Kontaktní údaje správce:

Město Vlašim

Adresa: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

IČO: 00232947

Tel.: +420 313 039 313

Email: podatelna@mesto-vlasim.cz

ID datové schránky: zbjbfmb

 

Město jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem přeneseného výkonu státní správy a výkonu samosprávy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Město na základě uložené povinnosti jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Martin Fridrich

Email: poverenec.gdpr@mesto-vlasim.cz