1. Název odboru

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 

2. Základní činnosti odboru

- dotčený orgán státní správy ve všech složkách v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (stanoviska, rozhodnutí, závazná stanoviska, souhlasy a vyjádření)
- vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
- vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
- projednává správní delikty ve věcech dálnic, silnic, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
- vykonává státní odborný dozor na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích
- vykonává působnost dopravního úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- vydává osvědčení a oprávnění k provozování stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
- vede dopravně správní agendu (evidenci vozidel) v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
- zpracovává registraci vozidel a vyřazování vozidel z registru
- schvaluje technickou způsobilost silničních vozidel a zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích
-vede a sleduje povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích (evidence řidičů, bodový systém)
- působí v oblasti získávání a zdokonalování odborné a profesní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- projednává přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, dále přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění v rámci správního řízení
- nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitelů řidičského oprávnění
- projednává správní delikty v rozsahu stanoveném zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 

3. Členění odboru

4 oddělení - oddělení silničního hospodářství; oddělení dopravně správních agend - evidence vozidel; oddělení dopravně správních agend - evidence řidičů; správní řízení - dopravní přestupky 4. Úkoly v sam. působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny - spolupráce s odbory vykonávajícími samosprávu
- účast na zasedání Zastupitelstva města Vlašimi a plnění úkolů z těchto zasedání
- příspěvky do Zpravodaje města

 

5. Úkoly přenesené půs., které jsou odboru trvale svěřeny

- účast na zasedání Rady města Vlašimi a plnění úkolů z těchto zasedání
- vyjádření k projektům staveb, urbanistickým studiím, územním plánům apod.
- rozhodování o zvláštním užívání na úseku pozemních komunikacích
- rozhodování o uzavírkách silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
- rozhodování o povolení provádění staveb nebo terénních úprav v silničním ochranném pásmu
- rozhodování o dočasném zákazu stání a o umístění pevné překážky
- rozhodování o povolení k připojení pozemní komunikace, zřízení sjezdu na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci
- rozhodování o povolení zřízení úrovňového křížení
- rozhodování o povolení k umísťování reklamních poutačů
- rozhodování o udělení povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu
- rozhodování o povolení k provádění stavebních prací v důsledku havárií
- rozhodování o pokutách ve správním řízení
- rozhodování o zařazení, vyřazení a zrušení pozemní komunikace
- stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- povolování dopravních staveb
- vydávání kolaudačních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů pro dopravní stavby
- provádění odborných státní dozorů v rámci vydaných rozhodnutí
- provádění zkoušek odborné způsobilosti pro provozovatele taxislužby a vydávání osvědčení a odborné způsobilosti
- vydávání stanovisek k rozhodování o koncesi pro provozovatele taxislužby
- vydávání průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby
- přidělování evidenčního čísla vozidlům taxislužby
- výkon státního odborného dozoru v oblasti taxislužby a ukládání pokut
- vydávání licence pro městskou hromadnou dopravu
- schvalování jízdních řádů MHD
- udělování oprávnění, osvědčení a jejich změny k provozování stanice měření emisí (SME)
- registrace nových a ojetých vozidel
- vydávání ORV (osvědčení o registraci vozidel) po STK
- schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
- rozhodování o povolení přestavby a schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla
- rozhodování o trvalém vyřazení silničního vozidla z registru
- dočasné vyřazování vozidel z registru
- provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru
- vydávání duplikátů dokladů za ztracené, odcizené apod.
- vydávání osvědčení o registraci, technických průkazů nebo technických osvědčeních silničních vozidel
- provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům
- vede evidenci známek STK a měření emisí, evidenci technických průkazů, evidenci vydaných a vrácených registračních značek
- schvalování technické způsobilosti pevných nástaveb
- provádění změn vlastníků a provozovatelů motorových vozidel, změnu barvy, výměnu motoru a karoserie, výměnu registračních značek apod.
- vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
- vyměňuje RZ za poškozené, ztracené, odcizené
- řadí spisy a žádosti o změny, jejich nakládání a skartace v archivu
- schvaluje přestavby LPG (hromadná + individuální)
- provádí skartaci a likvidaci registračních značek
- zapisuje druhé ovládání a schvaluje vozidla pro výuku v autoškolách
- vylepuje registrační známky
- registrace leasingu a jejich ukončení
- vede registr řidičů a vydává data z registru
- vede v registru stanovené evidence a spisy dle zvláštního zákona
- vyměňování řidičských průkazů vydaných cizím státem a zapisování skutečností dle zákona
- nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění
- zajišťuje lustrace řidičů a vede počítačové evidence
- vydávání řidičských průkazů, potvrzení za ztracené a odcizené řidičské průkazy
- vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidičů
- vede evidenci spisů řidičů a vyřizuje změny v této evidenci, dotazy a dožádání státních orgánů výpisy EKŘ apod.
- předkládání podkladů a spolupráce s přestupkovým řízením
- zpracovává a vede evidenci bodového hodnocení řidičů
- vydává a vede evidenci označení vozidla praktického lékaře ve službě
- vydává a eviduje mezinárodní řidičské průkazy
- vede evidenci spisové dokumentace o přestupcích
- v přestupkovém řízení rozhoduje o přestupcích
- zahajuje a vede správní řízení
- rozhoduje o zadržení odnětí řidičského oprávnění tomu, komu byl zadržen řidičský průkaz a nebo soudem a příslušným správním úřadem uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo vrácení řidičského oprávnění tomu, komu tento trest skončil
- rozhoduje o odnětí nebo vrácení a o podmínění nebo zrušení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů
- rozhoduje o upuštění od zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce
- zajišťuje hlášení (relace) o dopravních nehodách pro pojišťovny dle jejich požadavků
- eviduje pohledávky
- zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku a autoškole a změny v jeho užívání
- provádí státní odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- vede evidenci autoškol a doklady spojené s žádostí o vydání registrace
- vede evidenci zkušebních testů a testy vydává
- vede protokol o zkouškách
- eviduje zahájení a ukončení výuky v autoškolách
- provádí přezkoušení profesní způsobilosti řidičů a vede evidenci
- dává podnět k zahájení správního řízení z důvodu ztráty odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- spolupracuje v rámci města Vlašim s Městskou policií na úseku pozemních komunikacích

 

6. Vztah k výborům ZM, komisím RM a zvl. orgánům

- Komise dopravy - členství, vedení agendy včetně předkládání návrhů RM

 

7. Vztah k přís.organizacím, org. složkám města a PO

- spolupráce s Technickými službami s.r.o. Vlašim na úseku místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

 

8. Vztah k rozpočtu města

- plánování části rozpočtu města týkající se odboru dopravy a silničního hospodářství

 

9. Zákony, kterými se odbor řídí

- č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
- č. 500/2004 Sb., o správním řádu v platném znění
- č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
- č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
- č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
- č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
- č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
- č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
- 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodlivinami působenými tabákovými výrobky s alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
- 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
- 140/1961 Sb., trestní zákon
K výše uvedeným zákonům přísluší prováděcí vyhlášky.

 

10. Přest. a spr. delikty, které odbor projed. v 1. st.

- projednává správní delikty ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v rozsahu stanoveném zvláštními zákony
- projednává přestupky proti bezpečnosti silničního provozu
- přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- projednává správní delikty v rozsahu stanoveném zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů