikatelé registrováni (týká se poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronických služeb poskytovaných od 1. 1. 2015, tzv. Mini One Stop Shop),

e) kteří budou v ČR pořizovat zboží z jiného členského státu EU, ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tito podnikatelé registrováni (osoby dobrovolně žádající o registraci z důvodů uvedených pod výše uvedeným bodem a),

f) se sídlem nebo provozovnou v ČR, ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí, kterým byli registrováni, pokud - od osoby neusazené v ČR budou přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v ČR, pokud se jedná o

     1. poskytnutí služby,

     2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

     3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi

(osoby dobrovolně žádající o registraci z důvodů uvedených pod výše uvedeným bodem b),

- budou poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě EU, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě EU osvobozena od daně (osoby dobrovolně žádající o registraci z důvodů uvedených pod výše uvedeným bodem c).

 

 

Dokument ke stažení:

 

 

publikováno 10.3.2016