Jednací řád komisí rady

Město Vlašim / Město Vlašim / Rada města / Komise rady / Jednací řád komisí rady

Rada města Vlašimi (dále jen „rada “) vydává v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích“), tento jednací řád komisí:

I. Úvodní ustanovení

II. Účast členů komise na schůzi komise

 1. Rada jmenuje a odvolává z funkce předsedu komise a členy komise.
 2. Tajemník jmenuje zapisovatele komise.
 3. Členství v komisích je nezastupitelné. Nemohou-li se členové schůze komise zúčastnit, jsou povinni se omluvit předsedovi komise.
 4. Omluvy se podávají předsedovi komise nejpozději před schůzí komise, neúčast na části schůze omlouvají členové komise předsedovi komise ústně v průběhu schůze.
 5. Svoji účast stvrzují členové komise podpisem do prezenční listiny přítomných.

III. Činnost komisí

 1. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
 2. Komise předkládají své návrhy, připomínky a podněty radě města, které je vyhrazeno tyto iniciativy projednávat a řešit.
 3. Komise mohou projednávat v samostatné působnosti návrhy a přijímat příslušná opatření. Přezkoumávat tato opatření přijatá komisemi je vyhrazeno radě města.
 4. Komise prostřednictvím svých předsedů mají právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravované schůze rady města, a to nejpozději do středy 12 h před zasedáním schůze rady města, ve výjimečných případech i před jednáním rady města.

IV. Jednání komisí

 1. Komise se scházejí podle potřeby.
 2. Jednání schůze komise je neveřejné. O účasti jiných osob než členů komise a zapisovatele na jednání komise rozhodne komise hlasováním.
 3. Jednání komise po dohodě s předsedou komise svolává zapisovatel komise písemnou pozvánkou, e-mailem, telefonicky nebo stanovením stálého termínu.
 4. Vlastní přípravu jednání včetně podkladů zajišťuje předseda komise ve spolupráci se zapisovatelem komise.
 5. Komise jedná a usnáší se na základě písemných i ústně přednesených materiálů a zpráv.
 6. Schůzi komise řídí předseda komise nebo její místopředseda.
 7. Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
 8. Z jednání komise se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel komise. Originál zápisu podepisuje předseda komise, případně místopředseda a jiný člen komise.
 9. Zápisy z jednotlivých schůzí komisí jsou uloženy na sekretariátu starosty, a to k nahlédnutí členům komise, členům rady města, případně členům zastupitelstva města.
 10. Zápis ze schůze komise zpravidla obsahuje tyto údaje:

a) den, místo jednání komise,

b) program jednání komise,

c) účast členů komise, další přítomní (přílohou listina prezence),

d) projednání jednotlivých bodů programu, obsah rozpravy a vystoupení,

e) výsledek hlasování, přijatá usnesení.

V. Jednání komise pověřené výkonem státní správy

Oprávnění k úkonům správního orgánu

 1. Komise rady města pověřená výkonem přenesené působnosti jako kolegiální orgán (dále jen komise) rozhoduje hlasováním o:
  1. rozhodnutí ve věci,
  2. usnesení o tom, zda osoba je či není účastníkem,
  3. usnesení o zastavení řízení,
  4. usnesení o námitce podjatosti.
 2. O námitce podjatosti nehlasuje člen komise, proti němuž námitka směřuje.
 3. Předseda komise nebo člen komise, na kterém se komise usnese,
  1. provádí samostatně ostatní usnesení a další úkony, které nejsou rozhodnutím,
  2. podepisuje rozhodnutí ve věci, včetně podepisování rozhodnutí v rámci autoremedury, rozhodnutí po podání žaloby ve správním soudnictví, rozhodnutí o části věci, mezitímního rozhodnutí, rozhodnutí o opravě výroku,
  3. podepisuje usnesení, záznamy, protokoly, sdělení, vyjádření a všechny ostatní písemnosti komise,
  4. podepisuje záznam o určení oprávněné úřední osoby,
  5. podepisuje oznámení nicotného rozhodnutí a nezákonného závazného stanoviska nadřízenému orgánu,
  6. vede spis.
 4.  Každý člen komise podepisuje protokol o hlasování.
 5.  Zapisovatel komise podepisuje protokol o hlasování.

VI. Kontrola

Kontrola činnosti komise a plnění úkolů uložených radou města se provádí na jednáních rady města, a to nejméně 1x ročně. Zprávu o činnosti radě města vždy předkládá předseda komise.

VII. Závěrečná ustanovení

Jednací řád komisí schválila Rada města Vlašimi na své schůzi dne 13.12.2010 a nabývá účinnosti dne 13.12.2010. Jednací řád z 31.01.2007 se ruší.