Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust.  § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Podle této úpravy má nálezce povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. V případě momentální nedostupnosti uvedených telefonních kontaktů (dny pracovního klidu, nebo mimo výkon služby MP) je nutné postupovat dle občanského zákoníku: "O nález se postará nálezce" do doby předání městu. V případě, že věc byla nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení.

Do agendy ztrát a nálezů obvykle nepatří:
- věci, které rychle podléhají zkáze
- věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé
- věci viditelně poškozené, nefunkční nebo zcela nepoužitelné
- věci, které jsou odložené na místě k tomuto určeném (kontejnery na komunální odpad)
- věci nalezené při trestné činnosti

Věc nalezenou na území města Vlašimi je možné oznámit a odevzdat na Městské policii Vlašim, Komenského 22, 258 01 Vlašim,
tel. + 420724512314

Úřední hodiny: pondělí 9:00 – 11:00 hodin, středa 15:00 – 17:00 hodin

Na stejném místě je možnost ztracenou věc vyzvednout.

Přihlásí-li se vlastník věci, je vyzván k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena. Nálezy jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Bezpečná Vlašim a ve zpravodaji Města Vlašim.

V případě, že se Vám ztratil pes nebo jiné zvíře, kontaktujte taktéž městskou policii, kde Vám sdělí, zda Vaše zvíře nebylo odchyceno.

Za Městskou policii Vlašim zpracovala: Frajtáková Jitka -  velitel MP