Výzva pro vlastníky kulturních památek

kulturn

Výzva pro vlastníky kulturních památek k podání  žádostí o  podporu  z programu Podpora  obnovy kulturních památek.

Město Vlašim jako obec s rozšířenou působností v zastoupení Ministerstva kultury České republiky

vyzývá

vlastníky kulturních památek

k podání  žádostí o  podporu  z programu Podpora  obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Jde o účelový příspěvek ve výši 526 000,- Kč pro celé správní území obce s rozšířenou působností Vlašim.

 

Všechny žádosti budou přijímány v označené obálce

„ Dotace MKČR-ORP“

na podatelně MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

do 28.2.2014 do 14,00 hodin.

Žádosti budou podávány na příslušných tiskopisech MK ČR včetně povinných příloh uvedených v Zásadách pro použití neinvestičních prostředků z rozpočtu MK ČR stanovených   pro   program Podpora obnovy  kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Všechny žádosti budou vyhodnoceny dle pravidel dotace a nejlepší budou zaslány k vyřízení dotace na Ministerstvo kultury České republiky.

Všechny potřebné informace o žádostech,  pravidlech  i  podmínkách dotace jsou zveřejněny na internetu www.mesto-vlasim.cz v aktualitách.

Mgr. Luděk Jeništa
starosta Města Vlašim

publikováno 18.2.2014