Odbor živnostenský - náplň práce

Základní činnosti odboru

- zajišťuje výkon funkce orgánu státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění pro oblast živností na úseku registrace a kontrolní činnosti živnostenských oprávnění
- vede a zpracovává evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č. 85/2004 Sb.

Členění odboru

2 oddělení - registrační oddělení a kontrolně-správní oddělení

Úkoly v sam. působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- účast na zasedání Zastupitelstva města Vlašimi a plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva a Rady města Vlašimi
- spolupráce s odbory vykonávajícími samosprávu
- příspěvky do Zpravodaje města

Úkoly přenesené půs., které jsou odboru trvale svěřeny

- vydávání výpisů z živnostenského rejstříku týkajících se nových živnostenských oprávnění
- vydávání výpisů z živnostenského rejstříku týkajících se změn živnostenských oprávnění
- vydávání výpisů z živnostenského rejstříku týkajících se transformací živnostenských oprávnění z důvodu změn živnostenského zákona - vydávání rozhodnutí o koncesi
- vydávání rozhodnutí o rušení živnostenských oprávnění
- vydávání vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku týkajících se zahájení a ukončení činnosti v provozovně, přerušení a pokračování živnostenských oprávnění
- vyřízení ohlašovací povinnosti při zániku živnostenského oprávnění
- vedení živnostenského rejstříku a vydávání z něj výpisů nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není
- zajišťování archivace a evidence spisových materiálů podnikatelů
- zajišťování činnosti spojené s centrálním registračním místem
- vybírání správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
- provádění kontrolní činnosti živnostenského úřadu a sepisování protokolů o provedených kontrolách
- provádění zápisů do živnostenského rejstříku o kontrolní činnosti
- rozhodování o sankčních pozastaveních živnostenských oprávnění
- rozhodování o sankčních zrušeních živnostenských oprávnění
- ukládání rozhodnutím podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti
- ukládání pokut v blokovém řízení a vedení jejich evidence
- ukládání pokut ve správním řízení a vedení jejich evidence
- zajišťování archivace a evidence spisových materiálů týkajících se kontrolní činnosti
- vypracování podkladů pro statistická hlášení z oblasti kontrol podnikatelů
- zajišťování zveřejňování dokumentů na úřední desce a vedení jejich evidence
- vyřizování stížností týkajících se podnikatelské činnosti
- vedení a zpracovávání evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č. 85/2004 Sb.

Vztah k rozpočtu města

- plánování části rozpočtu města týkající se živnostenského odboru

Zákony, kterými se odbor řídí

- zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění
- zákon č. 85/2004 Sb., o zemědělství v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění
- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění
- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
- zákon č. 18/2004 Sb., o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění

Přestupky a správní delikty, které odbor projed. v 1. st.

Správní delikty a přestupky ze zákonů:
- č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění
- č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění