Změna v systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

Odpady - obrázek

Vážení občané, město Vlašim je nuceno z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech realizovat změnu způsobu platby za svoz komunálního odpadu. Tato změna se týká nás všech, proto této informaci prosíme věnujte Vaši pozornost. Bližší informace v článku..

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
(dále jen poplatek z odpadu)

Základní informace pro poplatníka místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek z odpadu)

Vzor dopisu určeného poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Jak zaplatit poplatek z odpadu?

Co se stane, když nezaplatím poplatek z odpadu?

Jak si zaregistrovat zasílání emailových upozornění k poplatku z odpadu?

Kdo je poplatníkem místního poplatku za odpad (podrobně)?

Kdo musí splnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Jak a kde učinit ohlášení k poplatku z odpadu?

Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Cizinci – kdy mají ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku z odpadu

Vrácení poplatku z odpadu

Odstěhovali jste se z Vlašimi v prosinci?

Odstěhovali jste se z Vlašimi v průběhu roku?

Dopis byl doručen na adresu zemřelé osoby

Osoba zemřela v průběhu roku

Osvobození od poplatku z odpadu k 1.1. 2022

K nároku na osvobození od poplatku z odpadu došlo v průběhu roku 2022?

Žijete dlouhodobě v zahraničí, máte české občanství a trvalý pobyt ve Vlašimi?

Variabilní symbol

Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?

Občané s trvalým pobytem na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim (budova Městského úřadu Vlašim)

Informace pro poplatníka za odpad o rozsahu údajů získávaných automatizovaným přístupem

 

Základní informace pro poplatníka místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek z odpadu)

Město Vlašim zavedlo na základě účinnosti novely zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a Obecně závazné vyhlášky města Vlašimi č. 3/2021 a č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále poplatek z odpadu). Poplatníkem poplatku z odpadu s povinností zaplatit poplatek ve výši 780 Kč na rok 2022 v časovém rozmezí od 1.1.2022 do 31.03.2022 je:

 1. každá fyzická osoba přihlášená k pobytu na území města Vlašimi (Kdo je poplatníkem místního poplatku za odpad (podrobně)?)
 2. vlastník nemovité věci na území města Vlašimi (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. (Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?)
 • Ad 1.
  Každé fyzické osobě evidované k pobytu ve Vlašimi (a částech obce) ke dni 30.11.2021, byl doručen osobní dopis, který obsahuje informace o poplatku, jeho výši a informace o platebních údajích. Zároveň je v něm zvýrazněn variabilní symbol, který je určen každé fyzické osobě po celou dobu, kdy bude mít evidován pobyt ve Vlašimi. Tento variabilní symbol si uložte. Použijete ho při platbě poplatku v dalších letech dle aktuálně platné vyhlášky.
  Pokud jste dopis neobdrželi, dostavte se na pokladnu města Vlašimi, kde Vám bude vyhotovena kopie dopisu
  s variabilním symbolem.
  Děti narozené v prosinci 2021 obdrží dopis v lednu 2022.
 • Ad 2.
  Vlastník bytu, rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci na území města Vlašimi, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, má povinnost učinit na pokladně města Vlašimi ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Při ohlášení bude vlastníkovi vygenerován variabilní symbol. (Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?)

V případě nezaplacení poplatku z odpadu ve stanovené lhůtě od 1.1. do 31.3.2022 může být poplatek navýšen až na trojnásobek.

Vzor dopisu určeného poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Do 17.12.2021 vám byl do domovních schránek doručen dopis s platebními informacemi o poplatku z odpadu. Dopis je adresován fyzickým osobám s evidovaným pobytem ve Vlašimi ke dni 30.11.2021.

Dopis byl každému poplatníkovi vložen do domovní schránky. Děti narozené v prosinci 2021 a osoby přihlášené
do Vlašimi v prosinci 2021 obdrží dopis v lednu 2022.

Dopis si pečlivě uschovejte. Obsahuje váš jedinečný variabilní symbol, který vám bude platit i pro další roky.

Dopis byl doručen na adresu zemřelé osoby

Odstěhovali jste se z Vlašimi?

Variabilní symbol

Vzor dopisu

Jak zaplatit poplatek z odpadu?

 1. Bezhotovostním převodem na účet:

  číslo účtu: 182-320084389/0800

  variabilní symbol uvedený v dopise

  částka poplatku na aktuální rok (780 Kč na rok 2022).

  Platbu uhraďte v termínu od 1.1.2022 do 31.3.2022 - NE DŘÍVE!

  Příklad pro platbu bezhotovostním převodem na účet: Rodina bydlící na stejné adrese (matka, otec, dcera, syn, prarodič). Na každého z členů rodiny přijde osobní dopis – celkem 5 dopisů. Za každého člena provedete jednu platbu na částku 780 Kč na číslo účtu 182-320084389/0800 s variabilní symbolem uvedeným v adresném dopise. Bude tedy 5 plateb s pěti různými variabilními symboly.
   

 2. Na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim (budova u Alberta), v hotovosti nebo platební kartou.

  Pokladní hodiny Městského úřadu Vlašim:

  Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

  Úterý 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00

  Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

  Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 13:00

  Pátek 8:00 – 11:30

  Platbu uhraďte v termínu od 1.1.2022 do 31.3.2022 - NE DŘÍVE!

   

 3. Na poště složenkou typu A vyplněnou údaji potřebnými k úspěšnému doručení platby na účet města Vlašimi

  odesílatel: poplatník s adresou dopisu

  příjemce: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim

  účet: 182-320084389/0800

  variabilní symbol uvedený v dopise

  částka poplatku na aktuální rok (780 Kč na rok 2022).

  Platbu uhraďte v termínu od 1.1.2022 do 31.3.2022 - NE DŘÍVE!

Vážení poplatníci, žádáme vás o upřednostnění bezhotovostních plateb před návštěvou pokladny Městského úřadu Vlašim a České pošty.

Co se stane, když nezaplatím poplatek z odpadu?

V případě nezaplacení poplatku z odpadu ve lhůtě od 1.1.2022 do 31.3.2022 Vám může být tento poplatek navýšen až na trojnásobek.

Jak si zaregistrovat zasílání emailových upozornění k poplatku z odpadu?

Systém evidence plátců poplatku z odpadu umožňuje, po zaevidování emailové adresy, zasílat různá upozornění
k poplatku z odpadu.

Registraci můžete provést následujícími způsoby:

 1. Při platbě poplatku bezhotovostním převodem na účet uvedete ve zprávě pro příjemce emailovou adresu, na kterou chcete upozornění zasílat (pouze emailovou adresu a nic víc, jinak se vaše registrace neprovede).
 2. Zasláním informace o požadované registraci na emailovou adresu poplatky@mesto-vlasim.cz. Uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu poplatníka a emailovou adresu, na kterou chcete upozornění zasílat.

 3. Osobní návštěvou na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim (budova u Alberta).

Kdo je poplatníkem místního poplatku za odpad (podrobně)?

Povinnost zaplatit poplatek vzniká poplatníkovi, který využívá obecní systém odpadového hospodářství, a který

a) je v obci přihlášen k pobytu,

b) vlastní v obci jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která se nachází na území této obce.

Poplatníkem je ten, který splňuje bod a) a bod b) samostatně. Tedy je přihlášen v obci, byť na jeden jediný den. Nebo vlastní jednu či více nemovitostí v obci, byť na jeden jediný den. Nebo naplňuje bod a) i b) současně.

Jedna osoba může být zpoplatněna vícekrát. Např., osoba má pobyt ve Vlašimi podle bodu a). Zároveň ve Vlašimi vlastní nemovitost podle bodu b). Pak je poplatníkem z odpadu 2x a budou jí přiděleny dva variabilní symboly.

V případě, že je osoba osvobozena od poplatku z odpadu podle bodu a) (přihlášení k pobytu ve Vlašimi) není osvobozena od poplatku podle bodu b) (vlastnictví nemovitosti), protože to zákon neumožňuje.

Ad a)

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby v obci podle § 16c zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, považuje:

 1. přihlášení k trvalému pobytu občana České republiky, včetně občanů evidovaných k trvalému pobytu na adrese ohlašovny Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim,
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona
  o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince:

a) kterému byl povolen trvalý pobyt,

b) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

c) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

d) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Kdo musí splnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Fyzické osoby, které jsou českými státními občany s trvalým pobytem ve Vlašimi nemusí ohlášení provést. Městský úřad jejich údaje získal automatizovaným dálkovým přístupem do Základního registru obyvatel.

Ohlášení na pokladně Městského úřadu Vlašim jsou povinni učinit:

a) cizinci, kteří jsou poplatníky (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti, a poté při každé změně v údajích, či při vzniku skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti),

b) vlastníci nemovitostí podléhajících zpoplatnění (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti, a poté při každé změně v údajích, či při vzniku skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

Za nesplnění ohlašovací povinnosti podle bodu a) a b) může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

VZOR „OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z ODPADU“

Jak a kde učinit ohlášení k poplatku z odpadu?

Pro ohlášení využijte formulář OHLÁŠENÍ.

Ohlášení provedete:

 1. osobně na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta)
 2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: zbjbfmb
 3. písemně na adresu Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Pracoviště místních poplatků vám vydá (nebo zašle) dokument s variabilní symbolem pro platbu poplatku.

V případě osobního ohlášení zaplatíte poplatek ihned na pokladně města (v hotovosti, nebo platební kartou).
V případě písemného ohlášení převodem na účet města č. 182-320084389/0800.

VZOR „OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z ODPADU“

Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Ohlášení nemusí učinit:

 1. osoba přihlášená k pobytu ve Vlašimi s českým státním občanstvím
  (Městský úřad se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel.)
 2. osoba, která má místo trvalého pobytu na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim
  (Městský úřad se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel.)
 3. dítě narozené v poplatkovém roce
  (Městský úřad se o něm dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel.)

Cizinci – kdy mají ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Cizinec má povinnost učinit ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, pokud má ohlášené místo pobytu podle zákona
o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, a to v případě, že:

 1. má povolen trvalý pobyt,
 2. na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 3. je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona dočasné ochraně cizinců, nebo
 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté při každé změně v údajích, či při vzniku skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti.

VZOR „OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z ODPADU“

Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku z odpadu

V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Vrácení poplatku z odpadu

Máte právo požádat o vrácení poměrné části poplatku z odpadu. Poplatek z odpadu vám bude vrácen na základě vaší žádosti.

Nárok na vrácení máte:

 1. V případě, že jste poplatníkem poplatku z odpadu jako fyzická osoba přihlášená k pobytu ve Vlašimi:
  1. a změnili jste pobyt z Vlašimi do jiné obce,
  2. nebo jste požádali v průběhu roku o osvobození (Osvobození od poplatku z odpadu v roce 2022)
  3. nebo poplatník zemřel, pak máte právo na vrácení po předložení usnesení o dědictví (Osoba zemřela v průběhu roku)
 2. V případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, která se nachází
  na území této obce:
  1. a je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
  3. je poplatník od poplatku osvobozen.

Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

 1. datum právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, nebo
 2. datum, od kterého není v nemovitosti přihlášena žádná fyzická osoba.

 

O vrácení poměrné části poplatku můžete požádat Městský úřad Vlašim:

 1. osobně na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta)
 2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: zbjbfmb
 3. písemně na adresu Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Bude vám vrácena dvanáctina za každý měsíc v průběhu roku, kdy nebudete poplatníkem. O vrácení poplatku musíte požádat do 15 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti.

VZOR „ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU“

Odstěhovali jste se z Vlašimi v prosinci?

Pokud jste dostali dopis s variabilním symbolem a v prosinci 2021 jste se z Vlašimi odstěhovali, berte dopis jako bezpředmětný. Ve Vlašimi už nejste poplatníkem poplatku z odpadu pro rok 2022. Městský úřad Vlašim se o vaší změně údaje o místu trvalého pobytu dozví z informačních systémů automatizovaným přístupem. (viz Vrácení poplatku z odpadu)

VZOR „ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU“

Odstěhovali jste se z Vlašimi v průběhu roku?

Pokud se z Vlašimi odstěhujete v průběhu roku, pak máte právo požádat o vrácení poměrné části poplatku za odpad (viz Vrácení poplatku z odpadu)

VZOR „ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU“

Dopis byl doručen na adresu zemřelé osoby

Pokud osoba zemřela v listopadu a prosinci a na její adresu byl doručen dopis s variabilním symbolem, berte jej jako bezpředmětný. Městský úřad Vlašim se o úmrtí osoby dozví z informačních systémů automatizovaným přístupem.

Osoba zemřela v průběhu roku

Pokud osoba zemřela v průběhu roku a měla za daný rok zaplacen poplatek z odpadu, pak mají pozůstalí nárok
na vrácení poměrné části poplatku.

Městský úřad Vlašim se o úmrtí osoby dozví z informačních systémů automatizovaným přístupem.

O vrácení poplatku z odpadu musí pozůstalí písemně požádat.

VZOR „ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU - POZŮSTALOST“

Osvobození od poplatku z odpadu k 1.1. 2022

O osvobození s ohledem na skutečnosti existující k 1.1.2022, které zakládají nárok na osvobození, je v poplatkovém roce 2022 nezbytné požádat ve lhůtě do 28.2.2022.

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště*,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Dále jsou podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 a č. 5/2021 č. osvobozeny fyzické osoby, které jsou:
  1. dítětem narozeným v příslušném kalendářním roce
  2. fyzickou osobou, která v příslušném kalendářním roce nepřetržitě pobývá v zahraničí.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku do 28.2.2022, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Od poplatku není nikdy osvobozena osoba, která je vlastníkem nemovité věci na území města Vlašimi (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

 

* Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích § 10d stanovil, že obec zavede systém platby za odpad buď at. 1, nebo at. 2. a od toho se odvozuje nárok na osvobození.

1. typ poplatku je za obecní systém odpadového hospodářství - tento systém má Vlašim.

Pokud má tento systém i druhá obec, pak nelze poplatníka osvobodit.

2. typ poplatku je za komunální odpad z nemovité věci - tento systém nemá Vlašim.

Pokud má tento systém druhá obec lze poplatníka osvobodit.

 

VZOR „ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ“

K nároku na osvobození od poplatku z odpadu došlo v průběhu roku 2022?

Pak má poplatník povinnost ohlásit nárok na osvobození do 15 dnů od vzniku skutečností rozhodných
pro osvobození. Využijte vzor ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ a doložte skutečnosti dokládající nárok na osvobození.

Ohlášení provedete:

 1. osobně na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta)
 2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: zbjbfmb
 3. písemně na adresu Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku do 28.2.2022, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.

VZOR „ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ“

Žijete dlouhodobě v zahraničí, máte české občanství a trvalý pobyt ve Vlašimi?

Pokud máte ve Vlašimi evidovaný trvalý pobyt, potom jste poplatníkem poplatku z odpadu a máte nárok
na osvobození od poplatku z odpadu. Osvobozena je fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce nepřetržitě pobývá v zahraničí (podle Obecně závazné vyhlášky města Vlašimi č. 5/2021). Osoby, které v zahraničí budou nepřetržitě pobývat v roce 2022, musí o osvobození požádat nejpozději však do 28.2.2022.

Svůj nárok na osvobození musí takovéto osoby věrohodně doložit. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být předloženy v originálním znění a v překladu do českého jazyka.

V případě, že osoba, která se v průběhu roku 2022 rozhodne, že v roce 2023 bude pobývat v zahraničí, pak požádá
o osvobození do 15 dnů ode dne kdy tato skutečnost nastala, nejpozději do 15.1.2023.

VZOR „ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ“

Máte také možnost na adrese ve Vlašimi ukončit trvalý pobyt podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Pobyt ukončíte na ohlašovně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim nebo v zahraničí
na zastupitelském úřadu České republiky. Pokud pobyt ukončíte, pak nebudete poplatníkem. www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

Variabilní symbol

Variabilní symbol je unikátní desetimístný číselný kód přidělený každému poplatníkovi poplatku z odpadu sloužící
k identifikaci platby poplatku
. Budete ho používat pro platby poplatku na další roky.

Obyvatel, který obdržel dopis s variabilním symbolem, a který si v prosinci z Vlašimi odhlásí pobyt do jiné obce, nebude místní poplatek z odpadu platit ve Vlašimi.

V měsíci lednu ještě obdrží do domovních schránek dopisy s variabilními symboly:

 1. děti narozené v prosinci 2021,
 2. přistěhovaní do Vlašimi v prosinci 2021.

Tento dopis byl poplatníkům zaslán pouze v roce 2021. Nově přihlášení do Vlašimi jej obdrží po přihlášení do Vlašimi a dětem narozeným v daném roce dopis s variabilním symbolem zašleme následující poplatkový rok v lednu (děti narozené v roce 2022 jsou pro rok 2022 osvobozeny, v lednu 2023 jim zašleme variabilní symbol). Vzor dopisu určeného poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?

Pokud vlastníte byt, rodinný dům nebo rekreační objekt k 1.1.2022 a žádná fyzická osoba v tomto objektu nemá evidován pobyt, jste povinni učinit od 1.1.2022 do 28.2.2022 ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Ohlášení provedete:

 1. osobně na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta)
 2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: zbjbfmb
 3. písemně na adresu Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Pro ohlášení využijte formulář OHLÁŠENÍ.

Pracoviště místních poplatků ověří v katastru nemovitostí dálkovým přístupem vlastnictví nemovitosti a následně vám vydá dokument s variabilní symbolem pro platbu poplatku.

Místní poplatek z odpadu budete pro rok 2022 platit ve výši 780 Kč za ohlášenou nemovitost. V případě osobního ohlášení zaplatíte ihned na pokladně města (v hotovosti, nebo platební kartou). V případě písemného ohlášení převodem na účet města č. 182-320084389/0800.

Pokud získáte nemovitost v průběhu kalendářního roku a nikdo v ní nebude mít evidovaný pobyt, máte povinnost do 15 dnů od zápisu nabytí nemovitosti do vlastnictví na katastru nemovitostí, učinit ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů.

VZOR „OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z ODPADU“

Občané s trvalým pobytem na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim (budova Městského úřadu Vlašim)

Občané, kteří mají evidovanou adresu místa trvalého pobytu na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim jsou také poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Dopis s variabilním symbolem, který je roznesen do domovních schránek, mají tito občané uložen
na podatelně Městského úřadu Vlašim na adrese Jana Masaryka 302, Vlašim (budova u Alberta).

Žádáme občany, aby si dopis v otevíracích hodinách podatelny vyzvedli.

Upozorňujeme na povinnost poplatníka zaplatit poplatek ve lhůtě od 1.1.2022 do 31.3.2022. V případě, že poplatek nebude včas zaplacen, může být navýšen až na trojnásobek.

Informace pro poplatníka za odpad o rozsahu údajů získávaných automatizovaným přístupem

Městský úřad Vlašim pro účely správy místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů využívá automatizovaným přístupem referenční údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu,
ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel.

Ohlašovací povinnost proto nemá:

 1. osoba přihlášená k pobytu ve Vlašimi s českým státním občanstvím
  (Městský úřad Vlašim se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel),
 2. osoba, která má místo trvalého pobytu na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim
  (Městský úřad Vlašim se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel),
 3. dítě narozené v poplatkovém roce
  (Městský úřad Vlašim se o něm dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel).

Městský úřad Vlašim využívá pro účely správy poplatků:

 1. referenční údaje ze základního registru obyvatel
  1. příjmení,

  2. jméno, popřípadě jména,

  3. adresa místa pobytu,

  4. adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,

  5. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

  6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je
   v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

  7. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

  8. typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

 2. údaje z informačního systému evidence obyvatel:
  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  2. datum narození,
  3. místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
  4. rodné číslo,
  5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
  6. adresa místa trvalého pobytu,
  7. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
  8. adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
  9. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem právnická osoba, název a adresa sídla,
  10. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
  11. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, název a adresa sídla.
    

publikováno 22.12.2021