Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

1. Název odboru

odbor výstavby a územního plánování

 

2. Základní činnosti odboru

výkon státní správy ve smyslu stavebního zákona a prováděcích vyhlášek v pověřeném území, je obecným stavebním úřadem

 

3. Členění odboru

2 oddělení: stavební úřad, úřad územního plánování

 

4. Úkoly v sam. působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- spolupráce s odbory vykonávajícími samosprávu
- účast na zasedání Zastupitelstva města Vlašim a plnění úkolů vyplývajících z usnesení

5. Úkoly přenesené půs., které jsou odboru trvale svěřeny Na úseku územního řízení a rozhodování vydává zejména:
- územní souhlasy,
- územně plánovací informace,
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
- územní rozhodnutí o změně využití území,
- územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
- územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
- územní rozhodnutí o ochranném pásmu,
- rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,
- rozhodnutí o změně územního rozhodnutí,
- sdělení o sloučení územního řízení se stavebním řízením,
- sdělení k dělení a scelování pozemků.

Na úseku ohlašování staveb, terénních úprav, zařízení a jejich změn a udržovacích prací vydává zejména:
- sdělení k ohlášení stavby
- sdělení k ohlášení stavebních úprav
- sdělení k ohlášení udržovacích prací

Na úseku stavebního řízení a povolení vydává zejména :
- stavební povolení pro stavbu, na níž bylo vydáno samostatné územní rozhodnutí
- stavební povolení na stavbu ve sloučeném územním a stavebním řízení
- stavební povolení pro stavbu, na níž byl vydán územní souhlas
- rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
- rozhodnutí případně souhlas ke změně stavby před dokončením
- provádí kontrolní prohlídky staveb
- nařizuje opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

Na úseku užívání staveb a jejich změn vydává zejména
- kolaudační souhlas
- rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby
- souhlas k zahájení zkušebního provozu ve stavbě
- rozhodnutí případně souhlas se změnou v užívání stavby

Na úseku údržby a nezbytné úpravy staveb vydává zejména :
- rozhodnutí o nařízení udržovacích prací
- rozhodnutí o uložení povinnosti předložit projektovou dokumentaci pro nařízení nezbytné úpravy na stavbě
- rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav na stavbě

Na úseku odstraňování staveb vydává zejména :
- rozhodnutí případně souhlas s odstraněním stavby
- rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby
- rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
- rozhodnutí o dodatečném povolení dokončené stavby spolu s povolením k jejímu užívání

Na úseku nařízení zabezpečovacích prací, vyklizení stavby vydává zejména :
- rozhodnutí o nařízení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby
- rozhodnutí o nařízení neodkladných zabezpečovacích prací stavební firmě
- rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby
- rozhodnutí o vyklizení stavby

Na úseku kontrolních prohlídek zejména :
- vydává výzvu k odstranění závad na stavbě,
- vydává rozhodnutí o odstranění závad na stavbě
- vydává výzvu k zastavené prací na stavbě
- vydává rozhodnutí o nařízení zastavení stavebních prací na stavbě
- provádí kontrolu rozestavěné stavby dle plánu kontrolních prohlídek dle podmínek stavebního povolení a vede o nich evidenci
- provádí kontrolu stavebního deníku a provádí do něho zápisy
- schvaluje drobné změny stavby před jejím dokončením,

Na úseku sankcí za porušení stavebního zákona vydává zejména
- rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
- rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
- rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty

 

6. Zákony, kterými se odbor řídí zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/
vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění
vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění
vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby
vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
vyhláška č. 502/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu