Uzavírka mostů v Domašíně

uzavirka_domasin

Od 17.9.2018 do 19.5.2019 bude probíhat oprava mostů v Domašíně. V tomto termínu budou tudíž uzavřeny a řidiči budou muset využít objízdné trasy.

Vážení občané,
doplňujeme zde některé níže uvedené úřední informace o dopravních opatřeních:

Vaše komentáře sledujeme a reagujeme na některé Vaše dotazy a předáváme informace:

1) Jak se situace kolem mostů v Domašíně vyvíjela? - Středočeský kraj rozhodl o stavbě, zadal zakázku a firma si sama zařizuje objížďky. S městem nikdy Středočeský kraj nejednal a město si samo svolalo jednání s firmou a ČSAD (ředitel ICOM pozval i ostatní dopravce, ale nikdo z nich nepřišel).

2) Varianty autobusové dopravy byly: a) přes Divišov - ale tam by neobsloužili vše až po Struhařov a v Bílkovicích je omezena nosnost mostu, což je při frekvenci dopravy problém. b) přes Bílkovice a Takonín - zde se dva autobusy údajně nevyhnou a v případě nákladního auta také ne (např. sypač v zimě). Navíc, tento úsek se nesmí sypat. Projednat na to výjimku a nechat si ji schválit je prý na dlouho. Domašín se mohl v několika spojích řešit tak, že by malý autobus pendloval mezi Domašínem a vlašimským nádražím a ke spojům lidi vozil (samozřejmě jen k některým). Lidé v Bruku, Pařezí a Chotýšanech by měli smůlu. c) Nakonec vedení ICOM spolu se SÚS vymysleli variantu Znosim-Domašín, kterou zkusí. Jak se autobusy budou vyhýbat a najíždět by měli mít vyřešené, jelikož si trasu sami určili, a město to samozřejmě nechává na nich.

3) Změna jízdního řádu a MHD - Upravovat jízdní řády ve větším rozsahu je prý nemožné, neboť navazují na spoje jiné - vlakové, dálkové apod. Do Domašína ve špičkách (škola, práce) i když omezeně, bude zajíždět MHD přes letiště. Samozřejmě Sídliště Sever MHD bude obsluhovat normálně.

4) Zákaz parkování ve Velíšské ulici - Parkování po obou stranách Velíšské chtěla PČR. Po jednáních se městu podařilo domluvit omezení pouze po jedné straně. Co se týká zabrání parkovacích míst Českou Spořitelnou, tak zde si o pronájem parkoviště požádala sama ČS (napojení z pošty na data). A bude zde do konce října.

5) Synchronizace výstavby - Realizovat akce, aby se dělaly spolu je problém; chodník je města a mosty a silnice kraje. Vše se dělá na dotace poskytovaných z různých fondů; běží termíny, které jsou závazné a musí se splnit - jinak se dotace vrací. Tudíž je téměř nemožné skloubit více akcí společně, i když by to občas mělo jasnou logiku. A peníze se z různých míst hledat a čerpat musí, protože z rozpočtu města se toho moc neudělá.

 

Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

 

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic II a III. třídy příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 8.2.2018 ve věci úplné uzavírky mostů ev.č. 112-015 a ev. č. 112-017 v Domašíně a dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

I. p o v o l u j e  na základě žádosti zhotovitele stavby společnosti GEOSAN GROUP a.s., IČ: 281 69 522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III v zastoupení společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov úplnou uzavírku mostů ev.č. 112-015 a ev.č. 112-017 v Domašíně pro provádění stavebních prací v rámci stavby: „Oprava mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“.

 

 

Termín: 17.9.2018, 8:00 h – 19.5.2019, 18:00 h

 

II. n a ř i z u j e  objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou pro veškerou silniční dopravu je stanovena z Vlašimi na silnici č. II/125 přes Kondrac, Louňovice pod Blaníkem na silnici č. II/150 přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov, Votice na silnici I/3 přes Olbramovice, Bystřice do Benešova zpět na silnici č. II/112. Objízdná trasa pro linkovou autobusovou dopravu bude vedena ze silnice č. II/112 na silnici č. II/125 následně na silnici č. III/1256, dále na silnici č. III/1257 do Znosimi, kde se napojí na místní komunikaci do Domašína a zpět na silnici č. II/112. Městská hromadná doprava Vlašim, linka 206001 bude vedena z Vlašimi ze silnice č. II/112 na silnici č. II/113 a dále na silnici č. III/11213 do Domašína.

 

III. Linková autobusová doprava nebude obsluhovat autobusovou zastávku Vlašim, rest. U kozla; Vlašim, Politických vězňů; Vlašim, Domašín brána a Vlašim, Domašín, nám. Nově bude do jízdních řádů vložena autobusová zastávka Vlašim, Domašín, u transformátoru. Linka MHD nebude obsluhovat tyto zastávky: Vlašim, Domašín, brána; Vlašim, Domašín, u transformátoru; Vlašim, Domašín, kolonie; Vlašim, Domašín, žel. stanice a Vlašim, Hrazená Lhota.

 

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1. Uzavírka se povoluje za účelem prováděných stavebních prací v rámci stavby: „Oprava mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“ povolena speciálním stavebním úřadem pod č.j.: ODSH 4748/17 MaE ze dne 1.4.2017.

 

2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena od 17.9.2018, 8:00 h do 19.5.2019, 18:00 h.

 

3. Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno Opatření obecné povahy pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydané a vyvěšené dne 3.9.2018 MěÚ Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: ODSH 54413/18 MaE, stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem SK ze dne 4.9.2018 pod č.j.: 115734/2018/KUSK-DOP/Bry a Opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Votice ze dne 7.9.2018 pod č.j.: 330502018/SD-KO a Městským úřadem Benešov, odborem dopravy dne 4.9.2018 pod č.j.: MUBN/10720/2018/VÝST. Žadatel zajistí umístění přechodného dopravního značení na základě těchto stanovení – opatření obecné povahy a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a následné objízdné trase.

 

4. Žadatel v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

 

5. Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a távající dopravní značení bude zakryto, nikoliv přelepeno, aby nedošlo k jeho poškození.

 

6. Za veškeré škody, vzniklé během využívání objízdné trasy, zodpovídá, po celou dobu investor stavby.

 

7. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

 

8. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

 

9. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

 

10. Bude dodržen harmonogram prací zhotovitele stavby.

 

 

Účastníci řízení:

žadatel – společnost GEOSAN GROUP a.s., IČ: 281 69 522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III v zastoupení společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov;

vlastník (správce) pozemní komunikace, která má být uzavřena nebo po níž je nařízena objížďka – Krajská správa a údržba silnic SK p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim; Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4.

obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka nebo nařízena objížďka – Obec Kondrac, IČ: 002 32 009, Kondrac 3, 258 01 Vlašim; Městys Louňovice pod Blaníkem, IČ: 002 32 173, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem; Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem; Obec Ratměřice, IČ: 004 73 481, Ratměřice 72, 257 03 Jankov; Obec Jankov, IČ: 002 31 916, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov; Město Votice, IČ: 002 32 963, Komenského nám. 700, 259 01 Votice; Obec Olbramovice, IČ: 002 32 416, Olbramovice ves 158, 259 01 Votice; Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice u Benešova a Město Benešov, IČ: 002 31 401, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, Městys Divišov, IČ: 00231690, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov a Obec Struhařov, IČ: 00232751, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov.

 

 

O d ů v o d n ě n í:

Dne 26.7.2018 podal zhotovitel stavby společnost GEOSAN GROUP a.s., IČ: 281 69 522, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III v zastoupení na základě doložené plné moci společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o povolení úplné uzavírky mostů ev.č. 112-015 a ev.č. 112-017 v Domašíně pro provádění stavebních prací v rámci stavby: „Oprava mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112-015 most přes strouhu v obci Domašín“.

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství opatřením ze dne 31.7.2018 pod č.j.: ODSH 45563/18 MaE zaslal všem známým účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání na den 9.8.2018.

Dne 9.8.2018 projednal správní orgán na ústním jednání předmětnou žádost. Při ústním jednání byli přítomni zástupci Policie ČR KŘ DI Benešov, ČSAD Benešov a.s., KSÚS SK, QUO s.r.o. a Město Vlašim. Vzhledem k tomu, že se na jednání nedostavil zhotovitel stavby, vyžádal si správní orgán z důvodu koordinace stavby ještě jedno jednání a to na den 15.8.2018, kde byli účastníci sezvání e-mailem. Tohoto jednání se zúčastnili – zhotovitel stavby společnost GEOSAN GROUP a.s., Krajská správa a údržba silnic SK p.o., zástupci Města Vlašim a ČSAD Benešov a.s.. Závěrem bylo konstatováno, že je nutné přepracování dopravně inženýrského opatření. V průběhu řízení nebyla vznesena námitka, pro níž by nemohlo být žádosti vyhověno.

V průběhu správního řízení byla přezkoumána žádost, celá věc uvedená v žádosti byla projednána v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Byla doložena písemná vyjádření: Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 29.8.2018 pod zn.: 12976/ŘSD/21200/JB/2018, Krajské správy a údržby silnic SK ze dne 30.8.2018 pod zn.: 453672/2018-KSÚS, Obce Olbramovice ze dne 30.8.2018 pod č.j.: 370/2018, Policie ČR KŘ DI Benešov ze dne 3.9.2018 (viz DIO), Město Votice ze dne 3.9.2018 pod č.j.: 32485/2018/OFM-Zou, Obec Ratměřice ze dne 3.9.2018, Městys Divišov ze dne 4.9.2018, ČSAD Benešov a.s. ze dne 5.9.2018.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena Opatřením obecné povahy dne 3.9.2018 pod č.j.: ODSH 54420/18 MaE Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství, stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem SK ze dne 4.9.2018 pod č.j.: 115734/2018/KUSK-DOP/Bry; Opatřením obecné povahy vydané Městským úřadem Votice ze dne 7.9.2018 pod č.j.: 33050/2018/SD-KO a Městským úřadem Benešov, odborem dopravy dne 4.9.2018 pod č.j.: MUBN/107520/2018/VÝST.

V souvislosti s předmětnou uzavírkou dojde ke zřízení dočasné autobusové zastávce – Vlašim, Domašín, u transformátoru. Bude vyhotoven výlukový jízdní řád.

Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k úplné uzavírce výše uvedené silnice a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

publikováno 13.9.2018