1. Název odboru

Majetkový

 

2. Základní činnost odboru

Komplexní evidence movitého a nemovitého majetku města Vlašimi a převody tohoto majetku z vlastnictví města na jiné subjekty a převody majetku od jiných subjektů do vlastnictví města, pronájmy a výpůjčky tohoto majetku jiným subjektům a pronájmy a výpůjčky majetku od subjektů jiných pro město, zřizování věcných břemen na majetku pro jiné subjekty a zřizování věcných břemen na majetku jiných subjektů ve prospěch města.

Prostřednictvím služby Czech POINT poskytování a ověřování dat z veřejných i neveřejných informačních systémů, úřední ověřování dokumentů a listin, převedení písemných dokumentů do elektronické podoby a naopak.

 

3. Členění odboru

Nečlení se.

 

4. Úkoly v sam. působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- jedná se žadateli a navrhovateli majetkových převodů, tj. prodejů, směn a darování pozemků, pronájmu, podnájmu a výpůjčky pozemků, nemovitostí, nebytových prostor v nemovitostech a movitého majetku,

- provádí v souvislosti majetkových převodů ověřování stavu věcí v terénu, porovnávání s mapovými podklady, v případech zvlášť složitých či sporných i porovnávání se stavem pozemkových knih,

- připravuje materiály pro jednání rady města a zastupitelstva města k jednotlivým případům majetkových transakcí včetně materiálů mapových,

- zabezpečuje zveřejňování záměrů města při nakládání s majetkem města na úřední desce a zabezpečuje zveřejňování písemností zaslaných ke zveřejnění příslušnými státními orgány a organizacemi,

- zajišťuje písemné informování žadatelů a navrhovatelů o přijatém usnesení rady města a zastupitelstva města k jejich požadovaným nebo navrhovaným majetkovým převodům,

- zajišťuje agendu spojenou s pronájmem, podnájmem a výpůjčkou nemovitého i movitého majetku města, tj. sepisuje na základě přijatých usnesení orgánů obce nájemní a podnájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pozemků, nemovitostí, nebytových prostor a movitého majetku vč. dodatků k těmto smlouvám, které řeší změny již smluv uzavřených,

- předává pozemky, nemovitosti, nebytové prostory a movitý majetek do užívání nájemcům, podnájemcům, vypůjčitelům, kontroluje jejich užívání v souladu s uzavřenými smlouvami a při ukončení vztahu tento majetek přebírá zpět,

- zajišťuje agendu spojenou s převody nemovitého majetku města a s nabýváním nemovitostí do majetku města, tj. sepisuje na základě přijatých usnesení orgánů obce kupní, směnné a darovací smlouvy vč. dodatků k těmto smlouvám, které řeší změny již smluv uzavřených,

- podává návrhy na vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem ke katastrálnímu úřadu za účelem  provedení zápisů změn ve vlastnictví pozemků a nemovitého majetku, a to včetně příslušných správních poplatků a což zajišťuje ve spolupráci s katastrálním úřadem,

- vede evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města a připravuje písemné podklady pro inventurní komise k provedení inventarizace majetku města ke konci roku,

- vede soupisy zástav nemovitého majetku města,

- zajišťuje agendu spojenou se zřizováním zástavních práv a věcných břemen, zpracovává o těchto úkonech příslušné dohody a smlouvy a v příslušných případech k nim podává návrhy na vklady práv do katastru nemovitostí,

- zajišťuje agendu, jako vlastníka nemovitostí přiléhajících k nemovitostem žadatelů, na nichž budou žadatelé provádět stavební úpravy a zpracovává o těchto úkonech příslušné písemnosti (souhlas popř. nesouhlas),

- zajišťuje agendu povolující výkopové práce na pozemcích veřejného prostranství a zábor pozemků veřejného prostranství včetně stanovení poplatků a převzetí těchto pozemků po ukončení prací,

- řeší neuspořádané majetkoprávní vztahy (duplicity apod.),

- v rámci svého odboru zajišťuje výkon spisové služby.

 

5. Úkoly přenesené půs., které jsou odboru trvale svěřeny

Provozování služby Czech POINT, umožňující komunikaci žadatelů se státem prostřednictvím jednoho kontaktního místa.

 

6. Vztah k výborům ZM, komisím RM a zvl. Orgánům

Vypracování podkladů pro případné kontroly dle jejich potřeby.

 

7. Vztah k přís. organizacím, org. složkám města a PO

Zajišťování souladu mezi zřizovacími listinami příspěvkových organizací nebo zakládacími listinami společností a nájemními a podnájemními smlouvami a smlouvami o výpůjčce uzavřenými s těmito organizacemi či společnostmi.

 

8. Vztah k rozpočtu města

Plánování části rozpočtu města týkající se nakládání s majetkem města vč. úhrady nákladů s tím spojených a poskytováním služeb projektu Czech Point.

 

9. Zákony, kterými se odbor řídí

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění
- zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

- zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce, v platném znění

- zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění

- zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném znění

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. (katastrální vyhláška)

- zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztah k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění

- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění

- zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění

- Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů.

 

10. Přest. a spr. delikty, které odbor projed. v 1. st

Žádné.