Jednací řád Rady města Vlašimi

Město Vlašim / Město Vlašim / Rada města / Jednací řád rady

I. Úvod

Rada města Vlašimi (dále jen "rada") tímto ve smyslu §101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), vydává tento jednací řád rady (dále jen "jednací řád"), který upravuje přípravu, průběh a pravidla jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích usnesení a zabezpečení jejích úkolů.

II. Příprava schůze rady

 1. Schůze rady (dále jen „schůze“) se konají zpravidla jedenkrát za 14 dní, v pondělí od 14.30 hodin. V mimořádných případech může být schůze rady svolána podle potřeby.
 2. Schůzi rady města svolává starosta zpravidla dle časového plánu schváleného zastupitelstvem města.
 3. Přípravu schůze organizuje místostarosta spolu s kanceláří úřadu. Příprava schůze probíhá zpravidla ve čtvrtek před dnem konání schůze.
 4. Materiály k zařazení na program schůze předkládají vedoucí odborů městského úřadu (dále jen "MěÚ"), tajemník MěÚ, členové zastupitelstva města, předsedové výborů zastupitelstva a komisí rady (dále jen "předkladatelé"). Při přípravě zasedání místostarosta spolu s kanceláří úřadu posoudí materiály předkladatelů a v případě potřeby si od nich vyžádá doplňující podklady.
 5. Předkladatel odpovídá za doručení materiálů pro schůzi asistentce starosty v jednom vyhotovení v termínu před konáním schůze, který kancelář úřadu určí (zpravidla do středy do 12:00 hod.).
 6. Materiály pro schůzi jsou vždy vyhotovovány na jednotném formuláři, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu a obsahují všechny na něm uvedené náležitosti. Materiály jsou kanceláří úřadu nebo majetkovým odborem skenovány a zaneseny do programu „Usnesení rady a zastupitelstva“.
 7. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy a se schváleným rozpočtem, pokud ho nenavrhuje změnit. V případě návrhu na posílení výdajové stránky rozpočtu musí být tento návrh projednán s vedoucím finančního odboru a v návrhu usnesení musí být uvedeno, z jakého zdroje bude posílení provedeno.

III. Průběh schůze rady

 1. Schůze rady může probíhat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. Schůze rady jsou neveřejné. Podle obsahu projednávaných problémů mohou být přizváni zástupci dalších orgánů či organizací. O případném přizvání dalších osob rozhoduje starosta, rada může hlasováním přítomnost dalších osob odmítnout nebo si je naopak vyžádat.
 3. Schůzi rady řídí starosta nebo místostarosta nebo jiný jím pověřený člen rady.
 4. V úvodu schůze předsedající stanoví zapisovatele (asistentku starosty) a ověřovatele zápisu z členů rady.
 5. V případě mimořádných okolností může předsedající ukončit jednání rady ještě před dokončením projednání schváleného programu.

IV. Přijímání usnesení a hlasování

 1. Návrh usnesení je vždy povinnou součástí připraveného materiálu. Návrh může být upraven podle podnětů členů rady a na základě hlasování.
 2. Rada hlasuje o jednotlivých bodech navrženého usnesení při jejich projednávání.
 3. Pokud byly v průběhu projednávání daného bodu navrženy pozměňující návrhy nebo protinávrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách v opačném pořadí, než byly podány. Po schválení pozměňujícího návrhu nebo protinávrhu se o ostatních již nehlasuje. Pokud nebude žádný pozměňující návrh nebo protinávrh přijat, hlasuje se o původním návrhu. Vyjádření nesouhlasu s návrhem není považováno za protinávrh a samostatně se o něm nehlasuje.
 4. Hlasuje se veřejným hlasováním. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.
 5. Neúčast na schůzi omlouvají členové rady zpravidla předem ústně starostovi, včetně pozdního příchodu. Předčasný odchod ze schůze omlouvají předsedajícímu nejpozději před jejím zahájením.
 6. Usnesení podepisuje starosta s místostarostou. V případě nepřítomnosti místostarosty podepisuje usnesení starosta a jiný člen rady - zpravidla jeden z ověřovatelů, pověřený předsedajícím před začátkem schůze. V případě nepřítomnosti starosty podepisuje usnesení místostarosta a jiný člen rady - zpravidla jeden z ověřovatelů, pověřený předsedajícím před začátkem schůze.
 7. Na schůzích rady je zakázáno používání mobilních telefonů.

V. Vyhotovení a plnění usnesení

 1. Usnesení se vyhotovuje písemně a nejpozději do sedmi dnů po zasedání se rozesílá členům zastupitelstva města, tajemníkovi MěÚ, vedoucím jednotlivých odborů MěÚ, strážníkovi pověřeným řízení městské policie, orgánům a organizacím, které odpovídají za splnění úkolů uložených usnesením.
 2. Zprávu o způsobu splnění usnesení předkládá místostarosta na zasedání rady.

VI. Organizační a technické zabezpečení zasedání

 1. Organizační a technické zabezpečení zasedání zajišťuje kancelář úřadu.
 2. Kancelář úřadu odpovídá za vyhotovení usnesení a zápisu ze zasedání. Tento odbor také vede evidenci usnesení, soustřeďuje zprávy o jejich plnění a na základě podkladů od jednotlivých odborů MěÚ předkládá tyto materiály radě. Návrh usnesení zpracovává tajemník.
 3. Ze schůze rady se pořizuje písemný zápis, který podepisuje starosta a ověřovatel.
 4. Zápis pořizuje zapisovatel do 7 dnů od zasedání rady.
 5. Zápis ze zasedání obsahuje zejména: den, místo zasedání rady města a hodinu zahájení, kdo schůzi zahájil a předsedal jí, kdo pořizoval zápis, počet přítomných a omluvených členů rady města, průběh a výsledek projednání a hlasování, kdo hovořil v diskusi, stručný obsah jeho vystoupení, zejména předložil-li pozměňující návrhy nebo protinávrhy, přijatá usnesení, kdy schůze rady města byla ukončena. Součástí originálu zápisu je i prezenční listina přítomných.
 6. Pokud byly podány námitky k zápisu, rozhodne o nich nejbližší zasedání rady.
 7. Zápisy ze schůzí, jakož i všechny související písemné materiály archivuje kancelář úřadu. Členové zastupitelstva města mohou do těchto zápisů a materiálů kdykoliv nahlédnout. Nahlížení do usnesení občany města a dalšími oprávněnými osobami se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obcích a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád Rady města Vlašimi ze dne 31.01.2007.
 2. Tento jednací řád byl schválen usnesením rady č. 35/24/2010 ze dne 13.12.2010 a nabývá účinnosti tímto dnem.