Umístění odboru:

Dvůr 413, 258 01 Vlašim

Vedoucí odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Ing. Vopálka Melicharová Lenka, Ph.D.
102 +420 313 039 350

Vedoucí odboru

 • zajišťuje chod celého odboru po stránce věcné i formální
 • rámcová znalost všech níže uvedených a s nimi souvisejících předpisů
 • zastupitelnost podřízených
 • výkon environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • poskytování informací, vyřizování stížností, podnětů
 • příprava a konzultace vyhlášek a nařízení města pro radu a zastupitelstvo
 • správa finančních prostředků části rozpočtu města
 • dotační politika v oblasti ochrany životního prostředí
e-mail
Zaměstnanci odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail
Balková Renata
203 +420 313 039 366, +420 608 979 965

Pracovník vodoprávního úřadu

nejčastější činnost

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů, …)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
 • katastrální území: Střechov nad Sázavou, Dalkovice, Trhový Štěpánov, Dubějovice, Sedmpány, Světlá pod Blaníkem, Louňovice pod Blaníkem, Křížov pod Blaníkem, Býkovice u Louňovic, Kamberk, Pravětice, Načeradec, Vračkovice, Olešná u Načeradce, Daměnice, Řísnice, Zdiměřice u Načeradce, Slavětín u Načeradce, Pravonín, Horní Lhota, Tisek, Nakvasovice, Jeníkov u Vlašimi, Otročice, Čechtice, Černičí, Martinice u Dolních Kralovic, Blažejovice
e-mail
Cvrček Petr
203 +420 313 039 356

Pracovník k ochrany ZPF a myslivosti

nejčastější činnost

 • rozhodnutí o honitbách
 • ustanovení mysliveckých hospodářem a mysliveckou stráží
 • žádosti odlovu zvěře
 • vydávání loveckých lístků
 • přehlídky trofejí
 • rejstříky honebních společenstev a jejich evidence
 •  výkazy o honitbách, výkazy o chovu a lovu zvěře
 • evidence a výdej plomb
 • plány mysliveckého hospodaření a jeho změny
 • zpracování myslivecké statistiky
 • povolení lovu a nehonebních pozemcích/ a nebo mimo dobu lovu
 • rozhodování o odnětí ze ZPF, stanovisko k užívání stavby
 • rozhodování v pochybnostech o ZPF
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • udělení souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na druh pozemku orná půda a trvalý travní porost
 • žádosti o změnu druhu pozemku (změny z orné na ostatní plochu, TTP na ornou půdu) s tím související odvody
 • odvody ze ZPF (trvalé a dočasné)
 • přijímání podání o výskytu škodlivých organismů (invazní rostlinné druhy bolševník, křídlatka)
e-mail
Cvrčková Jana
104 +420 313 039 353

Pracovník ochrany ovzduší

nejčastější činnost

 • vedení vodoprávní evidence
 • vedení evidence středních a malých zdrojů znečištění ovzduší
 • rozhodování o zpoplatnění malých a středních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • řešení stížností na právnické osoby
 • kontroly malých zdrojů
 • poskytování informací v oblasti ochrany ovzduší
 • řešení stížností na fyzické osoby
 • příprava vyhlášek města
 • žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší u stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)
 •  pro stavební řízení, územní řízení a užívání stavby
e-mail
Ing. Čandová Šárka

Pracovník vodoprávního úřadu

-
Bc. Drlík Ondřej
103 +420 313 039 358

Pracovník státní památkové péče

nejčastější činnost
 • výkon a organizování státní památkové péče
 • vedení evidence kulturních památek
 • zabezpečení předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky, památkové zóny nebo jejich ochranná pásma
 • dozor při obnově kulturních památek, památkové zóny, ochranných pásem
 • kontrola plnění ustanovení zákona i závazných stanovisek
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • poskytování informací v oblasti ochrany kulturních památek
 • péče o kulturní památky v místě a kontrola dodržování zákonnosti vlastníků kulturních památek a dalších
 • zapisovatel komise památkové péče
 • dotace na památkovou péči
 • působnost území ORP Vlašim, kromě katastrálních území Vlašim Domašín, Načeradec
e-mail
Ing. Hejná Šarlota
114 +420 313 039 368

Pracovník odpadového hospodářství

 • akční plán zlepšování kvality ovzduší Vlašim
 • souhrnná informace orgánu životního prostředí
e-mail
Krulišová Julie
101 +420 313 039 352

Administrativní pracovník a ochrany zemědělského půdního fondu

 • evidence pošty
 • administrativní úkony a vedení materiálového skladu odboru
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí
 • rozhodování o odnětí ze ZPF, stanovisko k užívání stavby
 • rozhodování v pochybnostech o ZPF
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • udělení souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na druh pozemku orná půda a trvalý travní porost
 • žádosti o změnu druhu pozemku (změny z orné na ostatní plochu, TTP na ornou půdu) s tím související odvody
 • odvody ze ZPF (trvalé a dočasné)
 • příjímání podání o výskytu škodlivých organismů (invazní rostlinné druhy bolševník, křídlatka)
e-mail
RNDr. Slezák Ladislav
101 +420 313 039 351

Pracovník odpadového hospodářství a ochrany proti týrání zvířat

nejčastější činnost

 • vedení evidence nakládání s odpady právnických a podnikajících osob
 • rozhodování o povolení nakládání s nebezpečnými odpady
 • kontroly původců odpadů
 • kontrola zařízení určených k nakládání s odpady
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • poskytování informací v oblasti odpadového hospodářství
 • součinnost s Technickými službami Vlašim, s.r.o.
 • příprava vyhlášek města
 • příprava systému města k nakládání s komunálním odpadem
 •  výrobky s ukončenou životností jako jsou autovraky, akumulátory, elektrozařízení atd.
 • odebírání týraných zvířat, zajišťování náhradní péče
 • zajištění péče o toulavá zvířata (věc nalezená)
 • zajištění součinnosti veterinární správě
 • projednávání přestupků v rámci tohoto zákona
 • obce si úniky psů řeší samostatně obecně závaznou vyhláškou
 • podání souhrnné informace orgánu životního prostředí
e-mail
Ing. Stodolovská Kateřina
202 +420 313 039 361

Pracovník vodoprávního úřadu

nejčastější činnost
 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů, …)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
 • katastrální území: Vracovice, Zdislavice, Miřetice, Chlum, Chmelná, Kuňovice, Javorník, Mnichovice, Borovnice, Strojetice Hulice, Keblov, Kačerov, Alberovice, Křivsoudov, Loket u Dolních Kralovic, Brzotice, Tomice, Studený, Dunice, Děkanovice, Sněť.
e-mail
Ing. Svobodová Nikola
104 +420 313 039 354

Pracovník ochrany přírody a krajiny a státní správy lesů

nejčastější činnost

 • rozhodování kácení mimolesních dřevin a náhradních výsadbách
 • rozhodování o zásahu do významného krajinného prvku
 • rozhodování o zásahu do krajinného rázu
 • rozhodování o výjimkách a odlišných postupech v ochraně živočichů a ptáků
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování a jinému plánování ( KPÚ, LHP,…)
 • vydávání lesních hospodářských osnov, kontrola vlastníků
 • zalesnění, těžba a ochrana PUPFL v rámci ORP Vlašim
 • zadávání nových lesních hospodářských osnov
 • vydávání licencí odborného lesního hospodáře, ustanovení lesní stráží
 • odnětí z PUPFL (trvalé, dočasné)
 • závazná stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu lesa, připomínky k ÚP
 • součinnost a poradenství pro vlastníky lesů
 • platby za odbornou lesní správu soukromých vlastníků
 • pochybnost ve druhu pozemku (les/neles), revize katastru, nesoulady v katastru
 • dělení lesních pozemků
 • přestupky v lesích (nezákonná těžba, nezalesnění)
 • povolování hromadných akcí v lesích
 • státní správa lesů - působnost celého ORP Vlašim
e-mail
Švejdová Martina
103 +420 313 039 359

Státní památková péče

Ve vazbě na vlastníka kulturní památky:

 • oznámení vlastníka kulturní památky o ohrožení nebo poškození kulturní památky a rozhodnutí o odstranění závady;
 • řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o restaurování kulturní památky;
 • řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o obnově kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona;
 • řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o obnově kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona.

Ve spojení s vlastníkem nemovitosti v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu:

 • řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o úpravě nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu a kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona;
 • řízení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o úpravě nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se s v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu a kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona.
 • Koordinovaná závazná stanoviska
 • katastrální území: Načeradec, Vlašim, Domašín
e-mail
Vrbová Jana
105 +420 313 039 362, +420 724 187 282

Pracovník vodoprávního úřadu

 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů, …)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
 • katastrální území: Bílkovice, Slověnice, Radošovice, Libež, Všechlapy, Ctiboř, Nemíž, Kladruby, Psáře, Tehov, Pavlovice, Řimovice, Rataje, Borovsko, Němčice u Dolních Kralovic, Bernartice u Dolních Kralovic, Bezděkov u Dolních Kralovic, Všebořice u Dolních Kralovic, Dolní Kralovice, Libčice u Dolních Kralovic, Zahrádčice, Vraždovy Lhotice, Žibřidovice, Šetějovice, Dolní Rápotice
e-mail
Mgr. Walter Pavel
114 +420 313 039 364

Zástupce vedoucího odboru, Pracovník vodoprávního úřadu

 • vydávání rybářských lístků
 • vodoprávní stavební úřad – povolování vodních děl (studní, vodovodů,
 • kanalizací, čistíren odpadních vod, rybníků, protipovodňových opatření,
 • odvodňovacích systémů,…)
 • povolování nakládání s vodami povrchovými, podzemními a odpadními
 • kontrola právního stavu vodních děl
 • kontrola aktuálního stavu vodních děl
 • rozhodování o souhlasech ke stavbám, mající vliv na ochranu vod
 • rozhodování o ochraně vodních zdrojů
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování
 • schvalování provozních, manipulačních a havarijních plánů
 • řízení prací při haváriích ohrožujících kvalitu vod
 • vydávání rybářských lístků
 • poskytování informací v oblasti ochrany vod a rybářství
 • povodňové komise města a ORPÚ
 • součinnost s obcí při rozhodování o napojení na veřejné kanalizace
 • katastrální území: Domašín, Hrazená Lhota, Vlašim, Znosim, Dub u Kondrace, Nesperská Lhota, Hradiště, Ostrov, Nespery, Veliš, Sedlečko u Vlašimi, Kondrac, Bolina, Soutice, Tichonice, Soušice
e-mail
Ing. Zajíčková Jana
104 +420 313 039 367

Pracovník ochrany přírody a krajiny

nejčastější činnost

 • rozhodování kácení mimolesních dřevin a náhradních výsadbách
 • rozhodování o zásahu do významného krajinného prvku
 • rozhodování o zásahu do krajinného rázu
 • rozhodování o výjimkách a odlišných postupech v ochraně živočichů a ptáků
 • stanoviska k obecným územním a stavebním řízením, vodoprávním řízením
 • stanoviska k územnímu plánování a jinému plánování ( KPÚ, LHP, …)
 • odebírání týraných zvířat, zajišťování náhradní péče
 • podávání informací v oblasti ochrany přírody a krajiny
 • zajištění péče o toulavá zvířata (věc nalezená)
 • zajištění součinnosti veterinární správě
 • ochrana přírody - působnost celého ORP Vlašim
e-mail