Jednací řád zastupitelstva

Město Vlašim / Město Vlašim / Zastupitelstvo města / Jednací řád zastupitelstva

Město Vlašim

Jednací řád Zastupitelstva města Vlašimi

Zastupitelstvo města Vlašimi se usneslo vydat dne 28.6.2023 podle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích), tento svůj jednací řád zastupitelstva města.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.
 2. Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu se zákonem o obcích a dalšími právními předpisy.
 3. Člen zastupitelstva města je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 4. Člen zastupitelstva města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl
  na projednávání a rozhodování určité záležitosti v zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstvu města, které má danou záležitost projednávat. Oznámení o střetu zájmů je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Člen zastupitelstva po podání oznámení hlasuje v dané záležitosti bez omezení.

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva města a jeho členů

 1. Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona
  o obcích.
 2. Člen zastupitelstva města má při výkonu své funkce právo:
 1. předkládat návrhy zastupitelstvu města, radě, výborům a komisím;
 2. vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé­ členy, na výbory a vedoucí organizačních složek města, statutární orgány příspěvkových organizací, které město zřídilo, nebo zástupce města v orgánech právnických osob, které město založilo; odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů;
 3. požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu informace
  o věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva města; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
 1. Návrhy, připomínky a podněty občanů uplatněné na zasedání zastupitelstva
  se zaznamenávají v zápise, a pokud spadají do kompetence zastupitelstva, vyřizují se nejpozději na nejbližším zasedání zastupitelstva. Vyřízením se rozumí i vzetí na vědomí.
 2. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů, které členové zastupitelstva předložili radě, předkládá rada města na jednání zastupitelstva města zpravidla na jeho následujícím zasedání.
 3. Zastupitelstvo města zruší na návrh starosty usnesení rady města, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva města.

Čl. 3

Ustavující zasedání zastupitelstva města

 1. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popřípadě do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města.
 2. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen zastupitelstva města do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta.
 3. Ustavující zasedání zastupitelstva města zvolí starostu, místostarostu a další členy rady města a stanoví výši a termín splatnosti odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
 4. Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města svoláno
  ve lhůtě uvedené v odstavci 1, učiní tak Ministerstvo vnitra.

Čl. 4

Svolání zasedání zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
 2. Zasedání zastupitelstva města se konají v územním obvodu města Vlašimi.
 3. Zasedání zastupitelstva města svolává a zpravidla řídí starosta.
 4. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva města, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.
 5. Nesvolá-li zasedání zastupitelstva města starosta, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.
 6. Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 7. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání zastupitelstva města. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

Čl. 5

Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva města organizuje starosta.
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, rada města a výbory. Návrhy se předkládají zpravidla písemně předem.
 3. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel v počtu 21 výtisků prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů před dnem jednání zastupitelstva jeho členům.
 4. Materiály pro jednání zastupitelstva města obsahují:
 • název materiálu,
 • jeho obsah,
 • návrh usnesení.
 1. Předkládané materiály musejí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 2. O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města informuje městský úřad alespoň 7 dní před konáním zastupitelstva. Informaci vyvěsína úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města.
 3. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo.

Čl. 6

Účast členů zastupitelstva města na zasedání

 1.  
 2. Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta, popřípadě předsedající jednání.
 3. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.
 4. Zasedání zastupitelstva města se zúčastňuje tajemník městského úřadu s hlasem poradním.
 5. Dále se zasedání zastupitelstva zúčastňují vedoucí všech odborů městského úřadu a osoba pověřená plněním úkolů při řízení Městské policie Vlašim.

Čl. 7

Program zasedání

 1. Program zasedání zastupitelstva města navrhuje rada města.
 2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány
  na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.
 3. Na zasedání zastupitelstva města k určitému bodu programu může být přizvána osoba nebo organizace, které se projednávaná záležitost týká a od které si zastupitelstvo vyžádá doplňující informace.

Čl. 8

Průběh zasedání zastupitelstva města

 1. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.
 2. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarostka.
 3. Starosta řídí hlasování, jeho výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání, uděluje slovo a dbá na to, aby mělo jednání pracovní charakter a věcný průběh.
 4. V zahajovací části zasedání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, stanoví zapisovatele. Poté dá schválit program zasedání a opatření, zda diskuse členů zastupitelstva bude probíhat ke každému bodu zvlášť a kdy bude vyčleněn prostor pro diskusi přítomných občanů. Nechá zvolit dva členy zastupitelstva jako ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a zda byly proti němu podány námitky.O případných námitkách dá hlasovat. Dále oznámí, že zápis je uložen k nahlédnutíu asistentky starosty osobám podle § 16 zákona o obcích.
 5. O průběhu zasedání zapisovatelka pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarostka a určení ověřovatelé.
 6. Zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Jeho nedílnou součástí je vyvěšená informace o konání zasedání zastupitelstva, vlastnoručně podepsaná listina přítomných a případné písemné návrhy a dotazy podané při zasedání.
 7. Zápis musí být pořízen do 10 dnů po skončení zasedání. Je uložen na městském úřadu u asistentky starosty k nahlédnutí osobám stanovených v § 16 zákona o obcích.
 8. O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
 9. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města podepisují starosta a místostarostka nebo pověřený člen rady.
 10. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede starosta nebo místostarostka.
 11. Do rozpravy se přihlašují zúčastnění členové zastupitelstva písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členu zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. Právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem má občan obce, který dosáhl 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
 12. Nikdo, komu starosta neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.
 13. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 14. Zastupitelstvo města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
 • nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát,
 • doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut,
 • technické poznámky se zkracují na 3 minuty,
 • doba rozpravy k danému bodu je maximálně 30 minut, apod.
 1. Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města
  v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven. Je povinen vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo města o něm rozhodne hlasováním.
 2. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
 3. Návrh ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu
  se hlasuje bez rozpravy.
 4. Zastupitelstvo města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.
 5. Přestávky vyhlašuje starosta zpravidla po 90 minutách jednání zastupitelstva v délce 15 minut. Po 60 minutách dalšího jednání vyhlašuje starosta zpravidla 10 minutové přestávky. Mimo vyhlášených přestávek se členové zastupitelstva vzdalují jen v nejnutnějších případech.

Čl. 9

Pracovní komise

 1. Pro přípravu podkladů rozhodnutí, stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise.
 2. Do těchto pracovních komisí volí zastupitelstvo své členy a podle potřeby další odborníky a specialisty.
 3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva města.

Čl. 10

Péče o nerušený průběh zasedání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva města. Starosta může vykázat
  ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, mluví-li řečník vulgárně, nečeká-li, až mu bude uděleno slovo, apod., může mu starosta odejmout slovo.
 3. Po celou dobu průběhu zasedání zastupitelstva není dovoleno používat mobilní telefony všem osobám, které se nacházejí v zasedací síni.

Čl. 11

Příprava usnesení zastupitelstva města

 1. Usnesení schválená zastupitelstvem města na daném zasedání sumarizuje zapisovatelka. Text usnesení vychází z výsledků hlasování.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musejí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
 3. Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření, která zabezpečí plnění usnesení zastupitelstva města.
 4. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města provádí rada města
  a informuje o tom na zasedání zastupitelstva města.
 5. Usnesením zastupitelstva města se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti členům zastupitelstva města, radě města a městskému úřadu.

Čl. 12

Hlasování

 1. Zastupitelstvo města je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy nebo protinávrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a protinávrzích. Pokud nebudou návrhy obsahující pozměňovací návrhy a protinávrhy schváleny, hlasuje se o původním návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu ve variantě doporučené starostou. Po schválení jedné varianty návrhu se o ostatních variantách už nehlasuje.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může
  se zastupitelstvo města na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta
  v tomto případě vyzve zástupce zvolených stran a hnutí, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva města přeruší.
 6. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho variant, vypracuje zapisovatelka nový návrh usnesení podle výsledků dohadovacího řízení.
 7. Hlasování se provádí veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, je-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města. O návrhu o způsobu tajného hlasování rozhoduje zastupitelstvo.
 8. Usnesení zastupitelstva města a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostkou.

Čl. 13

Ukončení hlasování zastupitelstva města

 1. Starosta prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Starosta rovněž prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené, pokud poklesne počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu.

Čl. 14

Jednací řád schválilo zastupitelstvo města dne 28.6.2023.

Luděk Jeništa v. r., starosta

Markéta Pytlíková v. r., místostarostka

Ve Vlašimi 30.6.2023