Upozornění!

Změny v platbách odpadů pro rok 2023

Vážení spoluobčané, dne 31.03.2023 končí splatnost poplatku z odpadu pro rok 2023. Pozor! Pokud nebude poplatek včas a ve správné výši 900 Kč na poplatníka uhrazen, může být správcem poplatku navýšen až na trojnásobek. Vyhláška je dostupná z webu https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPBFSBFHOIJ2LRG/text. Odbor vnitřních věcí

Z důvodu enormního navýšení nákladů schválilo zastupitelstvo města poplatek z odpadu pro rok 2023 ve výši 900 Kč na poplatníka. Došlo ještě k dalším změnám, a to zejména v oblasti možnosti platby. Kompletní informaci najdete níže.

Obsah informace:

  1.  Výše ročního poplatku
  2.  Splatnost poplatku
  3.  Obecně závazná vyhláška
  4.  Variabilní symbol přidělený každému poplatníkovi poplatku
  5.  Ohlašovací povinnost k poplatku
  6.  Jak a kde učinit ohlášení k poplatku
  7.  Kdy, kde a jak zaplatit poplatek
  8.  Přejete si, aby vám město Vlašim každý rok připomnělo povinnost zaplatit poplatek?
  9.  Kdo je poplatníkem poplatku?
10.  Osvobození od poplatku
11.  Děti narozené v aktuálním poplatkovém roce
12.  Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku
13.  Vlastníte ve Vlašimi byt, rodinný dům nebo rekreační objekt a nikdo v něm není přihlášen?
14.  Co se stane, když nezaplatím poplatek
15.  Vrácení poplatku zcela nebo zčásti
16.  Odstěhovali jste se z Vlašimi v průběhu roku?
17.  Úmrtí poplatníka
18.  Žijete dlouhodobě v zahraničí?
19.  Občané s trvalým pobytem na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim
20.  Informace o rozsahu údajů získávaných automatizovaným přístupem
21.  Kontaktní údaje

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
(dále jen poplatek)
 

1. Výše ročního poplatku

Za 1 poplatníka s evidovaným pobytem ve Vlašimi 900 Kč.

Za 1 rodinný dům, byt nebo rekreační objekt, ve kterém nemá fyzická osoba evidovaný pobyt 900 Kč.

2. Splatnost poplatku

Splatnost poplatku je k 31.3. poplatkového roku. 

V případě nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě do 31.3. poplatkového roku může být poplatek navýšen až na trojnásobek.

Pokud poplatková povinnost vznikne v průběhu roku, splatnost poplatku je do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci kdy vznikla poplatková povinnost. 

3. Obecně závazná vyhláška

Poplatek se platí na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2022 o obecním systému odpadového hospodářství. Vyhláška je dostupná ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Viz odkaz zde. 

4. Variabilní symbol přidělený každému poplatníkovi poplatku

Každému poplatníkovi je přidělen pro platbu variabilní symbol, což je unikátní desetimístný číselný kód sloužící k identifikaci platby poplatku. Poplatník jej bude používat pro platby poplatku po celou dobu pobytu ve Vlašimi. 

Fyzickým osobám s evidovaným pobytem ve Vlašimi ke dni 30.11.2021 byl v prosinci 2021 do domovních schránek doručen dopis s přiděleným jedinečným variabilním symbolem a platebními informacemi o poplatku

Dětem narozeným v příslušném kalendářním roce bude dopis s variabilním symbolem zaslán v roce následujícím.

Obyvatelé nově přihlášení k pobytu ve Vlašimi obdrží dopis s variabilním symbolem následně po přihlášení.

Je nezbytné, aby si poplatníci variabilní symbol pečlivě uschovali. Variabilní symbol je jedinečný a je pro poplatníka platný po celou dobu jeho pobytu ve Vlašimi. 

5. Ohlašovací povinnost k poplatku 

Státní občané ČR s trvalým pobytem ve Vlašimi nemusí ohlášení provést. Městský úřad jejich údaje získá automatizovaným dálkovým přístupem ze Základního registru obyvatel. 

Ohlášení jsou povinni učinit:

a) cizinci

  • kterým byl povolen trvalý pobyt,
  • kteří na území České republiky pobývají přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • kteří jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami strpěnými na území podle zákona o azylu anebo žadateli o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, 
  • kterým byla udělena mezinárodní ochrana, nebo poskytnuta dočasná ochrana cizinců.

b) vlastníci nemovitostí podléhajících zpoplatnění 

Za nesplnění ohlašovací povinnosti podle bodu a) a b) může být uložena pokuta dle ust. § 247a
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

VZOR „Ohlášení k poplatku“ 
VZOR „Ohlášení k poplatku - vlastník nemovitosti“

6. Jak a kde učinit ohlášení k poplatku

Pro ohlášení využijte formulář OHLÁŠENÍ.  

Ohlášení provedete:

  1. osobně na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta) 
  2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: zbjbfmb
  3. písemně na adresu Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Pracoviště místních poplatků vám vydá (nebo zašle) dokument s variabilní symbolem pro platbu poplatku. 

VZOR „Ohlášení k poplatku“
VZOR „Ohlášení k poplatku - vlastník nemovitosti“

7. Kdy, kde a jak zaplatit poplatek

DEJTE PŘEDNOST BEZHOTOVOSTNÍM PLATBÁM. DĚKUJEME!!

Možnosti platby:

1. Bezhotovostním převodem na účet: 

číslo účtu : 182-320084389/0800
přidělený variabilní symbol 

Platbu uhraďte každý rok v termínu od 1.1.do 31.3. - NE DŘÍVE!

2. Na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim (budova u Alberta), v hotovosti nebo platební kartou.

Pokladní hodiny Městského úřadu Vlašim:
Pondělí    8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
Úterý       8:00 – 11:30    12:30 – 14:00
Středa     8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
Čtvrtek    8:00 – 11:30    12:30 – 13:00
Pátek       8:00 – 11:30    

Platbu uhraďte každý rok v termínu od 1.1.do 31.3. - NE DŘÍVE!

3. Na poště složenkou typu A vyplněnou údaji potřebnými k úspěšnému doručení platby na účet města Vlašimi  

desílatel:   poplatník uvedený jako adresát dopisu
příjemce:   Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
účet:          182-320084389/0800 
přidělený variabilní symbol  

Platbu uhraďte každý rok v termínu od 1.1.do 31.3. - NE DŘÍVE!

8. Přejete si, aby vám město Vlašim každý rok připomnělo povinnost zaplatit poplatek?

Nahlaste Městskému úřadu Vlašim, pracovišti místních poplatků, vlastní e-mailovou adresu, na kterou každý rok v lednu zašleme každému poplatníkovi k jeho osobě připomenutí poplatku s aktuální výší poplatku, s variabilním symbolem a s QR kódem poplatku pro elektronické bankovnictví.  

E-maily nám můžete poslat na adresu poplatky@mesto-vlasim.cz. Uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu poplatníka a emailovou adresu, na kterou chcete upozornění zasílat. Je možné uvést jeden e-mail pro všechny členy rodiny.

9. Kdo je poplatníkem poplatku?

Povinnost zaplatit poplatek vzniká fyzické osobě (občan ČR a cizinec), která využívá obecní systém odpadového hospodářství, a která

a) je v obci přihlášena k pobytu 
b) vlastní v obci byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není k pobytu přihlášená žádná fyzická osoba, a která se nachází na území této obce 

Poplatníkem je ten, kdo splňuje bod a) nebo bod b) samostatně. Tedy osoba přihlášená v obci. Nebo vlastník nemovitosti, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba. 

Nebo může osoba splňovat body a) i b) současně.

Jedna osoba může být zpoplatněna vícekrát. Např., osoba má pobyt ve Vlašimi podle bodu a). Zároveň ve Vlašimi vlastní nemovitost podle bodu b). Pak je poplatníkem 2x a budou jí přiděleny dva variabilní symboly. 
V případě, že je osoba osvobozena od poplatku podle bodu a) (přihlášení k pobytu ve Vlašimi) není osvobozena od poplatku podle bodu b) (vlastnictví nemovitosti), protože to zákon neumožňuje.  

10. Osvobození od poplatku   

Nárok na osvobození je nutno doložit do 30 dnů ode dne vzniku nároku na osvobození. 

Pozor! Kdo nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve stanovené lhůtě, tomu nárok na osvobození zaniká.

1) Od poplatku je ze zákona osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště *,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,  
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2) Dále jsou podle Obecně závazné vyhlášky osvobozeny fyzické osoby, které jsou:

a) držitelem průkazu ZTP/P,
b) dítětem narozeným v příslušném kalendářním roce,
c) fyzickou osobou, která v příslušném kalendářním roce nepřetržitě pobývá v zahraničí.   

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Je povinností poplatníka ohlásit do 15 dnů zánik nároku na osvobození.

*  Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v § 10d stanovil, že obec zavede systém platby za odpad buď
ad. 1., nebo ad. 2., od toho se odvozuje nárok na osvobození.
1. typ poplatku je za obecní systém odpadového hospodářství - tento systém má Vlašim. Pokud má tento     systém i druhá obec, pak nelze poplatníka osvobodit.
2. typ poplatku je za komunální odpad z nemovité věci - tento systém Vlašim nemá. Pokud má tento systém druhá obec, lze poplatníka osvobodit.

OD POPLATKU NELZE OSVOBODIT OSOBU, KTERÁ JE VLASTNÍKEM NEMOVITÉ VĚCI NA ÚZEMÍ MĚSTA VLAŠIMI (BYT, RODINNÝ DŮM, STAVBA PRO RODINNOU REKREACI), VE KTERÉ NENÍ PŘIHLÁŠENA ŽÁDNÁ FYZICKÁ OSOBA. 

VZOR „Osvobození od poplatku - ohlášení“

11. Děti narozené v aktuálním poplatkovém roce

Děti narozené v poplatkovém roce jsou od poplatku osvobozeny. Následující kalendářní rok těmto dětem na jejich adresu místa trvalého pobytu správce poplatku zašle v průběhu měsíce ledna dopis s variabilním symbolem a aktuální výší poplatku na daný poplatkový rok. Splatnost poplatku je 31.3. poplatkového roku, případně do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci kdy vznikla poplatková povinnost. 

V případě, že za dítě není poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, přechází poplatková povinnost
na jeho zákonného zástupce. 

Příklad: Děti narozené v roce 2022 jsou pro rok 2022 osvobozeny, v lednu 2023 obdrží dopis s variabilním symbolem se stanoveným poplatkem na rok 2023.

12. Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku 

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

13. Vlastníte ve Vlašimi byt, rodinný dům nebo rekreační objekt a nikdo v něm není přihlášen?

Vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterých nemá žádná fyzická osoba evidovaný pobyt, má povinnost do 15 dnů od zápisu vlastnického práva k nemovitosti v katastru nemovitostí učinit ohlášení k poplatku. Tato povinnost se vztahuje i na právnické osoby, pokud jsou vlastníky nemovitostí, ve kterých není evidována k pobytu žádná fyzická osoba.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

VZOR „Odhlášení od poplatku - vlastník nemovitosti“

14. Co se stane, když nezaplatím poplatek 

V případě nezaplacení poplatku ve lhůtě od 1.1. do 31.3. poplatkového roku ve správné výši Vám může být tento poplatek navýšen až na trojnásobek

15. Vrácení poplatku zcela nebo zčásti 

Na základě Vaší písemné žádosti Vám bude vrácena poměrná část poplatku:

1) v případě, že jste poplatníkem poplatku jako fyzická osoba přihlášená k pobytu ve Vlašimi

a) a změnili jste pobyt z Vlašimi do jiné obce,
b) nebo jste požádali v průběhu roku o osvobození,
c) nebo poplatník zemřel, pak máte právo na vrácení po předložení usnesení o dědictví,

2) v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci na území města, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba

a) a v této nemovitosti je přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník tuto nemovitost nevlastní.

Datum zániku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

a) datum, od kterého je v nemovitosti přihlášena alespoň jedna fyzická osoba.
b) datum právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, nebo

O vrácení poměrné části poplatku můžete požádat Městský úřad Vlašim:

1) osobně na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta), 
2) písemně do datové schránky, ID datové schránky: zbjbfmb,
3) písemně na adresu Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Bude vám vrácena jedna dvanáctina z částky ročního poplatku za každý měsíc v průběhu roku, kdy nebudete poplatníkem. 

VZOR „Žádost o vrácení přeplatku“
VZOR „Ohlášení z poplatku“

16. Odstěhovali jste se z Vlašimi v průběhu roku?

Státní občan ČR, který změnil trvalý pobyt do jiné obce, se nemusí odhlašovat z poplatku. Městský úřad jej odhlásí automaticky na základě informace získané automatizovaným dálkovým přístupem do Základního registru obyvatel.

Cizinec s evidovaným pobytem ve Vlašimi má povinnost se odhlásit z poplatku do 15 dnů od změny pobytu. 

Odstěhovaní poplatníci mají právo požádat o vrácení poměrné části poplatku. 

VZOR „Žádost o vrácení přeplatku“
VZOR „Ohlášení z poplatku“

17. Úmrtí poplatníka

Při úmrtí poplatníka přechází poplatková povinnost na dědice. Městský úřad Vlašim se o úmrtí osoby dozví z informačních systémů automatizovaným přístupem. 

V případě, že v den úmrtí poplatníka vznikne přeplatek, pak na něj mají nárok dědicové. Dědicové musí notáře upozornit na tento přeplatek, aby byl zahrnut do vypořádání dědictví (předají notáři potvrzení o zaplacení poplatku). Usnesení o dědictví dědicové předloží spolu se žádostí o vrácení přeplatku pracovišti místních poplatků.

VZOR „Žádost o vrácení přeplatku - pozůstalost“

18. Žijete dlouhodobě v zahraničí? 

V případě, že poplatník pobývá dlouhodobě v zahraničí, může požádat o osvobození do 30 dnů ode dne kdy tato skutečnost nastala, nejpozději do 30.1. poplatkového roku. 

VZOR „Osvobození od poplatku - ohlášení“

19. Občané s trvalým pobytem na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim 

Občané, kteří mají evidovanou adresu místa trvalého pobytu na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim (budova Městského úřadu Vlašim) jsou poplatníkem poplatku. Dopis s variabilním symbolem mají tito občané uložen na podatelně Městského úřadu Vlašim na adrese Jana Masaryka 302, Vlašim (budova u Alberta). Žádáme občany, aby si dopis v otevíracích hodinách podatelny vyzvedli. 

Upozorňujeme na povinnost poplatníka zaplatit poplatek ve lhůtě do 31.3. poplatkového roku. V případě, že poplatek nebude včas zaplacen, může být navýšen až na trojnásobek.

20. Informace o rozsahu údajů získávaných automatizovaným přístupem 

Městský úřad Vlašim pro účely správy místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, využívá automatizovaným přístupem referenční údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu,
ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel.

Ohlašovací povinnost proto nemá:

a) osoba přihlášená k pobytu ve Vlašimi s českým státním občanstvím 
(Městský úřad Vlašim se o ní dozví automatizovaným přístupem ze základního registru obyvatel),

b) osoba, která má místo trvalého pobytu na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim 
(Městský úřad Vlašim se o ní dozví automatizovaným přístupem ze základního registru obyvatel),

c) dítě narozené v poplatkovém roce 
(Městský úřad Vlašim se o něm dozví automatizovaným přístupem ze základního registru obyvatel).

Městský úřad Vlašim využívá pro účely správy poplatků:

1. referenční údaje ze základního registru obyvatel:

a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
e) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

2. údaje z informačního systému evidence obyvatel:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem právnická osoba, název a adresa sídla,
j) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, název a adresa sídla.

21. Kontaktní údaje 

Správa místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
E-mail: poplatky@mesto-vlasim.cz

 

publikováno 9.2.2023