Nádoby a svoz komunálního odpadu od roku 2022

popelnice

Obsah

Co se rozumí pod pojmem „směsný komunální odpad“?. 1

Budou vydávány známky na nádoby určené pro sběr směsného komunálního odpadu?. 1

Kolik nádob k nemovitosti (rodinnému domu) si mohu objednat?. 1

Kdy budou nádoby na směsný komunální odpad vyváženy?. 1

Bio odpad - chci třídit biologicky rozložitelný odpad a potřebuji nádobu. 1

Kolik nádob o objemu 1100 litrů bude přiděleno k panelovým domům?. 2

Jak je to s odpady od podnikatelů a firem?. 2

 

Nádoby a svoz komunálního odpadu od roku 2022

Co se rozumí pod pojmem „směsný komunální odpad“? 

Směsný komunální odpad (SKO) je takový odpad, který nelze dát do barevných nádob určených ke třídění odpadů.
Do SKO tedy patří např. popel, kosti, maso a zbytky z oběda, mastný papír, láhev od stolního oleje, rozbité zrcadlo, keramický hrnek, klasická žárovka apod.).

De facto toho moc není, co by mělo v rámci SKO skončit na skládce, protože jinak vše, co se z domácnosti „vyhodí“,
se ze zákona třídí (papír, sklo, plasty, kovy, jedlé oleje, objemný odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný odpad, vyřazené elektrospotřebiče).

Budou vydávány známky na nádoby určené pro sběr směsného komunálního odpadu?

Známky vydávány nebudou. Každá domácnost dostane takový počet nádob, kolik v domě bydlí lidí (1 nádoba o objemu 110 litrů na 4 osoby) a svoz bude 1 x týdně.

Kolik nádob k nemovitosti (rodinnému domu) si mohu objednat?

S ohledem na to, že většinu odpadů lze předat do barevných nádob určených ke třídění odpadů, bylo městem empiricky stanoveno, že by měla 1 nádoba
o objemu 110 litrů stačit pro 4 osoby
. V případě, že Vám stačit nebude, lze požádat na Technických službách Vlašim, s.r.o., tel. 317 842 540, o přidělení nádoby další. Je však nutno počítat
s tím, že třídění odpadů je ze zákona povinnost, nikoliv možnost a že obsah Vašich nádob může být zkontrolován (obcí nebo pracovníky TS Vlašim), zda-li do nich dáváte to, co tam být má či nemá.

Kdy budou nádoby na směsný komunální odpad vyváženy?

Svoz bude probíhat de facto jako v minulosti, tedy ve dnech, na které byli občané zvyklí. Termíny svozů se nemění a v případě, že by ke změně došlo, budou občané informováni na webových stránkách města, na úřední desce a
 ve Zpravodaji města Vlašimi.

Bio odpad - chci třídit biologicky rozložitelný odpad a potřebuji nádobu. 

Jestliže nemáte možnost si na svém pozemku založit kompost nebo si tam umístit svůj kompostér, požádáte
na Technických službách Vlašim, s.r.o., tel. 317 842 540, o přidělení BIO nádoby, která Vám bude zdarma vyvážena
v intervalu 1 x 14 dní, a to v období duben - říjen. Občané z panelových domů mohou svoje bioodpady odkládat
do hnědých bionádob o objemu 110 litrů, které byly již v minulosti rozmístěny po městě, většinou u kontejnerů
na směsný komunální odpad.

Kolik nádob o objemu 1100 litrů bude přiděleno k panelovým domům?

Toto bude individuální dle počtu bytů a v nich žijících obyvatel, ale lze říci, že pro dům s počtem 24 bytových jednotek bude k dispozici 1 kontejner s vývozem 1 x týdně. V případě, že by tato kapacita nestačila, přistaví TS Vlašim další nádobu. Je však nutno podotknout, že i pro občany žijící v bytech v panelových domech platí to samé, jako
pro obyvatele z rodinných domků, tedy že třídění odpadů je ze zákona povinnost, nikoliv možnost a že obsah nádob bude kontrolován (obcí nebo pracovníky TS Vlašim), zda-li do nich občané vhazují to, co tam být má či nemá.

Jak je to s odpady od podnikatelů a firem?

Dle ustanovení § 62 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, „právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat
do obecního systému“. Město Vlašim tedy do Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 „o stanovení obecního systému odpadového hospodářství“ tuto možnost zakotvilo, aby tak firmám a živnostníkům bylo umožněno využívat nádob
na tříděný odpad, které jsou rozmístěny na území obce a které jsou jinak primárně určeny na tříděné odpady jen
od občanů.

Výše úhrady za zapojení do tohoto systému obce byla stanovena empiricky (viz. níže) a úhrada bude vybírána jednorázově vždy do konce měsíce února každého kalendářního roku, a to převodem na účet města Vlašim. Smlouvu lze samozřejmě bez problémů kdykoliv vypovědět.

Firma, která se nebude chtít do tohoto obecního systému zapojit, si svoje odpadové hospodářství bude řešit sama se svozovou firmou nebo s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. Současně chceme upozornit na to, že firma či živnostník, která bude využívat obecní systém v rozporu s výše uvedeným § 62 (tedy neuzavře smlouvu o zapojení
do obecního systému odpadového hospodářství), se bude dopouštět přestupku dle § 121 zákona o odpadech a může dostat pokutu. Využívání systému se bude týkat jen tříděných odpadů. Směsný komunální odpad si každá firma či živnostník bude řešit sama se svozovou firmou.

 

C E N Í K

       

pro podnikatelské subjekty zapojené

       

do "Obecního systému odpadového hospodářství"

       
           

skupina I.

       

původce malého množství

20 Kč/měsíc + DPH

       

odpadů do objemové kapacity

240 Kč/rok + DPH

       

2,2 m3 za kalendářní rok

       
           

skupina II.

       

původce středního množství

80 Kč/měsíc + DPH

       

odpadů do objemové kapacity

960 Kč/rok + DPH

       

6,6 m3 za kalendářní rok

       
           

skupina III.

       

původce velkého množství

150 Kč/měsíc + DPH

       

odpadů nad objemovou kapacitu

1800 Kč/rok + DPH

       

6,6 m3 za kalendářní rok

       
           

Do skupiny I. patří např.:  administrativa, prodejna PNS, kavárna, stánek s rychlým občerstvením, služby,

                                               drobné podnikání ve vlastním objektu (v bytě nebo v rodinném domě) apod.

           

Do skupiny II. patří např.:  prodejna ovoce a zeleniny, květinářství, kadeřnictví, hospoda bez výdeje jídel,

 

                                                prodejny potravinářského a nepotravinářského zboží apod.

 
           

Do skupiny III. patří např.: hotel, restaurace, bufet, jídelna, ubytovací služby apod.

   

 

 

Dle ustanovení § 62 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, „právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy          s obcí předávat do obecního systému“.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která se nebude chtít do obecního systému zapojit, si svoje odpadové hospodářství řeší sama se svozovou firmou nebo s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.

Využívání systému se týká pouze tříděných odpadů. Směsný komunální odpad si každá právnická nebo podnikající fyzická osoba bude řešit sama se svozovou firmou.

Do obecního systému lze zapojit pouze takové subjekty, při jejichž činnosti vznikají odpady podobné komunálním odpadům. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví ani stavební odpady.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která bude využívat obecní systém v rozporu s výše uvedeným § 62 (tedy neuzavře smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství), se bude dopouštět přestupku dle
§ 121 zákona o odpadech a může dostat pokutu.

publikováno 6.9.2022