Umístění odboru:

Dvůr 413, 258 01 Vlašim

Vedoucí odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Ing. Vopálka Melicharová Lenka Ph.D.
102 +420 313 039 350

Vedoucí odboru

 • zajišťuje chod celého odboru po stránce věcné i formální
 • rámcová znalost všech níže uvedených a s nimi souvisejících předpisů
 • zastupitelnost podřízených
 • výkon environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • tajemnice povodňových orgánů obce i obce s rozšířenou působností
 • poskytování informací, vyřizování stížností, podnětů
 • příprava a konzultace vyhlášek a nařízení města pro radu a zastupitelstvo
 • správa finančních prostředků části rozpočtu města
 • dotační politika v oblasti ochrany životního prostředí
e-mail
Zaměstnanci odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Ing. Vopálka Melicharová Lenka Ph.D.
102 +420 313 039 357

Státní správa lesů

e-mail
RNDr. Slezák Ladislav
101 +420 313 039 351

Zástupce vedoucí odboru, Pracovník odpadového hospodářství

 • vedení evidence nakládání s odpady právnických a podnikajících osob
 • rozhodování o povolení nakládání s nebezpečnými odpady
 • kontroly původců odpadů
 • kontrola zařízení určených k nakládání s odpady
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • poskytování informací v oblasti odpadového hospodářství
 • součinnost s Technickými službami Vlašim s.r.o.
 • příprava vyhlášek města
 • příprava systému města k nakládání s komunálním odpadem
 • příprava a kontrola Plánu odpadového hospodářství města
e-mail
Balková Renata
203 +420 313 039 366

Pracovník vodoprávního úřadu

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
e-mail
Cvrček Petr
203 +420 313 039 356

Pracovník k ochrany ZPF a myslivosti

 • rozhodování o odnětí ze ZPF
 • rozhodování v pochybnostech o ZPF
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • rozhodování o stanovení honiteb
 • povolování odstřelu lovné zvěře
 • vydávání loveckých lístků
 • kontroly v součinnosti se zemědělskou agenturou (např. dotace)
 • podávání informací v oblasti ochrany ZPF a myslivosti
 • součinnost veterinární správě, správě ochrany rostlin (rostlinolékařská služba)
 • nákazová opatření
e-mail
Cvrčková Jana
104 +420 313 039 353

Pracovník ochrany ovzduší

 • vedení vodoprávní evidence
 • vedení evidence středních a malých zdrojů znečištění ovzduší
 • rozhodování o zpoplatnění malých a středních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • řešení stížností na právnické osoby
 • kontroly malých zdrojů
 • poskytování informací v oblasti ochrany ovzduší
 • řešení stížností na fyzické osoby
 • příprava vyhlášek města
e-mail
Drlík Ondřej Bc.
103 +420 313 039 358

Pracovník státní památkové péče

 • výkon a organizování státní památkové péče
 • vedení evidence kulturních památek
 • zabezpečení předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky, památkové zóny nebo jejich ochranná pásma
 • dozor při obnově kulturních památek, památkové zóny, ochranných pásem
 • kontrola plnění ustanovení zákona i závazných stanovisek
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • poskytování informací v oblasti ochrany kulturních památek
 • péče o kulturní památky v místě a kontrola dodržování zákonnosti vlastníků kulturních památek a dalších
 • zapisovatel komise památkové péče
 • dotace na památkovou péči
 • příprava vyhlášek města
e-mail
Krulišová Julie
101 +420 313 039 352

Administrativní pracovník

 • evidence pošty
 • kompletace souhrnů stanovisek a závazných stanovisek
 • povinné vnitřní evidence úřadu
 • správce archivu
 • asistenční práce
 • administrativní úkony a vedení materiálového skladu odboru
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí
e-mail
Ing. Stodolovská Kateřina
202 +420 313 039 361

Pracovník vodoprávního úřadu

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
e-mail
Ing. Svobodová Nikola
104 +420 313 039 354

Pracovník ochrany přírody a krajiny

 • rozhodování kácení mimolesních dřevin a náhradních výsadbách
 • rozhodování o zásahu do významného krajinného prvku
 • rozhodování o zásahu do krajinného rázu
 • rozhodování o výjimkách a odlišných postupech v ochraně živočichů a ptáků
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování a jinému plánování ( KPÚ, LHP,…)
 • odebírání týraných zvířat, zajišťování náhradní péče
 • podávání informací v oblasti ochrany přírody a krajiny
 • zajištění péče o toulavá zvířata (věc nalezená)
 • zajištění součinnosti veterinární správě
e-mail
Švejdová Martina
103 +420 313 039 359

Státní památková péče

e-mail
DiS. Vobořilová Jitka
105 +420 313 039 363

Pracovník vodoprávního úřadu

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
e-mail
Vrbová Jana
105 +420 313 039 362, +420 724 187 282

Pracovník vodoprávního úřadu

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
e-mail
Mgr. Walter Pavel
105 +420 313 039 364

Pracovník vodoprávního úřadu

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
e-mail
Ing. Zajíčková Jana
104 +420 313 039 367

Pracovník ochrany přírody a krajiny

 • rozhodování kácení mimolesních dřevin a náhradních výsadbách
 • rozhodování o zásahu do významného krajinného prvku
 • rozhodování o zásahu do krajinného rázu
 • rozhodování o výjimkách a odlišných postupech v ochraně živočichů a ptáků
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování a jinému plánování ( KPÚ, LHP,…)
 • odebírání týraných zvířat, zajišťování náhradní péče
 • podávání informací v oblasti ochrany přírody a krajiny
 • zajištění péče o toulavá zvířata (věc nalezená)
 • zajištění součinnosti veterinární správě
e-mail
Ing. Šarlota Hejná
+420 313 039 368

e-mail