Živnostenský odbor ve Vlašimi zveřejňuje informace o kontrolách

za rok 2023

(§ 26 zák. č. 255/2012Sb., o kontrole-kontrolní řád)

Označení kontrolního orgánu: Městský úřad Vlašim, odbor živnostenský,

                                                 kontrolně-správní úsek

Oblast kontrol: živnostenské podnikání
 

Zákony:  -  živnostenský zákon (zák. č. 455/1991Sb.),

                -  o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992Sb.), 

                -  o povinném značení lihu (zák. č. 307/2013Sb.), 

                -  o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zák. č. 65/2017Sb.),        

                -  označení tabákových výrobků (zák. č. 353/2003Sb.) a další

                -  zvláštní právní předpisy vztahující se k podnikání                                           

Kontrolované osoby: podnikající - fyzické osoby (FO), právnické osoby (PO), zahraniční fyzické osoby (FZO)

Celkem bylo provedeno 193 kontrol: z toho 174 fyzických osob (FO), 18 právnických osob (PO) a 1 zahraniční fyzické osoby (FZO)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Celkem bylo uloženo 3 pokuty: z toho 3x příkazový blok na místě     

Nejčastější pochybení: - neohlášení ukončení činnosti v provozovně

                                     - neohlášení zahájení činnosti v provozovně