Činnost odboru životního prostředí

Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání, dotace, spolupráce s obcemi, územní plánování v oblasti životního prostředí, péče o lesní a vodní hospodářství, povodňové komise a plány, myslivost, týraná zvířata, nakládání s odpady, péče o památky.

Seznam zákonů, z nichž vyplývají pro OZP MěÚ Vlašim kompetence:
 • č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
 • č. 246/2002 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění
 • č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění
 • č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)v platném znění
 • č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy CITES) v platném znění
 • č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
 • č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění a předpisů s tím souvisejících;
 • č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění
 • č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
 • č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění
 • č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění
 • č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění
 • č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění
 • č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a veškeré prováděcí vyhlášky k těmto zákonům.
  • Další činnost OŽP vyplývá ze zákonů:
   • č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
   • č. 500/2004 Sb., o správním řádu v platném znění
   • č. 23/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění
   • č. 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
   • č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a s nimi souvisejících vyhlášek.
    • Rozsah činnosti:

     Rozsah činnosti je definován příslušností kompetencí dotčených orgánů státní správy v jednotlivých zákonech. K jednotlivým jmenovaným zákonům přísluší také prováděcí vyhlášky, které pro jejich velmi značné množství nebudou vyjmenovány, avšak bez jejich znalosti nelze vykonávat svěřenou státní správu. OŽP vykonává vždy přenesenou působnost obcí I., II. i III. stupně a tuto práci musí striktně rozdělovat, protože ve všech třech případech rozhoduje o jiném rozsahu území. Jako součást činnosti OŽP je i samostatná působnost dle zákona o obcích a zákonů speciálních.