1. Název odboru

Odbor vnitřních věcí

2. Základní činnosti odboru

- matrika
- evidence obyvatel
- vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
- projednávání přestupků
- přijímání a odesílání pošty úřadu a její evidence
- přijímání plateb a vyplácení drobných výdajů
- organizační zajišťování všech typů voleb

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- ohlašovna
- evidence obyvatel
- přijímání plateb a vyplácení drobných výdajů
- tvorba rozpočtu kapitoly vnitřní správa a sledování čerpání výdajů
- přijímání a odesílání pošty úřadu i města
- poskytování informací občanům
- poskytování informací z IS
- spolupráce s pojišťovnou, hlášení a likvidace škod na majetku města, úrazy občanů na místních komunikacích a na chodnících

4. Úkoly přenesené působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- přijímání žádostí o vyhotovení občanského průkazu nebo cestovního dokladu a předávání vyhotovených dokladů žadatelům
- rozhodování o změně jména a příjmení
- ověřování - vidimace a legalizace
- řízení podle přestupkového zákona
- projednávání přestupků na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
- řízení podle § 5 občanského zákoníku
- organizace a zajištění veškerých voleb
- zajišťování svateb

5. Vztah k výborům ZM a komisím RM

6. Vztah k rozpočtu města

odbor zpracovává návrh rozpočtu kap. 719 - vnitřní správa - a sleduje čerpání této kapitoly

7. Zákony, kterými se odbor řídí

- zákon čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška Ministerstva vnitra čís. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
- zákon čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-zákon čís. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona čís.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 133/2000v Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška čís. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška čís. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhl.čís. 340/2003 Sb.
- zákon čís. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zák.čís. 30/2011 Sb.
- zákon čís. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zák. čís. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška města Vlašim čís. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška čís. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona čís. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška čís. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení z.č. 247/1995 Sb., o volbách do P ČR, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška čís. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zák.čís. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. ve znění zákona čís. 320/2009 Sb.
- vyhláška čís. 409/2003 Sb., k provedení zákona čís. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8. Přest. a spr. delikty, které odbor projed. v 1. st.

- přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
- přestupky dle §§ 46, 47, 48, 49 a 50 přestupkového zákona
- přestupky na úseku zbraní a střeliva
- řízení podle § 5 zákona čís. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů