Povinná výměna starých kotlů do 31. 8. 2022 a možnosti dotací

kotle

Zákon o ochraně ovzduší ukládá občanům povinnost odstavit do 31.8.2022 z provozu takové kotle, které nebudou splňovat alespoň 3. třídu dle ČSN EN 303-5.

V současné době je stále velký počet rodinných domů a bytů vytápěných starými kotli na pevná paliva. Zákon o ochraně ovzduší ukládá občanům povinnost odstavit do 31.8.2022 z provozu takové kotle, které nebudou splňovat alespoň 3. třídu dle ČSN EN 303-5. Hlavním cílem výměny starých kotlů je zlepšení kvality ovzduší v sídlech, na kterém se lokální topeniště významně podílí.

Povinnost výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva se týká spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 10 až 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a jsou označovány 1. a 2. třídou. Třída specifikuje množství a složení emisí a účinnost provozu zdroje na vytápění. Čím vyšší je třída kotle, tím je zařízení kvalitnější a jeho provoz je šetrnější k životnímu prostředí. Prodej kotlů 1., 2. a 3. třídy je již několik let zakázán a nahrazují je kotle 4. a 5. třídy. Tento údaj je uveden na výrobním štítku, popř. v dokumentaci. Pokud není možné třídu dohledat, pravděpodobně se jedná o zastaralý typ vhodný k výměně. S určením zařazení kotle mohou pomoci odborně způsobilé osoby.

Na výměnu starého spalovacího zdroje jsou připravovány dva dotační programy, které poskytnou občanům finanční podporu. Prvním z nich je „kotlíková dotace“, která se zaměřuje na domácnosti s nižšími příjmy a poskytne jim až 95 % ze způsobilých výdajů na instalaci nového zdroje. Jako nízkopříjmové jsou označovány ty domácnosti, jejichž čistý příjem nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu a měsíc). Domácnosti, kde žijí důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky. Žádosti bude online vyřizovat krajský úřad, a to od počátku roku 2022. Zároveň nabídne odborné poradenství pro veřejnost. Více informací najdete na www.kotlikydotace.cz a na webu Krajského úřadu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.

V rámci druhého dotačního programu „Nová zelená úsporám“ mohou žádat o dotaci ostatní domácnosti, resp. vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Výše finanční podpory dosahuje v tomto případě až 50 % ze způsobilých výdajů. Výhodné je, že v rámci jedné žádosti mohou občané požádat o další podporu, např. zateplení objektu nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Žádosti budou přijímány od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz.

 

V souvislosti s provozováním kotle na pevná paliva je rovněž povinností provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje prostřednictvím odborně způsobilé osoby, proškolené výrobcem zařízení a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje. Doklad o této kontrole je provozovatel povinen předložit na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že kotle emisní třídy 1. a 2. musí být odstaveny z provozu, a to nejpozději do 31. 8. 2022. Po tomto datu je zákaz používání těchto kotlů. V případě nesplnění povinnosti na třídu kotle hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč fyzické osobě nepodnikající nebo až do výše 50 000 Kč fyzické osobě podnikající či právnické osobě. Pokud občan požádal o dotaci na výměnu kotle a je ve stavu vyřízení, bude mu případná pokuta odpuštěna. Databáze nejbližších autorizovaných techniků v okolí je dostupná na https://ipo.mzp.cz/.

Aktuální informace k dotačním programům jsou dostupné na výše zmíněných webových stránkách.

Odbor životního prostředí MěÚ Vlašim

publikováno 6.10.2021