vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Ztráty a nálezy

Město Vlašim / Město / Městská policie / Ztráty a nálezy

Problematika ztrát a nálezů je zpracována v zákoně č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník.

1.Příjem a evidence ztrát a nálezů

Z ustanovení § 135 občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není- li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o věc vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Nálezy přebírají strážníci Městské policie Vlašim. Po převzetí věc zaevidují a uloží ji na služebně. Nalezené doklady (ob­čanský průkaz, cestovní pas) se předávají příslušnému úřadu, který jej vydal.


2. Předání vlastníkovi nálezu

Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána jako nelezená podle odst. 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání, je vyzván, aby uvedl přibližnou dobu a místo ztráty věci a přesný popis, popř., aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník nálezu se při přihlášení o jeho věc ve lhůtě stanovené zákonem prokáže dokladem totožnosti a podepíše protokol o převzetí věci. Podle občanského zákoníku je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.


3. Předání nálezu likvidační komisi po lhůtě 6 měsíců od přijetí

Po uplynutí 6ti měsíční lhůty od přijetí nálezu vystaví Městská policie Vlašim seznam nálezů určených k vyřazení z evidence a tento předá inventární komisi Městského úřadu ve Vlašimi. Inventární komise rozhodne, jak s příslušnými nálezy naloží (např. nevyužitelné věci se odvezou do sběrného dvora,různé nářadí se ponechají pro potřeby Městského úřadu).

 

Pokud jste nějakou věc ztratili, můžete se o jejím případném nálezu informovat, nebo si ji vyzvednout na služebně Městské policie Vlašim v úřední hodiny - pondělí od 9 do 12 hod., středa od 15 do 17 hod. nebo kdykoli po telefonické domluvě na služebním telefonu Městské policie Vlašim tel. č. 724 512314.

 

                                                                                    Za Městskou policii Vlašim zpracoval: str. Ing. Bc. Václav Fejtek

vytvořilo Anawe