Bezpečná vlašimMobilní rozhlas

Informace starosty města Mgr. Luďka Jeništy k současné situaci.

starosta

Žijme normálně, ale buďme prosím opatrní a ohleduplní.

15.09.2020

ŽIJME NORMÁLNĚ,  ALE BUĎME PROSÍM OPATRNÍ A OHLEDUPLNÍ

Mnozí epidemiologové již připouští, že v ČR probíhá 2. vlna epidemie COVID-19. Velké nárůsty v počtu nakažených vyvolávají obavy a z nich vyplývající nová nařízení a vracející se opatření. Z původního lídra v ochraně obyvatel se naše země stává na mapě Evropy místem velmi rizikovým. Totéž platí o našich občanech, kteří hodlají vycestovat do zahraničí. Nebudu zde rozebírat možné příčiny tohoto stavu, jen bych Vás chtěl informovat, že nesedíme se založenýma rukama.

Aktivní je opět skupina našich zaměstnanců, která pracovala v době nouzového stavu. Znovu obnovujeme na našem webu centrum, kde sjednotíme informace od všech subjektů v našem městě, které o zveřejnění projeví zájem. Půjde o provozní záležitosti města, jeho organizací, dalších spolků, klubů, podnikatelských subjektů, informace o obcích, termínech, jejich změnách, případně aktuálních opatřeních. Zároveň bude naše pracovní skupina připravena spolupracovat, kromě našich organizací, i s dalšími, zejména s těmi v 1. linii. 

Rok 2020 bude hodnocen jako rok, který přinesl do našich životů něco nového, zvláštního, omezujícího i rozporuplného. Náhledů na epidemii i samostatný COVID-19 je spousta. Nicméně si myslím, že bychom měli normálně ŽÍT, nenechat se psychicky ubíjet a podléhat strachu. Naproti tomu je naší povinností dodržovat schválená nařízení i přes jejich častou nekoncepčnost a chaotičnost. Nejde jen o jednotlivce, ale společnost lidí, ve které se nachází také lidé staří, nemocní, s oslabenou imunitou, stresovaní…

Buďme prosím zodpovědní, opatrní a ohleduplní. Rozumné a slušné chování zas tolik nestojí a mnoha lidem může pomoci. Děkuji Vám.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


 

29.06.2020

Dopad pandemie na rozpočet

Na únorovém zastupitelstvu byl schválen rozpočet na rok 2020. Naplánováno bylo mnoho investičních akcí. Některé byly zahájeny - vodovod a kanalizace v ulici Dobrovského, chodníky v ul. Navrátilova, chodníky a schody v Prokopově ulici za Albertem, kanalizace v ul. K Borovičkám, kotelna na Sporthotelu, LED světla na zimním stadionu, 2. etapa vodovodu v Polánce – některé budeme realizovat (chodníky v ul. Družstevní), ale budou i opravy a stavby, které budeme nuceni odložit. Je to dáno samozřejmě koronavirovou krizí a jejími dopady na celou naši ekonomiku. Jak jistě víte, největší příjmy města tvoří výnosy ze sdílených daní, které stát rozděluje dle zákona o rozpočtovém určení daní jednotlivým samosprávným celkům – krajům, městům, obcím. Zákon přesně určuje, kolik procent který celek (v našem případě města a obce) z tohoto daňového výnosu obdrží. Vzhledem k letošnímu takřka totálnímu zastavení ekonomiky i úlevám z toho plynoucích je zcela jasné, že letošní daňové výnosy budou mnohem nižší než v předešlých letech, s čímž samozřejmě města ve svých původních rozpočtových plánech nepočítala. Dosavadní propočty (spíše odhady) hovoří v případě Vlašimi o propadu okolo 40 mil. Kč, což je samozřejmě obrovský zásah do rozpočtu. Mimořádná dotace státu 1.200 Kč na obyvatele tento propad zmírní asi o 14 mil. Kč, nicméně šetřit a některé plánované akce posouvat v čase bude nezbytné.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


 

29.06.2020

Zápisy a závěr školního roku

V jarních měsících proběhly zápisy do vlašimských MŠ i ZŠ. Jejich forma byla také ovlivněna nařízenými opatřeními proti šíření nákazy. Nicméně legislativně proběhlo vše v pořádku. Do našich pěti MŠ bylo celkem zapsáno 168 dětí, přičemž MŠ Domašín přijala 7 dětí, MŠ Kolonka 40 dětí, MŠ K Vodárně 24 dětí, MŠ Velíšská 72 dětí, MŠ Vorlina 25 dětí. I vzhledem k rozšíření kapacity u MŠ K Vodárně v loňském roce věřím, že bylo vyhověno všem zájemcům o přijetí dětí od 3 let věku, a to i z mimospádových obcí v našem regionu.

Do základní školy by v září mělo nastoupit 180 dětí, z toho 94 na ZŠ Vorlina a 86 na ZŠ Sídliště. Obě „základky“ zřídí tedy 4 první třídy (na „Sídlišti“ z toho 1 Montessori) a „Vorlina“ navíc ještě přípravnou třídu pravděpodobně se 14 žáky.

Závěr školního roku je rovněž poznamenán opatřeními proti nákaze, ale školky i „základky“ danou situaci zvládly skvěle. Patří jim všem poděkování, zvláště pak pedagogům za realizaci distanční výuky na základních školách. Byla jistě náročná, ale snad „otevřela dveře“ i novým vzdělávacím možnostem a službám do budoucna. Poděkování a uznání patří samozřejmě i Vám rodičům, zvláště těm, kteří se svým dětem v rámci této dálkové výuky hodně věnovali. Doufejme, že v září se vrátíme do „starých kolejí“.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


 

29.06.2020

 

 

Úspěchy, které potěší, ale…

V roce 2019 byla vyhlášena soutěž pro obce a města Středočeského kraje: „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“.

V kategorii měst podle počtu obyvatel nad 10.000 jsme v rámci Středočeského kraje obsadili pěkné 2. místo, za což nám byl poskytnut finanční dar ve výši 40.000 Kč. Je to věc, která potěší, nicméně musím konstatovat, že v oblasti odpadového hospodářství (OH) města máme stále určité rezervy a problémy. Například s pořádkem kolem „hnízd“ na tříděný odpad. Stále hledáme optimální počet odpadových nádob a počty svozů. Stále doplňujeme techniku na svoz odpadů. Hledáme další možnosti využití tříděného odpadu, zejména směsných plastů. Čeká nás několik změn v zákoně o OH a mluví se o razantním zvyšování poplatků za skládkování směsného komunálního odpadu. Uvidíme, jak se situace v této oblasti bude vyvíjet a chceme být připraveni na případné změny.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


 

29.06.2020

Vítězný projekt v soutěži

Zastoupení Evropské komise v České republice vyhlásilo soutěž „NÁŠ EVROPSKÝ PROJEKT“. Rozhodli jsme se, že do této soutěže přihlásíme náš projekt „SPOLKOVÝ DŮM SOUROZENCŮ ROŠKOTOVÝCH“, který funguje již 14 let. Popsali jsme jeho činnost i význam pro spolkovou činnost v našem městě. No, nakonec jsme i díky podpoře mnoha přátel a příznivců v této soutěži zvítězili a získali finanční odměnu 50 tisíc Kč, která je určena na „nějakou“ městskou slavnost. Toto určení dodržíme a peněžní výhru využijeme v září při pořádání akce „VLAŠIMSKÁ VIDLIČKA“. Doufám, že i tento malý úspěch přispěje k pěkné akci v zámeckém parku a zlepšení životní pohody po koronavirové době. Přejme si, aby se některé prognózy o druhé vlně nevyplnily a svým chováním k tomu přispějme. Virus je stále na světě!

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


 

 

29.05.2020

Vyjádření ke dnešní události u Alberta

Je pravda, že stěhovaví ptáci někdy hnízdí na místech, která nejsou v souladu s působením člověka. Dobře to znám z dětství z naší vesnice, kde jiřičky hnízdily pod podbitými krovy a vlaštovky na prknech u stropů chlévů. 

Ani v té době, kdy se žádná ochrana těchto lidských společníků neřešila, nikoho ani ve snu nenapadlo bránit jim v jejich životním cyklu.
Vždy se našlo řešení - prkno pod hnízdy, stále otevřené okno do chléva či stáje a pocit sice obyčejný a všední, ale přesto pocit radosti z přítomnosti těchto úžasných leteckých akrobatů.

Nechce se věřit, že dnes může dojít k události, která se stala dnes u Alberta. Násobně smutnější, že v době vyvádění mláďat. 
Ani se mi to nechce komentovat. Snad jen vyjádřit smutek nad zbytečně uhynulými ptáčaty, ale ještě mnohem více údiv a vztek nad nepochopitelným jednáním lidí, jejich bezohlednosti, lhostejnosti a neúctě k živé přírodě.

Nechť jednají orgány, kterým řešení události přísluší a trestají podle zákona.

Ne, nejde o kriminální čin, dějí se horší věci a ptactvo daného druhu jistě tento zásah přežije, přesto určitá pachuť z absence potřebné lidskosti zůstane.
Doufejme, že nám poskytne poučení a trochu výchovy těm, kterým chybí!

Mgr. Luděk Jeništa, starosta města 

Více informací zde.. https://1url.cz/SzGn7

 

jiricka2

 


 

22.5.2020

Nová pračka a sušička pro vlašimskou záchranku

pracka_susicka

 

Město Vlašim ve spolupráci s pobočkou pojišťovny Generali Česká  - Pláteníkova 263, Vlašim, zastoupená Adrianem a Petrou Müllerovými a Petrem Kůželem, zakoupilo novou pračku a sušičku, jež jsme následně v době vrcholící pandemie předali k užívání Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, základna Vlašim. Důvodem bylo další zvýšení bezpečnosti jejich zaměstnanců v rámci předepsaných opatření po výjezdech do terénu. Znovu děkujeme všem, kteří se práce v oblasti boje proti šíření nákazy jakkoli účastnili.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 

Děkujeme městu Vlašimi a pojišťovně Generali Česká pojišťovna jménem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje za poskytnutí pračky a sušičky prádla na stanoviště ve Vlašimi, díky které můžeme lépe oddělit infekční provoz od čistého, vnitřního, a tím snížit riziko infekce pracovníků a dalších osob během epidemie.

MUDr. Michal Gozon

 

Několik fotografií z předání si  prohlédněte zde:

4

6

7

Pobočka Generali České pojišťovny ve Vlašimi

pobocka_vlasim_1
 

generali

 

 


17.4.2020

Pandemie koronaviru

Vážení přátelé,
pandemie koronaviru mění náš svět. Ochranná opatření zasáhla do životů obyvatel měrou, jakou současná společnost neočekávala. Dalo by se říci, že globální spojená Evropa ustoupila do pozadí a každý stát nastoluje vlastní řešení boje s epidemií. Nikdo to nečekal, ani tvůrci krizových scénářů nemají ve svých dílech popsáno, jak čelit této situaci. Ani odborníci specialisté se mnohdy nedokážou shodnout na stejných postupech a opatřeních.

Skutečnost, že vytváříme a sledujeme data vycházející z počtu lidí, kteří prošli testováním, je sice zajímavá, ale zdaleka to neodhaluje skutečný stav nakažení naší populace. Možná více řekne plošný test promoření, který se nyní začíná realizovat v některých vybraných oblastech a měl by odhalit, jaké procento populace nemoc COVID-19 prodělalo.

O pacientech s většími příznaky nebo s těžkým průběhem se ví, ale kolik osob prošlo infekcí bez větších potíží či zcela bez příznaků, to je velký otazník. Zjistit to lze z naměřených protilátek, které si v těle vytvářejí všichni nakažení, tedy včetně lidí bez příznaků. Například na Islandu, kde jsou s celopopulačním testováním asi nejdále, bylo zjištěno, že takřka 50 % případů je skrytých. Nevíme, jaké procento je to v naší populaci, ale jistě bude zajímavé, a hlavně důležité, toto zjistit alespoň na určitém vzorku obyvatel v různých lokalitách. Od těchto čísel by se pak měly odvíjet další kroky k případnému uvolňování nařízených opatření.  

Vážení spoluobčané, 
tahle doba vyžaduje mnoho vlastností, kterých jsme si dříve nevšímali, vyžaduje některá odříkání, nese s sebou spoustu emocí, které jsme dříve neprožívali. Náhle vyplouvají na povrch skutečnosti, o kterých jsme dříve tolik nepřemýšleli. Jak moc nám chybí kontakty s našimi nejbližšími, s přáteli, svoboda zcela volného pohybu, možnosti sportování a vůbec života, na jaký jsme byli zvyklí. Ale musíme v sobě najít lidskost, ohleduplnost i odpovědnost při myšlence na své nejbližší a přirozenou obavu o ně.

Ale musíme také zachovat klid, soudnost a rozvahu při snaze a nutnosti překonat toto zlé období s co nejmenšími ztrátami.  Vydržme to a nechť je nám jaro v jeho náhledu na krásy přírody a života dobrou motivací! 

Mgr. Luděk Jeništa, starosta města

 


17.4.2020

Zvláštní poděkování

Poděkovat a vyjádřit vděk za práci, kterou se někteří občané připojili k omezení šíření nákazy se sluší a patří. Doufám, že jsme tuto slušnost vyjádřili na všech místech, kde bylo potřeba. Opravdu si ceníme pomoci všech, ale přesto bych chtěl „vypíchnout“ skupinu lidí, kteří se podíleli měrou větší nebo pomohli nezištně a zdarma v té nejdůležitější době. Děkujeme!

Ondřej Pojmon (ochranné štíty – 370 ks a zakladače do šicích strojů)

ICSS Odlochovice (šití roušek 4.500 ks)

Power a.s. (dar 1.000 ks jednorázových roušek)

Burian a partner, s. r. o. (dar 200 ks roušek z nanotextilie)

Štorc, s. r. o. (2 krabice spec. filtrů do roušek)

Jana Jirásková, Jan Kyselka (zprostředkování a předání 20 ks masek z ČVUT)

Prádelna Kyselý, a. s. (látky na šití více než 2.000 ks roušek)

Martin Bach (dar firmy Prusa Research - 220 ks ochranných štítů)

Ing. Michal Macháček (štíty, roušky)

Pravděpodobně existují další nejmenovaní pomocníci, dárci, organizátoři a lidé, kteří se zapojili do práce v boji s koronavirem (např. Milan Bísek – pomáhal po své linii), všem patří velký dík. Spolu jsme silnější!

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


17.4.2020

LÉKAŘI, ZDRAVOTNÍCI, ZÁCHRANÁŘI, HASIČI, POLICISTÉ
a ostatní pracovníci v předních liniích

Po vyhlášení nouzového stavu jsme zřídili zvláštní pracovní skupinu, která se zabývala nákupem, výrobou, organizací a koordinací spolupráce s dalšími, kteří se zapojili do potřebné činnosti k zabezpečení lidí a složek, jež odváděli nezbytnou práci ve prospěch společnosti. Aktivně jsme vyhledávali lékaře, zdravotníky, pracovníky v IZS i další pracoviště v předních liniích a zjišťovali situaci zejména v oblasti ochranných pomůcek. Následně jsme je v rámci možností dodávali.

V současné době se situace poměrně ustálila, stav zoufalého nedostatku tohoto materiálu máme snad za sebou, a proto přecházíme na nový způsob pomoci a spolupráce s Vámi. 

V případě jakékoli pro nás dostupné pomoci se prosím ozvěte Vy sami!
Nějaké základní prostředky osobní ochrany máme k dispozici a jsme připraveni okamžitě reagovat!
Tel.: 313 039 412.

Děkujeme za dosavadní skvělou vzájemnou spolupráci a důvěru, moc si vážíme Vaší činnosti. Asi o to víc při vědomí toho, že bez Vás by to nešlo! 

Mgr. Luděk Jeništa, starosta města

 


9.4.2020

Dezinfekce

Dobrý večer,

na sociálních sítích se objevuje otázka možnosti distribuce dezinfekčního prostředku jednotlivým občanům či rodinám. K tomuto vydáváme následující stanovisko.

Po vyhlášení nouzového stavu jsme ve spolupráci s vlašimskou lékárnou „Magnolie“ a v lékárně BN nemocnice nakoupili takřka 150 litrů dezinfekční látky. Následně se ukázalo, že to byl prozíravý tah, protože tyto prostředky z pultů prodejen záhy zmizely. Mohli jsme tak uspokojit počáteční potřeby hlavních složek IZS (hasiči, záchranáři, policie).

Po nějakém čase začala v několika vlnách distribuce dezinfekce prostřednictvím GŘ HZS Stř. kraje. Postupně naši dobrovolní hasiči navezli ze skladu v Benešově, kam byl materiál centrálně pro Středočeský kraj svážen, 1.900 litrů dezinfekčního prostředku v 5litrových kanystrech. Tento materiál byl určen nejen pro Vlašim, ale pro celé území ORP Vlašim (48 obcí). Následně bylo těmto obcím rozděleno takřka 1.400 litrů. Další část této zásilky (cca 300 litrů) dostali někteří lékaři, a to nejen ve Vlašimi, ale i v dalších obcích ORP, složky IZS, některé přidružené obce a naše příspěvkové organizace pro přípravu případného obnovení provozu. Další distribuční vlna je připravena a je zaměřena na obce, které provozují čističky odpadních vod (ČOV) – 220 – 300 litrů + roušky a respirátory FFP2. 

Jsme moc rádi, že zásobování dezinfekcí takto a v takovémto rozsahu funguje. V současné době jsou uspokojeny potřeby všech stěžejních institucí a organizací – složky IZS (ZZS, HZS, Policie ČR), MP Vlašim, obce ORP Vlašim, lékaři (praktici, zubaři, ambulantní specialisté), příspěvkové organizace a v neposlední řadě neziskové organizace, které také odvádějí velký kus práce. A tady je přesně ta „parketa“, kde má město fungovat, působit a zajišťovat!

Dezinfekce je spotřební materiál, nikdo v současné době neví, jak dlouho bude v platnosti nejen nouzový stav, ale také jak dlouho a jak postupně bude docházet k uvolňování opatření a my (město, jeho organizace a další potřebné instituce) si nemůžeme dovolit nebýt na tuto možná nejdůležitější fázi pandemie připraveni. To je hlavní důvod toho, že k nějaké individuální distribuci dezinfekce pro jednotlivé občany přistupovat zatím nebudeme. Ani případné její předávání  nekoresponduje se současnými opatřeními proti šíření nákazy (shromažďování lidí). Další roli v tomto stanovisku hraje také současná dobrá dostupnost individuálních dezinfekčních prostředků v prodejnách lékáren (dnes jsme se dotazovali) a jsme přesvědčeni, že otázku individuální hygieny je každý občan schopen zvládnout vlastními silami

Máme zde přes 5 tisíc doručovacích adres, takže by to znamenalo - nakoupit 5.000 litrů gelu, nakoupit 5.000 nádob nebo lahví 1 litr, rozlít dezinfekci do 5.000 lahví, vytisknout etikety s popisem obsahu lahví, nalepit etikety na lahve, distribuovat na adresy (dostane stejně jednočlenná i pětičlenná domácnost?), případně určit místo odběru – pozor na rozpor s opatřeními (shromažďování osob). Vyjadřuji nyní toto záporné stanovisko k individuální distribuci dezinfekce i při vědomí toho, že některá města k podobnému kroku přistupují. Mohl bych jim vyjádřit obdiv nebo závist, ale nevyjádřím, je to čistě jejich rozhodnutí. Mnoho lidí používalo v domácnosti dezinfekční gel dávno před pandemií, je to součást individuální domácí hygieny a současná doba jen upozorňuje na její důslednější dodržování. Mýdla, ručníky a papírové kapesníky jsou rovněž velmi důležité prostředky hygieny, ale distribuovat je také nebudeme. 

Nezlobte se za trochu tvrdší a v závěru mírně ironizující tón tohoto textu, ale fakt uznejte, že náklady, úsilí, náročnost a rizika daleko překračují účelnost a nezbytnost takové akce, zvláště pokud její podstatu lze řešit lehce a jednoduše vlastní iniciativou podle vlastních potřeb a zvyků.
Netvrdím, že toto stanovisko je konečné a neměnné, budeme vždy reagovat na danou situaci a pokud by se diametrálně změnila, budeme na ní reagovat.  

Luděk Jeništa, starosta

 


9.4.2020

Dobrý den, Vlašimáci,

jistě všichni sledujete, jak se situace s nemocí COVID-19 v České republice vyvíjí. Víte, že k dnešnímu dni (čtvrtek 9. 4. 2020) je u nás potvrzeno 5 335 nakažených a počet zemřelých se přehoupl přes stovku (104). Pořád je třeba ale zdůrazňovat, co tato čísla znamenají. Jde o počet nakažených lidí z těch, kteří prošli testováním, a to jsou lidé, kteří většinou vykazovali příznaky nebo přišli s nemocnými do přímého styku. Zaznamenal jsem také informaci, že více než polovina úmrtí je buď spojená s jinými zdravotními problémy nebo tyto jiné zdravotní problémy byly hlavní příčinou smrti, avšak zároveň s přítomností koronaviru.

Ať tak či tak, nijak to nesnižuje tragičnost a smutek nad ztrátou lidských životů. Objektivní obraz o skutečném promoření by však bylo možné získat pouze v případě kompletního plošného testování.

Vůbec totiž není jasné, kolik je v populaci infikovaných lidí, kteří prodělali nebo prodělávají nemoc s nepatrnými nebo dokonce s žádnými příznaky, a přesto mohou být nositeli nákazy. Proto ta opatření a nařízení. Proto je nutné je dodržovat! Proto se jejich porušování trestá a bude trestat (pokuta do výše 10 tis. Kč). Několik přestupků již bylo nahlášeno na KHS a několik pokut bylo uděleno. Přitom dodržování opatření je tak jednoduché, nebuďte prosím lhostejní!!!

 

Situace ve Vlašimi

Hodně dotazů na sociálních sítí směřujete k získání informace o počtu infikovaných v našem městě. V době, když jsem o tom psal poprvé (26.3.), jsem z portálu krizového řízení zatím žádnou zprávu o počtu nakažených (otestovaných) nedostal.

Polemizoval jsem o funkčnosti tohoto systému informování starostů, nicméně od té doby jsem obdržel tři e-maily. V okresu Benešov je k dnešnímu dni 66 testy potvrzených nakažených lidí. Bylo by naivní doufat, že se COVID-19 našemu městu vyhne, což se také potvrdilo, nevyhnul! Nicméně informativní e-mail o počtu potvrzených nákaz má v závěru vždy dovětek: „S touto informací nakládejte prosím jako s důvěrnou!“

Tato informace obsahuje pouze jedno číslo X, nic víc, nic méně. Žádné jméno, žádná adresa, nic než číslo X.

A tak se zamýšlím, proč má být informace v této podobě důvěrná neboli tajná ???

Údajně proto, aby nedocházelo k znevýhodňování nakažených osob či jejich okolí! Ale číslo je jen číslo, o konkrétních infikovaných neříká vůbec nic.

Ale dobrá, je to důvěrné, tak vám to řeknu takhle: počet pozitivně potvrzených případů v našem městě není velký, na jeho spočítání stačí prsty jedné nebo dvou rukou.

Ale znovu zdůrazňuji, že počet pozitivně testovaných je irelevantní číslo! Nemusí, ale i může tu být nakažených více a proto stále platí - ochrana každého z nás je zároveň ochrana ostatních!

Pozitivně testovaný člověk je okamžitě izolován podle průběhu nemoci a řeší se i trasování jeho pobytu a pohybu. Orgány a zejména lékaři a hygienici dělají vše proto, aby se šíření maximálně eliminovalo. My se jim snažíme pomáhat, zejména materiálně, jak jen můžeme. Pomáhejte prosím svým chováním a jednáním také. Děkuji Vám za to!

P.S.

Nechci vůbec jakkoli situaci zlehčovat nebo ironizovat. Ale přestože chci zachovat důvěrnost výše uvedené informace, myslím, že nebude na škodu, když si zopakujeme trochu matematiky z mládí. Zkuste třeba tuto rovnici (výsledek X je počet nakažených ke dni 8.4.):

5x ∙ 2 + 4x ∙ 5 = 145 + x

Luděk Jeništa, starosta

 


1.4.2020

Minulý týden poskytnul Mgr. Luděk Jeništa rozhovor pro Český rozhlas. Během ranního programu odpovídal telefonicky na dotazy moderátora pro Český rozhlas Region - Praha a střední Čechy.
Pokud jste rozhovor neslyšeli, můžete si ho nyní poslechnout zde u nás.

 


26.3.2020

Informace k počtu nakažených

Vážení občané Vlašimi,

situace v oblasti informování o počtech nakažených v jednotlivých obcích a městech je následující.

Jediní, kteří zveřejnili počty nakažených v jednotlivých obcích a městech, byli hygienici na Zlínsku, trvalo to jeden den a na „doporučení“ MZ tyto informace stáhli. Poté hygiena oznámila (na začátku týdne), že se budou starostům (asi z ORP) podávat zprávy přes portál krizového řízení o počtu lidí s virem (zdůrazňuji - pouze číslo). Takový člověk by byl okamžitě izolován v domácí péči nebo v nemocnici. Dosud jsem žádnou zprávu neobdržel. Jsou tu dvě možnosti, buď to nefunguje nebo zatím žádného testem potvrzeného občana ve Vlašimi nemáme.

Ale ať tak či onak, lidi, uvědomte si, že ta čísla, a to i v celorepublikovém měřítku, jsou zcela irelevantní. Jde o počty nakažených pouze z těch, kteří byli testováni. Takže i kdybychom zde nikoho s potvrzením nemoci COVID-19 neměli, vůbec to neznamená, že takto infikovaného člověka nemůžete potkat!!! Jen dosud neměl příznaky a nebyl testován.

Proto si, vážení občané, myslím, že bychom se měli (co měli – musíme) chovat tak, abychom minimalizovali možnost nakažení sebe samého i svého bližního. Jsem rád, že drtivá většina z vás se chová opravdu zodpovědně.

Jsem rád, že zde máme tolik lidí, kteří napnuli síly a pomáhají, jak jen se dá. Moc všem děkuju. Prognózy vývoje jsou různé, ale prevence a co nejlepší dostupná ochrana každého jednotlivce (zejména našich seniorů), to  jsou v tuto chvíli hlavní a bohužel jediné naše zbraně. Využijme jich, jak jen se dá.

Luděk Jeništa, starosta

 


23.3.2020

Nájmy nebytových prostor, svatby, odpovědné chování

Pandemická křivka stále míří hodně vzhůru, což znamená, že každým dnem přibývají desítky nakažených. Je pravda, že se nyní diametrálně zvýšil i počet testovaných lidí. Nouzový stav bude tedy trvat jistě i v dalších dnech, ale spíše týdnech. Zároveň budou platit také opatření, která vzešla z rozhodnutí vlády i místních samospráv. Některá tato opatření poměrně výrazně zasáhnou do podnikatelských činností mnoha živnostníků.

Finanční kompenzace v oblasti daní, pojištění, náhrad mezd apod., to jsou záležitosti v kompetenci státu. Kompetence nebo spíše možnost „města“ zasáhnout a zmírnit tak ztráty při podnikání v našem městě jsou v oblasti pronájmů nebytových prostor.

Jde o provozovatele restaurací, prodejen, služeb a dalších činností, kteří byli v současné situaci nuceni své provozovny uzavřít nebo omezit provoz a jsou v objektech v majetku města. Rada města si nechala od majetkového odboru vypracovat určitou analýzu pronájmů a bude o výše zmíněných kompenzacích jednat. 

Vzkaz pro současné nájemce, kterých se výše uvedené nebytové prostory týkají: 
V případě čtvrtletních zálohových plateb za měsíce leden, únor a březen NEPLAŤTE!!! Platba bude posunuta a proběhne v pololetí s přihlédnutím k radou města schváleným úlevám. Pokud jste již platbu za 1. čtvrtletí realizovali, bude tato skutečnost v pololetí zohledněna.

Zároveň bych chtěl tímto apelovat i na další majitele a pronajímatele podobných provozoven, aby se nad současným problémem zamysleli. Věřím však, že už tak mnozí udělali a došlo k vzájemným dohodám, které přispějí k udržení živností a budoucím dobrým vztahům. Pokud to tak je, patří vám za to velké poděkování!

SVATBY: Máme zde ještě také dotazy na rezervované svatební obřady. Na měsíc březen u nás nebyly objednány žádné svatby. Ty, které se se měly konat v dubnu, byly po konzultaci se snoubenci zrušeny a přeloženy na pozdější termín nebo na „neurčito“. Případné zaplacené poplatky budou po schválení radou města snoubencům vráceny. Svatby v měsíci květnu jsou už tradičně ojedinělé (ačkoli poslední léta se množily), ale může se stát, že i tyto budou muset být posunuty. V případě červnových termínů necháváme situaci zatím otevřenou, ale i zde je třeba počítat s určitou nejistotou. Říkám to zejména z důvodů rozumných dohod s pronajímateli objektů pro svatební hostiny, půjčovnami šatů…. (finanční zálohy apod.).

Závěrem bych vás všechny občany chtěl znovu poprosit, abyste striktně dodržovali všechna povinná i doporučená opatření a těm, kteří tak činí, moc děkuji. Situace je vážná a správné a odpovědné chování každého jedince je dnes nejdůležitější a možná jediný způsob, jak srazit nebo alespoň zmírnit stále rostoucí počet nakažených. Nicméně přemrštěné obavy přecházející do nějaké paniky či hysterie nejsou v tuto chvíli určitě na místě. Každý člověk vnímá tuto situaci rozdílně, chovejme se proto ohleduplně a rozumně, snad tím přispějeme k tomu, že „Itálie“ je a zůstane pouhým mementem této nepříjemné doby.  

Luděk Jeništa, starosta města

P.S.  Informace o činnosti „města“, místních organizací a některých občanů, kteří se zapojili do pomocných prací najdete na stránkách „města Vlašim“.


 


19.3.2020

Pomoc poskytovaná občany našimi, ať přispěje k ochraně zdraví Vlašimi

Je 19. března, tedy den, kdy slaví svůj svátek Josefové. Ačkoli to na velké oslavy není, přesto přeji všem Josefům vše dobré!

Je 19. března, tedy týden po vyhlášení „stavu nouze“ naší vládou. Jde o oficiální název krizového stavu, ale v tomto případě opravdu sedí. Nejde však o nouzi hmotnou v oblasti základních lidských běžných potřeb, nýbrž o nouzi v rámci ochranných prostředků. Jsem v této situaci dalek nějaké kritiky našich ústředních orgánů, ale skutečností je, že potřebné pomůcky k ochraně proti nákaze, tam kde by být bezpodmínečně měly, prostě nejsou. Mluvím zde nyní hlavně o lidech v první linii – lékaři, zdravotní personál, hasiči, příslušníci policie, ale i zaměstnanci obchodů, které musí být v provozu, lidé pomáhající v oblasti sociální péče atd. Jsme zkrátka v situaci zvané: POMOZ SI SÁM!

Proto jsme „rozjeli“ akci za účelem výroby a distribuce alespoň těch nejzákladnějších ochranných pomůcek – bavlněných roušek, a to pod heslem VLAŠIM SOBĚ V TĚŽKÉ DOBĚ!

Spojili a domluvili jsme se s některými organizacemi a firmami. Nakoupili jsme množství látek a organizujeme šití roušek. Zapojili jsme i vlastní zaměstnance a hlásí se další dobrovolníci. Některé firmy přistoupily k vlastní výrobě pro zaměstnance a rodinné příslušníky. Dobrý příklad je spolupráce s ICSS Odlochovice, kde šijí roušky nejen pro potřeby sociálních služeb města (zdůrazňuji zdarma, pouze za dodaný materiál). Velmi pomáhá také firma Prádelna Kyselý, od které jsme dostali množství látek a nabídku na dezinfekční praní! Skvělé! Děkujeme!

Roušky, které takto získáme, jsou ihned distribuovány tam, kde jsou nyní potřeba – pečovatelská služba, policie, hasiči… Spolupracujeme s Charitou Vlašim, která má sběrné místo v nové poliklinice (okno u zadního vchodu). Kromě složek IZS, které by samozřejmě potřebovaly nutně mnohem kvalitnější ochranné pomůcky, se snažíme pomáhat hlavně seniorům. Ti si o případnou pomoc mohou stále zavolat na tel.: 739 580 363 nebo 734 165 062 (Charita Vlašim).

Chtěl bych tímto vyzvat další občany, kteří by se chtěli zapojit do podobné dobrovolnické činnosti nebo případně firmy s možnostmi příhodné pomoci, aby se hlásili na tel.: 313 039 412 nebo na e-mail: redakce@mesto-vlasim.cz.

Vážení občané,

jsme v situaci, ve které se svět v době míru ještě nikdy neocitl. Dělají se opatření na různých úrovních s různými dopady na chod naší společnosti. Ta opatření jsou obecná, plošná, ale ve skutečnosti dopadají na běžný život každého jednotlivého občana a zároveň kladou vysoké nároky na jeho morální vyspělost, jeho odpovědnost, jeho lidskou ohleduplnost. Poukazují na jeho vztah k životu, ke svým nejbližším, k přátelům…

Stojíme před nebezpečím (ekonomické dopady jsou již dnes obrovské), jehož zdravotní důsledky nedokážou odhadnout ani největší odborníci. Mohou být pro lidstvo nebo alespoň jeho část tragické (což už někde jsou) nebo se epidemii podaří zastavit, postupně pokořit a vrátit se v dohledné době k normálnímu životu. A pokud k té druhé variantě můžeme jakkoli přispět, je to naše povinnost! A tím nejjednodušším a zároveň nejdůležitějším vkladem do tohoto zápasu je naše individuální chování! Dodržujte, prosím, všechna doporučení a nepodceňujte sílu přírody v této její nepřátelské podobě. Pak máme dobrou šanci uspět!

Všem, o kterých jsem psal, moc děkuji!

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


16.3.2020

Vyjádření k aktuální situaci

Vážení spoluobčané!

Situace v ČR se vzhledem k rostoucímu počtu nakažených osob nadále komplikuje. Další opatření vlády, která by měla omezit rychlý nárůst infikovaných osob, zásadně zasahují do našich běžných životů. Tato opatření jsou samozřejmě prezentována ve všech médiích, která jistě všichni sledujete.

My rovněž reagujeme na tato nařízení. Sešel se krizový štáb města, kde byl konstatován jeden z hlavních problémů – totiž nedostatek ochranných pomůcek pro lékaře a složky integrovaného záchranného systému. Což je koneckonců bohužel celorepublikový stav. Zároveň také proběhlo mimořádné zasedání rady města, kde bylo rozhodnuto o opatřeních, která spadají do kompetence města. Prvním z nich je uzavření MŠ od pondělí 16. března. Dále jde o uzavření všech našich vnitřních sportovišť (zimní stadion, sportovní hala, bazén, sporthotel), kde dochází k většímu shromažďování osob. Bohužel musíme přistoupit rovněž ke zrušení dalších kulturních akcí – koncertů, divadelních představení, besed, přednášek apod. a také největší akce – májových slavností. Jednali jsme také s ČSAD BN o maximální dezinfekční údržbě vozidel MHD a o přechodu na prázdninové jízdní řády. Stejná hygienická posílení platí i o prostorách našich úřadů.

V rámci odborů a rady města jsme vytvořili pracovní tým, jehož úkolem bude několik oblastí:

  • monitoring situace vzhledem k opatřením vlády v rámci stavu nouze (a dalším opatřením a omezením) a na webu města ihned informovat občany
  • intenzivní spolupráce a navazující práce s krizovým štábem, RM, hygienickou stanicí a složkami IZS (spolupracujeme i v rámci okolních ORP)
  • spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti sociální péče – zaměřeno zejména na populaci seniorů.

Vážení spoluobčané,

ať na situaci pohlížíme jakkoli, a těch pohledů a názorů je mnoho, je jasné, že veškerá opatření mají jeden ústřední, nejhlavnější a nejdůležitější důvod: MINIMALIZOVAT KONTAKTY KAŽDÉHO OBČANA S DALŠÍMI LIDMI!!!
Ať potkáte kohokoli cizího (mimo společnou domácnost), nikdy si nemůžete být jisti jeho současnou i předešlou anamnézou (zdravotním stavem, předchozími styky…).

Lze tedy jednoznačně říci:
LIDI, ŘIĎTE SE POKYNY V OBLASTI KONTAKTŮ A OSOBNÍ HYGIENY!

V poslední řadě apeluji na samotné seniory (ale i jejich děti, příp. vnoučata, příbuzné):
SENIOŘI, NAŠI DŮCHODCI, SNAŽTE SE, PROSÍM, BÝTI V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH MAXIMÁLNĚ IZOLOVÁNI OD OSTATNÍCH LIDÍ!!
Samozřejmě v rámci možností! Zde je důležitá role dětí, vnoučat nebo jiných nejbližších. Pokud v tomto směru nemáte žádnou možnost upravit svůj režim, obraťte se na tel. čísla 739 580 363 nebo 734 165 062, což jsou zaměstnankyně Charity Vlašim a sdělte jim své případné požadavky. My jsme s charitou vzájemně v kontaktu a v případě potřeby připraveni vypomoci dalšími našimi složkami.

Také jsme po dohodě vyčlenili jedno předškolní zařízení k případnému hlídání dětí, jejichž rodiče jsou zapojeni do nezbytných činností v rámci prevence a pomoci (lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, hygienici apod.). V případě potřeby požádáme i o dobrovolnickou práci naše občany, kteří by byli ochotní pomoci a splňovali podmínky pro konkrétní práci.

 

publikováno 15.9.2020

Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

IČ: 00232947, DIČ: CZ00232947

Spojovatelka: 
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů

vytvořilo Anawe