1. Název odboru

finanční

 

2. Základní činnosti odboru

Tvorba a čerpání rozpočtu, komplexní účetnictví, státní výkaznictví, bankovnictví, fakturace, vymáhání pohledávek, daňová agenda, vyúčtování cestovních příkazů, pokutových bloků a jiné činnosti spojené s finančním agendou

 

3. Členění odboru 2 oddělení

1. rozpočet a účetnictví

2. vymáhání pohledávek, fakturace, administrativa

 

4. Úkoly v sam. působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- komplexně zajišťuje a odpovídá za financování města a vedení veškeré účetní agendy dle platných předpisů

- zpracování rozpočtových výhledů, ročního rozpočtu, závěrečného účtu města
- zpracování ročních rozborů hospodaření města včetně finančního vypořádání
- provádění rozpočtových opatření a předkládání ke schválení RM, ZM
- evidence splácení poskytnutých úvěrů
- zajišťuje a odpovídá za účetnictví a finanční vypořádání v oblasti odvodů, přídělů a dotací ve vztahu ke státnímu rozpočtu i k příspěvkovým organizacím
- eviduje a účtuje o došlých a vydaných fakturách, bankovních výpisech, pokladních dokladech, předpisech pohledávek a závazků
- provádí proúčtování pohybů a inventarizace majetku
- zpracovává účetní výkazy, odesílá je do státního výkaznictví
- vede evidenci nájmů a pronájmů pozemků
- provádí vymáhání veškerých pohledávek města
- zpracování podkladů pro odpis nedobytných pohledávek
- vedení evidence pohledávek
- zajišťuje evidenci a vydávání pokutových bloků a stvrzenek
- zpracovává daňová přiznání - DPH, daň z příjmů právnických osob
- spolupráce s vedoucími odborů, příp. pověřenými pracovníky v agendě rozpočtu odborů, resp. správců rozpočtových kapitol

 

5. Úkoly přenesené půs., které jsou odboru trvale svěřeny

- vymáhání pohledávek z odborů s přenesenou působností

 

6. Vztah k výborům ZM, komisím RM a zvl. orgánům

- spolupráce s finančním výborem ZM
- spolupráce s přestupkovou komisí
- s městskou policií

 

7. Vztah k přís.organizacím, org. složkám města a PO

- spolupráce se zřízenými příspěvkovými organizacemi při sestavování a hodnocení plnění rozpočtu, hospodaření s příspěvky
- v oblasti účetnictví spolupráce s org. složkou - bytové a nebytové hospodářství
- spolupráce s právn. osobami se 100% účastí města - Technické služby s.r.o., Vlašimské městské lesy s.r.o.

 

8. Vztah k rozpočtu města

tvorba rozpočtu, úpravy rozpočtu, hodnocení plnění rozpočtu

 

9. Zákony, kterými se odbor řídí

- Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 323/200 Sb. o rozpočtové skladbě
- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO ve znění pozdějších předpisů