STUDENTI PRO VENKOV SE ZAPOJILI DO PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ V PODBLANICKÝCH OBCÍCH

Úpravu náměstí v Načeradci, protihluková opatření v Hulicích a zajímavé nápady na turistické zatraktivnění mikroregionu Želivka – tak to vše měli možnost plánovat účastníci 12. ročníku semináře „Studenti pro venkov“, který se uskutečnil ve dnech 25. – 28. října 2013 ve Spolkovém domě ve Vlašimi a v přilehlých mikroregionech Český smaragd, Blaník a Želivka.
  

Během semináře se povedlo se skupinou studentů různého odborného zaměření vymyslet nové nápady na řešení celkem tří případových studií. Tou první byl návrh úpravy náměstí v Načeradci. „Byli jsme velmi potěšeni, když na společné plánování přišlo 16 místních obyvatel, včetně zastupitelů a pana místostarosty – je vidět, že občanům Načeradce na vzhledu náměstí velmi záleží, a proto využili nabídky aktivně vyjádřit své názory a nápady,“ uvedla Eva Hájková, jedna z organizátorek semináře a dodává:  „Všichni přítomní byli na začátku rozděleni do tří smíšených skupin, ve kterých byli jak místní obyvatelé, tak studenti, a po terénním průzkumu a zhodnocení současného stavu společně navrhovali ideální řešení úpravy náměstí. Městys Načeradec by rád využil výstupy ze společného plánování jako podklad pro další jednání s veřejností a zadání projektu úpravy náměstí takovým způsobem, který by zdejším obyvatelům i případným návštěvníkům vyhovoval nejvíce.“

Druhou případovou studií bylo řešení protihlukové bariéry v Hulicích v souvislosti s bezprostřední blízkostí dálnice D1. Plánování proběhlo obdobným způsobem jako v Načeradci – smíšené skupiny složené ze studentů a celkem 7 místních obyvatel se zamýšleli nejen nad možnostmi konkrétních protihlukových opatření, ale i nad širšími vztahy a potenciálním využitím navrhovaných prvků. Projekt bude pravděpodobně předložen obcí jako účastníkem stavebního řízení v rámci plánovaného projektu rozšíření dálnice D1, plánovaného na roky 2015 - 2016.

Závěrečnou studií bylo navrhování turistického zatraktivnění regionu Želivka. Nejdříve byli účastníci semináře manažerem mikroregionu Jaroslavem Švejdou seznámeni s historií a současným stavem řešeného území formou exkurze. Tentokrát již s velmi malým zastoupením místních obyvatel navrhovali studentské skupiny strategie a možnosti rozvoje regionu s cílem přilákat turisty.

„Všechny výstupy z jednotlivých plánování nyní zpracováváme, aby mohly být co nejdříve předány zástupcům obcí a mikroregionu Blaník, Český Smaragd a Želivka, aby s nimi mohli dál pracovat a rozvíjet zajímavé studentské myšlenky. Věříme, že nezapadnou a budeme se těšit na to, že nápady pomohou zlepšit život v zapojených obcích a mikroregionech,“ uvedla organizátorka Daniela Vítovská a dodává:  „Hlavním posláním semináře je umožnit studentům z různých oborů zapojit se do konkrétních projektů realizovaných na českém venkově a také podpořit místní občany, aby vyjádřili svůj názor na plánovaný projekt a aktivně se podíleli na rozvoji obce.“

Seminář byl doplněn i o odborné přednášky pro širokou veřejnost na téma „Turistický potenciál venkovských oblastí“ (Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně) a „Úprava veřejných prostranství na venkově“ (Ing. Petr Šiřina z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích).

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali všem, kteří se do semináře Studenti pro venkov zapojili – studentům, přednášejícím, spolupracovníkům (autorce semináře Renatě Vondrákové, manažerům mikroregionů Evě Vrzalové, Elišce a Jaroslavu Švejdovým), vedení obcí a místním občanům za aktivní zapojení. Těšíme se na další spolupráci.

Seminář byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova, Svazku obcí Český smaragd, Blaník a Želivka a Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.


                                                                                               za organizátory

                                                                                               Eva Hájková a Daniela Vítovská

                                                                                               Autoři fotografií: Daniela Vítovská, Radek Vondrák  

publikováno 2.12.2013
SPV-Vítovská.JPG SPV-Vondrák1.jpg