Informace a pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

Informace a pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

 

Od 11. května 2020 bude POVOLENO následující:

 

 • všechny provozovny v nákupních centrech nad 5000 m2 (s výjimkou provozoven stravovacích služeb);

 • provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz);

 • provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek;

 • holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie;

 • muzea, galerie a další podobná zařízení;

 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční,
  tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky,
  trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas
  100 osob;

 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí
  nejvýše ve stejný čas 100 osob;

 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;

 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;

 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;

 • možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky
  a absolutoria - žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;

 • možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka
  není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;

 • osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních služeb;

 • střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;

 • osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině - toto omezení
  se netýká klinické a praktické výuky a praxe;

 • osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní
  jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;

 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech;

 • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou za účasti
  nejvýše 15 osob ve skupině.

Platí za dodržení přesně definovaných podmínek.

 

Definované podmínky, vztahující se k plánu uvolňování dne 11. května 2020:

U následujících provozoven, služeb, aktivit a dalších činností je třeba dodržovat následně uvedená pravidla:

 

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 

 • Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;
 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.);
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminace společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice;
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou;
 • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny;
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány;
 • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob;
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny;
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků;
 • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.)
 • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány.

 

Další doporučující opatření:

 • Doporučená opatření pro provozovatele obchodních center
  • Cirkulace vzduchu, vzduchotechnický systém; OC dle technických a stavebních možností zajistí přísun necirkulovaného vzduchu, čistoty celého zařízení obzvláště filtračních systémů. Omezení rekuperace.
  • Parkovací systémy-preference bezkontaktní platby a obsluhy parkovacích systémů pravidelná dezinfekce kontaktních částí zařízení, umístění dezinfekce rukou pro zákazníky (dle technických a provozních možností zajistit bezkontaktní provoz parkoviště)
  • Bankomaty a jiné ATM – pravidelná dezinfekce všech kontaktních ploch
  • Informační stánek, recepce – dostupnost informací o nastavených opatřeních
 • Doporučená opatření pro provozovatele nájemních jednotek
  • Umožnění vyčlenit část otevírací doby pouze pro osoby nad 65let v časové shodě s celostátním standardem.

 

Provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz)

 

 • V provozovnách, v nichž není zakázán provoz, dodržovat následující pravidla:
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry;
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky;
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků;
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.
 • Prodej nebaleného pečiva může probíhat pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob;
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 • Podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

 

Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

 

 • Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;
 • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;
 • zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny;
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

 

Další doporučující opatření:

 • Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven.
 • Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší možný vzájemný odstup.
 • Případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 2 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:
 • uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu),
  • ve frontě,
  • u terminálů,
  • pokladen,
  • u výdeje.
 • V provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové terminály, výdeje, atd.).
 • Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. K těmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby s rouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem.
 • Ve vnitřních prostorách zajistěte, aby zákazníci konzumovali občerstvení vsedě a zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny. V případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
 • Ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů, tak aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla přibližně 2 metry.
 • Režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.
 • Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
 • Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2.
 • Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
 • Zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
 • Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.).
 • Důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!
 • Nastavte striktní zákaz práce v obuvi a oděvu, ve kterém pracovník přichází a odchází domu.
 • Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!
 • V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu (zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 - 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
 • Vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) - např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr (http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v)
 • Vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do
 • provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a střevních onemocnění.
 • Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi), upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním telefonem.
 • Opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!
 • Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!
 • V provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou!
 • V případě potřeby lze informační letáky stáhnou na webových stránkách Státního zdravotního ústavu, případně krajských hygienických stanic (http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/Jak_si_spravne_myt_ruce.pdf, http://www.szu.cz/uploads/LB/Hygiena_rukou/How_to_Handwash_CZECH_Postup_pri_myti_rukou_2011.pdf)

 

Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie

 

 • Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
 • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
 • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky;
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek;
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem;
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

Další doporučující opatření:

 

 • Bude preferována bezkontaktní platba.
 • Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
 • Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.

 

Provozovny holičství a kadeřnictví

 

 • Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
 • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
 • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví;
 • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky;
 • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce;
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek;
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

 

Další doporučující opatření:

 • Bude preferována bezkontaktní platba.

 

Muzea, galerie a další podobná zařízení

 

 • V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
 • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení.

 

Divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy

 

 • Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali;
 • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.;
 • v hledišti je nejvýše 100 diváků;
 • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;
 • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení;
 • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m;
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m;
 • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou;
 • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
 • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;
 • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

 

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách

 

 • Účast nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

 

 • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 

Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob

 

 • Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
 • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

 

Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob

 

 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.);
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Školství a vzdělávání

 

 • Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.
 • Dítě, žák, student, účastník, byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
 • Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

publikováno 4.5.2020