Úsekové měření rychlosti na dálnici D1 ve správním obvodu ORP Vlašim

Nejčastější dotazy v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

 

 • Zapsání bodů do evidenční karty řidiče, jestli když zaplatím, budu mít záznam v kartě řidiče?

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o sankci za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený přestupek se nezapisuje do žádné evidence, neboť existuje pouze evidenční karta řidiče, ne provozovatele vozidla.

Podmínkou je úhrada určené částky v zákonem stanovené 15 denní lhůtě. Ustanovení § 125h, odstavce 5, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc (přestupku neznámého pachatele - řidiče) odloží.

 • Od kdy se počítá splatnost určené částky 15 dnů - ode dne doručení písemnosti, nebo až ode dne následujícího?

Počítání lhůt upravuje § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) - lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení, 15. den ode dne doručení však musí být platba již připsána na účet správního orgánu, jinak se platba podle zákona musí vrátit plátci.

 • Důležitost variabilního symbolu

Pokud je určená částka uhrazena v zákonné lhůtě na správný účet a identifikovatelný plátce je totožný s provozovatelem, uvedeným ve výzvě, bude uhrazená částka ručně přiřazena k příslušnému případu, i když nebyl variabilní symbol uveden nebo byl uveden chybně. Takovou platbu bude zpravidla možno akceptovat také v případě, že je ve zprávě pro příjemce uvedena registrační značka vozidla, která však nesmí figurovat ve více případech se stejnou výší určené částky.

Pokud nebude možné pro chybějící údaje, zejména pro nesprávně uvedený nebo chybějící variabilní symbol, platbu přiřadit k příslušnému případu, bude vrácena na účet, z něhož byla poukázána popř. u plateb složenkou zaslána zpět jejímu plátci s odůvodněním, že platbu nelze identifikovat.

Doporučujeme proto před odesláním platby důkladně zkontrolovat platební údaje.

 • Nemohl jsem si vyzvednout zásilku s výzvou k zaplacení určené částky na poště

Po deseti dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátý den ode dne vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou (ust. § 24 odst. 1 správního řádu) a ode dne následujícího se počítá lhůta na zaplacení tak, aby nejpozději 15. den ode dne doručení byla platba připsána na účet správního orgánu.

Při doručování je poštovním doručovatelem oddělena zadní část dodejky, kde je uvedeno poučení podle § 41 správního řádu, které doručovatel vhodí při neúspěšném pokusu o doručení do poštovní schránky. Pokud provozovatel svou nepřítomnost v místě bydliště správnímu orgánu doloží a splní všechny podmínky § 41 správního řádu, včetně provedení zmeškaného úkonu, je velmi pravděpodobné, že bude zmeškaný úkon prominut. To vše samozřejmě platí v případě, že provozovatel hodlá věc řešit zaplacením určené částky, anebo má zájem sdělit osobu řidiče. Každá žádost se posuzuje podle konkrétních skutkových okolností a nelze paušálně předem konstatovat, za jakých okolnosti bude žádosti vyhověno a za jakých okolností bude žádost zamítnuta.

 • Zaplatil jsem určenou částku až po lhůtě nebo mohu ještě zaplatit po lhůtě splatnosti?

Pokud je určená částka uhrazena po splatnosti, správní orgán je povinen ji vrátit. Pokud chce provozovatel zaplatit po uplynutí lhůty, je možné v odůvodněných případech písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem požádat o prominutí zmeškání úkonu a současně určenou částku zaplatit.

Aby mohl správní orgán zmeškaný úkon prominout, musí podatel prokázat, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se žádostí správní orgán nezabývá - v tomto případě musí tedy podatel spolu s podáním žádosti uhradit určenou částku. Je pak na posouzení správního orgánu, zda žádosti vyhoví. Typickým případem, kdy je žadateli po splnění podmínek zpravidla vyhověno, je pobyt účastníka řízení v zahraničí (pracovní cesta, dovolená), kdy po návratu do místa bydliště zjistí, že mu byla doručena výzva k zaplacení určené částky a již uplynula doba splatnosti.

 • Jakým způsobem mohu zaplatit určenou částku?

Bezhotovostní platbou na účet Města Vlašim č. 500024332/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., variabilní symbol je generován individuálně. Na stejný účet lze zaplatit určenou částku také poštovní poukázkou. Číslo účtu pro zaplacení určené částky v mezinárodním tvaru (IBAN): IBAN CZ07 0800 0000 0005 0002 4332, SWIFT (BIC): GIBACZPX

Lze také platit hotově nebo platební kartou s výše uvedenými údaji na pokladně Městského úřadu Vlašim, (pracoviště Dvůr č. 413 nebo Jana Masaryka č. 302) a to v následujících časech:

Po, St: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Út: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00

Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou uvedeny na výzvě k úhradě určené částky.

 • Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil, stačí údaje zaslat e-mailem?

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. V případě podání faxem nebo elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, musí být takové podání do 5 dnů potvrzeno písemně, nebo ústně do protokolu, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Pokud podání není potvrzeno, nepřihlíží se k němu.

Provozovatel může využít předvyplněného formuláře, který je Městským úřadem Vlašim rozesílán spolu s výzvou k zaplacení určené částky.

Sdělení údajů o osobě řidiče, která měla dle provozovatele vozidla v době přestupku vozidlo řídit, ještě neznamená, že nemůže být s provozovatelem vozidla následně zahájeno správní řízení pro přestupek provozovatele vozidla podle § 125f odst. 1, zákona o silničním provozu. K zahájení řízení pro přestupek provozovatele vozidla dojde zpravidla, když správní orgán nezahájí řízení o přestupku konkrétního řidiče a věc odloží, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo řízení o přestupku zastaví, protože obviněnému z přestupku se spáchání skutku neprokáže.

 • Mohu se zprostit odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla dle § 125h, odst. 1, zákona o silničním provozu?

Ano. Podle § 125f odst. 5 zákona o silničním provozu provozovatel vozidla za přestupek provozovatele vozidla neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

 • Mám elektronický podpis, mohu sdělení řidiče zaslat elektronicky na e-mailovou adresu některého z pracovníků správního orgánu?

Ne. K elektronickým podáním slouží výhradně elektronická podatelna epodatelna@mesto-vlasim.cz

 • Odepřu podat vysvětlení ve prospěch osoby blízké - reakce na výzvu k zaplacení určené částky.

V případě, že provozovatel uvede, že osoba řidiče je mu známa, ale s ohledem na to, že tato osoba je ve vztahu k němu osobou blízkou, nebo osobou jejíž újmu by pociťoval jako újmu vlastní, využívá svého práva odepřít podání vysvětlení. Správní orgán v tomto případě věc přestupku odloží a následně přikročí k zahájení řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125h, odstavce 1, zákona č. o silničním provozu.

 • Vozidlo v době spáchání přestupku již změnilo majitele, vozidlo jsem prodal jiné osobě.

Je třeba zaslat k spisové značce předmětné výzvy kopii Technického průkazu osvědčující tuto skutečnost. V případě že kopie není k dispozici, oznámit tuto skutečnost písemně správnímu orgánu.

 • Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu.

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla za přestupek a případně uloženou sankci pak může na základě smluv uzavřených s nájemcem vymáhat v občanskoprávním řízení po skutečném pachateli jednání majícího znaky přestupku.

Odpovědným provozovatelem vozidla se podle § 2 písm. b) zákona o silničním provozu rozumí pouze vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem, tj. uvedená jako provozovatel vozidla v centrálním registru vozidel a v technickém průkazu vozidla.

 • Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky.

Je nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti vypůjčitele, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za přestupek odpovídá provozovatel vozidla, který pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízení.

 • Vozidlo je prodáno, ale je stále v převodu, takže se v registru vozidel objevuje minulý vlastník.

Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit listinou a obrátit se na příslušný obecní úřad, který vede registr řidičů, aby postihl nového vlastníka za nesplnění registrační povinnosti (neohlásil změnu do 10 pracovních dnů).

 • Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel.

Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit listinou a uskutečnit spolu s novým vlastníkem vozidla řádný převod. V takovém případě ale za přestupek provozovatele vozidla odpovídá držitel, evidovaný v centrálním registru vozidel resp. uvedený v technickém průkazu vozidla.

 • Vozidlo je prodáno, postačí zaslat kopii kupní smlouvy?

Nepostačuje, neboť v případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za přestupek provozovatele vozidla odpovídá držitel, evidovaný v centrálním registru vozidel, resp. uvedený v technickém průkazu vozidla.

 • Nesouhlasím s přestupkem.

Písemně správnímu orgánu oznámit totožnost řidiče, s kterým bude následně zahájeno řízení o přestupku, kde má skutečný řidič možnost uplatnit veškeré zákonné prostředky pro svoji obhajobu. Nesouhlasit s přestupkem může i provozovatel vozidla v řízení o přestupku provozovatele vozidla, ale vzhledem k tomu, že v řízení o přestupku nebude předmětem řízení zavinění přestupku, jsou zde výrazně omezené možnosti obhajoby v tomto směru (nesouhlas s přestupkem).

 • Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.

Je nutno kontaktovat příslušného referenta, uvedeného ve výzvě k zaplacení určené částky a domluvit si termín návštěvy.

 • Chci zaslat předmětnou fotodokumentaci k přestupku

Fotodokumentace k předmětnému přestupku se automaticky nezasílá, na základě domluvy s příslušným referentem je ale možnost do ní nahlédnout a pořídit si kopii.

 • Nahlížení do spisu.

Nahlédnout do spisu může účastník řízení (provozovatel vozidla) či osoba, která prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod. Nahlížení do spisu je možné v úřední dny Městského úřadu Vlašim, Dvůr č. 413 (budova u parku), II. Patro, dveře č. 114

Po, St: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Út: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00

nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Předchozí telefonickou domluvu doporučujeme provést také v úředních hodinách, kdy je možné dohodnout se na konkrétní čas. Osoba, která tak hodlá nahlédnout do spisu, se tak vyhne případnému čekání na realizaci svých práv.

 • Nenašel jsem zde odpověď' na to, co by mě zajímalo.

Můžete kontaktovat se svým dotazem pracovníka, který je uveden v hlavičce výzvy k zaplacení určené částky.