1. Název odboru

Hospodářský a investiční

 

2. Základní činnosti odboru

Příprava a realizace investic s posuzováním a vyhodnocením, včetně výběrových řízení na zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Zajišťování prací souvisejících s dotačními tituly EU, státního rozpočtu a Krajského úřadu Středočeského kraje. Zejména práce na úseku investiční činnosti města.

 

3. Členění odboru

 

4. Úkoly v sam. působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny - Řízení a kontrola správy zámeckého parku;
- Řízení a kontrola organizační složky města „Správa městských bytů Vlašim“;
- Zajišťování provozu, údržby a rekonstrukce školských a předškolských zařízení;
- Zabezpečování obecně prospěšných prací, ukládaných v trestním řízení;
- Zajišťování dodavatelských smluv na investiční akce města a zastupování města v těchto smlouvách ve věcech technických;
- Realizace stavebního dozoru na investičních akcích města;
- Projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy;
- Příprava podkladů a podávání žádostí o územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na stavební úřady za Město Vlašim
- Kontrola správnosti podkladů pro fakturaci, vlastní fakturaci a čerpání celkových finančních nákladů na investiční akce a opravy;
- Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání prací;
Spolupráce s TS Vlašim s.r.o. při údržbě komunikací, veřejných - prostranství, výrobě tepla apod.;
- Zpoplatňování užívání veřejného prostranství – uzavírání nájemních smluv v rozsahu doby nájmu do 30 dnů
- Pravidelné poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí prostřednictvím Zpravodaje, webových stránek města apod.;
- Vyřizování stížností, podnětů občanů a petic v rozsahu svých kompetencí;
- Příprava a konzultace vyhlášek a nařízení města v rozsahu svých kompetencí;
- Příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města;
- Plnění úkolů ze zasedání rady a zastupitelstva města;
- Zodpovědnost za správné a věcné čerpání schváleného rozpočtu města ve spravovaných kapitolách;
- Vytváření a realizace projektů a programů, informování a prezentace činnosti ve vztahu k veřejnosti
- Vede agendu grantů, podpor a dotací, doporučuje a projednává žádosti o dotace u příslušných institucí
- Zajišťuje administrativu spojenou s Mikroregionem Podblanicko
- Spolupracuje se všemi odbory města a s příspěvkovými organizacemi města v rámci zabezpečení úkolů souvisejících s rozvojem města
- Uzavírá smlouvy pro pracovníky veřejné služby a spolupracuje s koordinátorkou veřejné služby
5. Úkoly přenesené půs., které jsou odboru trvale svěřeny 6. Vztah k výborům ZM, komisím RM a zvl. orgánům - komise pro zadávání veřejných zakázek
- stavební komise
- komise prevence kriminality 7. Vztah k přís.organizacím, org. složkám města a PO Zajišťování kontroly a pracovního styku s těmito organizacemi spravujícími majetek Města Vlašimi:
- VHS s.r.o. Benešov,
- Technické služby s.r.o. Vlašim,
- Základní škola Vlašim - Sídliště
-Základní škola Vlašim - Vorlina
- Mateřská škola K Vodárně
- Mateřská škola Ke Spravedlnosti
- Mateřská škola Domašín
- Mateřská škola Vlašim - Vorlina
- Mateřská škola Vlašim - Velíšská
- Kulturní dům Blaník
- Městský dům dětí a mládeže 8. Vztah k rozpočtu města - Plánování části rozpočtu města týkající se hospodářského a investičního odboru 9. Zákony, kterými se odbor řídí - zákon č.128/2000 Sb., Zákon o obcích v platném znění
- zákon č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách v platném znění
- zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění
- zákon č. 513/1991 Sb.,Obchodní zákoník v platném znění
- zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
- zákon č. 365/200 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů v platném znění 10. Přest. a spr. delikty, které odbor projed. v 1. st.