Podatelna

Podatelna pro příjem dokumentů v listinné podobě

Informace o příjmu podání v listinné podobě

Doručovací adresou Města Vlašim, Městského úřadu Vlašim a Městské policie Vlašim

je adresa: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Podatelna:
(Budova Jana Masaryka 302)

Po, St 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Út 08:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Čt 08:00 - 11:30 12:00 - 13:00
08:00 - 11:30  

Pracoviště podatelny je pouze na adrese: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (budova u OD Albert),

tel: 313 039 313, fax: 313 039 339

 

Způsoby příjmu fyzického podání

 

1) Podání doručené prostřednictvím doručovacích společností ve standardizovaných obálkách na doručovací adresu.

V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze jeho odesílatele identifikovat, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.

2) Osobní podání dokumentů v úředních hodinách na adrese podatelny.

Na žádost podatele může být přijetí dokumentu podatelnou vyznačeno podacím razítkem na kopii dokumentu předloženou podatelem nebo podatelna potvrdí převzetí podání na zvláštním tiskopise.
 

Elektronická podatelna města Vlašimi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Elektronická podatelna přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) ve smyslu:

• zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

• zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

• zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

• vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat městu podání v elektronické podobě. Datové zprávy lze městu zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě spolu s přílohami je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Podatelna přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

a) na elektronickou adresu: e-podatelna@mesto-vlasim.cz

b) prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky: zbjbfmb

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/.

Technické podmínky pro příjem Podání v elektronické podobě

1) Maximální celková velikost datové zprávy včetně vložených dokumentů je 20 MB.

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva městu doručena.

2) Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému města (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží se k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

3) Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovávají a nepřihlíží se k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

4) Město přijímá v souladu s právními předpisy (např. § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád atd.) podání v elektronické podobě (např. žádost, vyjádření účastníků, stížnost, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu e-podatelny POUZE v datových formátech PDF, PDF/A, PNG, TIF, TIFF, JPEG, JPG, GIF, XML, ISDOC (pro e-faktury).

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty zaslané městu v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. město dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit je jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

5) Do předmětu datové zprávy uvádějte stručně její obsah, urychlíte tím zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

6) Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno, v souladu § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

 

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Podání v elektronické podobě zaslaná na email elektronické podatelny města musí být v souladu s procesními předpisy např.:

- § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

- § 71 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

UPOZORNĚNÍ: V případě podání zaslaného městu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

 

Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

1) O přijetí datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslaných na elektronickou podatelnu města budete, v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni na e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání městu.

2) V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejprve, zda jste e-mail poslali na správnou adresu elektronické podatelny města. Jestliže jste ověřili, že jste e-mail poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, pro ověření přijetí datové zprávy telefonicky kontaktujte podatelnu města.

 

Další informace k příjmu elektronických podání

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude městem reagováno.

 

Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

město přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk).

UPOZORNĚNÍ: Na technických nosičích dat je možno podávat městu zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, jež pro svou velikost nelze městu zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.

 

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu: info@mesto-vlasim.cz.