Evidence obyvatel

Ohlašovna – Vlašim, Domašín, Bolina, Nesperská Lhota, Hrazená Lhota, Polánka, Znosim, Chobot

 

Ohlašovna přihlašuje k trvalému pobytu pouze občany České republiky.


· Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan se dostaví na ohlašovnu osobně, nebo udělí úředně ověřenou plnou moc pověřené osobě.

Přihlašovaný předloží tyto dokumenty:

o přihlášení do vlastního bytu nebo domu - platný občanský průkaz

o přihlášení do nájemního bytu nebo domu – platnou nájemní smlouvu, platný občanský průkaz

o přihlášení do bytu nebo domu, který vlastní jiná osoba – vlastník nebo nájemník nemovitosti (oprávněná osoba) přijde na ohlašovnu osobně spolu s přihlašovaným (anebo přihlašovaný předloží písemný souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem s jeho přihlášením do nemovitosti oprávněné osoby), předloží nájemní smlouvu a občanský průkaz.

Přihlašovaný předloží platný občanský průkaz

Ohlašovna vyplní přihlašovací lístek a občanovi vydá potvrzení o změně trvalého pobytu.

- správní poplatek 50,- Kč   (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny)


· Přijímání hlášení adresy pro doručování občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu města Vlašimi a jejich změny.

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést k jeho osobě adresu, na kterou je možné doručovat písemnosti. Občan se na ohlašovnu dostaví osobně, nebo na ohlašovnu zašle tiskopis „Hlášení adresy pro doručování“ s úředně ověřeným podpisem.

Občan předloží občanský průkaz.

- bez poplatku


· Ukončování trvalého pobytu na území ČR na žádost občana s trvalým pobytem ve správním obvodu města Vlašimi.

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

- bez poplatku


· Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na žádost oprávněné osoby (majitele, nebo nájemce domu nebo bytu) občanovi ve správním obvodu města Vlašimi.

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Tento návrh je vyřizován v souladu se správním řádem a je třeba každý konzultovat individuálně.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

- bez poplatku


· Správa osobních údajů občanů s údajem o místu trvalého pobytu ve správním obvodu města Vlašimi.

Evidence obyvatel (tzv. malý okres – 48 obcí)

Evidence obyvatel je vedena v Informačním systému Ministerstva vnitra ČR a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (dále jen „obyvatel“).


· Poskytování údajů na žádost obyvatele

Obyvateli se na jeho žádost poskytují údaje vedené k jeho osobě, obsažené v Informačním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra.

Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podá žádost osobně a podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů. Při písemném podání lze využít tiskopisu “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

Žadatel předloží občanský průkaz nebo povolení k trvalému pobytu cizince.

- správní poplatek 50,- Kč za stránku


· Zprostředkování kontaktu s jiným občanem

Žádost o zprostředkování vyplní žadatel - občan starší 15 let (dále jen kontaktující osoba) a může ji podat na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra.

Každá žádost je předána Ministerstvu vnitra k vyřízení. Ministerstvo hledanou osobu jednoznačně identifikuje z registru obyvatel. Poté ji písemně osloví a sdělí kontaktované osobě, kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Záleží jen na kontaktované osobě, zda kontaktuje osobu, která ji hledá.

- kolek 500,- Kč


Správa osobních údajů obyvatel s trvalým pobytem ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností Městského úřadu Vlašim, vedených v Informačním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra.

 

Další informace a formuláře ke stažení

 

http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d