Část ulic Riegrova a Blanická bude mít nový povrch

novy_povrch

Od 23.8. do 31.8. budou na silnici č. II/125, v ul. Riegrova a Blanická ve Vlašimi probíhat práce na opravě povrchu vozovky

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic II a III. třídy příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 08.02.2019 ve věci úplné a částečné uzavírky silnice č. II/125, ul. Riegrova a Blanická ve Vlašimi a dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

  1. p o v o l u j e   na základě žádosti zhotovitele stavby BES s.r.o., IČ: 437 92 553, Sukova 625, 256 01 Benešov v zastoupení dle plné moci společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov z důvodu provádění stavebních prací pro opravu povrchu vozovky následovně:

  • silnice č. II/125, ul. Blanická v úseku od okružní křižovatky Lidl k železničnímu přejezdu

úplné omezení provozu 23.08.2019 (7:00 h – 24:00 h) a 29.08.2019 (7:00 h – 24:00 h)

  • silnice č. II/125, ul. Riegrova v úseku od okružní křižovatky Lidl k okružní křižovatce Albert

úplné omezení provozu 26.08.2019 (07:00 h – 24:00 h) a 28.08.2019 (07:00 h – 24:00 h)

  • v ostatních dnech bude probíhat částečná uzavírka za částečného omezení silničního provozu v celkovém termínu od 23.08.2019, 7:00 h do 31.08.2019, 24:00 h.

II.       n a ř i z u j e   objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou obousměrně takto:

  • silnice č. II/125, ul. Blanická v úseku od okružní křižovatky Lidl k železničnímu přejezdu

pro vozidla do 3.5 t bude objízdná trasa z ul. Blanická do ul. S.K. Neumanna a dále ul. Ke Spravedlnosti na ul. Lidickou zpět do ul. Riegrova;

pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa po silnici č. II/125 Kondrac, Louňovice pod Blaníkem na silnici č. II/150 a dále na silnici č. III/1256 přes Veliš zpět do Vlašimi.

  • silnice č. II/125, ul. Riegrova v úseku od okružní křižovatky Lidl k okružní křižovatce Albert

pro veškerou dopravu bude objízdná trasa vedena ul. Blanickou do ul. Nádražní, Lidická a zpět do ul. Riegrova.

III.    Linková autobusová doprava – provoz a obsluha autobusových zastávek nebude dotčena, dne 29.08.2019 bude od 07:00 h do 13:00 h omezen vjezd do areálu ČSAD.

publikováno 16.8.2019