Změna v systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

Změna v systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

Vážení občané, město Vlašim je nuceno z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech realizovat změnu způsobu platby za svoz komunálního odpadu. Tato změna se týká nás všech, proto této informaci prosíme věnujte Vaši pozornost. Bližší informace v článku..

 

informace starosty města

distribuce oznámení - adresný informativní dopis

vyhláška o odpadech 03-2021

vyhláška o odpadech 04-2021
 

Změna v systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

Vážení občané, 
město Vlašim je nuceno z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech realizovat změnu způsobu platby za svoz komunálního odpadu.

Od 1.1.2022 již nebudete platit za komunální odpad dosavadním způsobem (Technické služby, SVJ, částkou v nájemném...), ale formou místního poplatku z komunálního odpadu přímo městu Vlašim. 

Poplatníkem místního poplatku z komunálního odpadu je: 

 1. každá fyzická osoba přihlášená na území města Vlašimi,  (tj. občan ČR přihlášený k trvalému pobytu a cizinec s povoleným trvalým i přechodným pobytem) 
 2. vlastník nemovité věci na území města Vlašimi (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. 

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

 • dítětem narozeným v příslušném roce (v poplatkovém roce 2022 jsou od poplatku osvobozené děti narozené v roce 2022),
 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Místní poplatek stanovený pro rok 2022 ve výši 780 Kč je nutné uhradit v období od 1.1. do 31.3. daného roku dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, na účet města č. 182-320084389/0800, s variabilním symbolem, který Vám bude zaslán dopisem na adresu místa přihlášeného pobytu v průběhu měsíce prosince. Tento variabilní symbol si dobře uložte, je unikátní pro každého trvale přihlášeného občana nebo majitele nemovitosti a bude sloužit pro platbu poplatku v příslušné výši pro daný rok i v následujících letech. 

Pro úhradu poplatku můžete využít následující možnosti: 

 1. Bezhotovostní převod na účet: 182-320084389/0800 s variabilním symbolem a aktuální částkou poplatku.
 2. V hotovosti  v pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (budova u Alberta).
 3. Na poště složenkou typu A vyplněnou údaji potřebnými k úspěšnému doručení platby na účet města Vlašimi  (odesílatel: poplatník s adresou; příjemce: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim; účet: 182-320084389/0800; variabilní symbol; aktuální částka poplatku).

Pokladní hodiny Městského úřadu, Jana Masaryka 302, Vlašim:
Pondělí   8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
Úterý       8:00 – 11:30    12:30 – 14:00
Středa     8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
Čtvrtek    8:00 – 11:30    12:30 – 13:00
Pátek      8:00 – 11:30    

Od 1.1.2022 budou svoz komunálního odpadu provádět 1x za týden Technické služby Vlašim, s. r. o., z nádob určených k ukládání komunálního odpadu.

 

starosta 2021

 

Vážení spoluobčané,

znovu bych chtěl zdůraznit, že výše uvedené změny v oblasti třídění a likvidace komunálního odpadu jsou vyvolány novým zákonem o odpadech. Při určování výše uvedeného poplatku jsme vycházeli z několika základních skutečností. Jednak z celkových nákladů za likvidaci komunálního odpadu v roce 2020, vývoje výkupních cen tříděného odpadu, výše skládkovného a postupného zákonného navyšování jeho ceny, vývoje ceny energií a pohonných hmot, údržby a oprav svozové techniky a několika dalších faktů. Je jasné, že i při této výši poplatku, bude město tuto oblast dotovat dle vývoje situace částkou 5-7 mil. Kč ročně, jinak by se výše poplatku blížila k jeho zákonnému maximu 1200 Kč. Naší snahou bude při těchto změnách nadále zvyšovat kvalitu práce v této oblasti a zároveň podrobně monitorovat a konzultovat dopady nového zákona s dalšími obcemi včetně Dobrovolného svazku obcí EKOSO.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 

publikováno 19.11.2021