Uzavírka ulice Družstevní

Uzavírka ulice Družstevní

Z důvodu opravy vodovodu a kanalizace bude ulice Družstevní uzavřena v několika etapách.

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech místní komunikace příslušný dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti ve věci úplné uzavírky ul. Družstevní ve Vlašimi a dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

  1. p o v o l u j e   na základě žádosti zhotovitele stavby úplnou uzavírku ul. Družstevní ve Vlašimi z důvodu provádění stavebních prací ve věci stavby: „Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Družstevní, Vlašim“ takto:

1. Etapa

23.09.2019 – 11.10.2019  v úseku od křížení s ul. Severní k domu č.p. 1195, 1196

2. Etapa

14.10.2019 – 01.11.2019  v úseku od domu č.p. 1204, 1205 k domu č.p. 1195, 1196

3. Etapa

04.11.2019 – 06.12.2019  v úseku od křížení se silnicí č. II/113 k domu č.p. 1204, 1205

4. Etapa

02.12.2019 – 11.12.2019  v úseku od domu č.p. 1204, 1205 k domu č.p. 1195, 1196

5. Etapa

11.12.2019 - 18.12.2019   v úseku od křížení s ul. Severní k domu č.p. 1195, 1196

6. Etapa

09.10.2019 – 23.10.2019  v úseku od křížení s ul. Severní k domu č.p. 1204, 1205

  1. n a ř i z u j e   objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou pro veškerou silniční dopravu po přilehlých místních komunikací, ul. Severní a Ppor. Příhody.
publikováno 19.9.2019