Oznámení o vyhlášení výběrových řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na pozici Vedoucí oddělení přestupků odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Vlašimi a na pozici Referent odboru výstavby a územního plánování na úseku územního plánování.

MĚSTO VLAŠIM, JANA MASARYKA 302, 258 01 VLAŠIM

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Vlašim vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici:

(informace o jednotlivých pozicích najdete na této stránce níže v textu)

 

 


Tajemník Městského úřadu Vlašim vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici:

Vedoucí oddělení přestupků odboru vnitřních věcí

(místo výkonu Městský úřad Vlašim)

Pro pozici vedoucí oddělení přestupků odboru vnitřních věcí je dle nařízení vlády č. 341/2017 stanovena 10. platová třída.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou s účinností od  1.11. 2021.

Jiná výdělečná činnost může být vykonávána jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele; úředník může být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, pouze tehdy, když je do nich vyslán zaměstnavatelem. V souvislosti s tímto členstvím mu nenáleží odměna za výkon takové funkce a nesmí mu být poskytnuta ani po skončení pracovního poměru.

1.    Uchazeč musí splňovat:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt;
 • ovládá jednací jazyk;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je způsobilý k právním úkonům;
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
  • a)  pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
  • b)  pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

2.    Požadavky zaměstnavatele:

 • kvalifikační požadavky vzdělání  splňuje fyzická osoba, která má:
  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 
 • výhodou:
  • praxe v oblasti řešení přestupků, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
  • zkouška odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích,
  • znalost právních předpisů souvisejících s výkonem agendy přestupků, viz popis pracovního místa,
  • znalost práce s PC (MS Word, Excel, Outlook, internet),
  • zkušenosti s vedením kolektivu

3.    Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • číslo občanského průkazu;
 • číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka;
 • datum a podpis;
 • kontaktní spojení.

4.    K přihlášce uchazeč připojí:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

5.    Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 • poštou na adresu: Městský úřad Vlašim, tajemník úřadu, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim; podací razítko nejpozději s datem 30.07.2021  nebo
 • osobně do podatelny úřadu města Vlašimi, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim nejpozději do 30.07.2021 do 13:00 hodin;

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – vedoucí oddělení přestupků odboru vnitřních věcí - NEOTVÍRAT“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv VŘ zrušit bez udání důvodu, případně nevybrat žádného zájemce.

Ve Vlašimi 07.07.2021

Karel Balík, tajemník Městského úřadu Vlašim 

 


 

Tajemník Městského úřadu Vlašim vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici:

Referent odboru výstavby a územního plánování na úseku územního plánování

(místo výkonu Městský úřad Vlašim)

Pro pozici referenta odboru výstavby a územního plánování na úseku územního plánování je dle nařízení vlády č. 341/2017 stanovena 10. platová třída; jiná výdělečná činnost může být vykonávána jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele; úředník může být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, pouze tehdy, když je do nich vyslán zaměstnavatelem. V souvislosti s tímto členstvím mu nenáleží odměna za výkon takové funkce a nesmí mu být poskytnuta ani po skončení pracovního poměru.

1.    Uchazeč musí splňovat předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt;
 • ovládá jednací jazyk;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je způsobilý k právním úkonům;
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
 • a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
 • b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné  správy.

2.    Požadavky zaměstnavatele:

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování dle Usnesení představenstva České komory architektů č. 1/PŘ/AR/2019 ze dne 12.3.2019, nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování dle Usnesení představenstva České komory architektů č. 1/PŘ/AR/2019 ze dne 12.3.2019, nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením stavebnictví, urbanismus, územní plánování, krajinné plánování, GIS; nebo středoškolské vzdělání se zaměřením stavebnictví, urbanismus, územní plánování, krajinné plánování, GIS
 • Kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která má udělenu výjimku z kvalifikačních požadavků dle §195 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výhodou:

 • praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě;
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcích vyhlášek;
 • znalost zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost práce na PC (Word, Outlook, Excel);
 • znalost práce v programech Vera; 
 • znalost práce s geografickými daty – GIS;
 • řidičský průkaz skupiny B.

3.    Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • číslo občanského průkazu;
 • číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka;
 • datum a podpis;
 • kontaktní spojení.

4.     K přihlášce uchazeč připojí:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

5.    Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

 • poštou na adresu: Městský úřad Vlašim, tajemník úřadu, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim; podací razítko nejpozději s datem 2.8.2021, nebo
 • osobně do podatelny úřadu města Vlašimi, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim nejpozději do 2.8.2021 do 16:30 hodin.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – zaměstnanec odboru výstavby a územního plánování na úseku územního plánování- NEOTVÍRAT“.

Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, kdykoliv výběrové řízení zrušit bez udání důvodu, případně nevybrat žádného zájemce.

Ve Vlašimi, 15.7.2021

Karel Balík, tajemník Městského úřadu Vlašim
 

publikováno 7.7.2021