Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Náplň činnosti

Činnost obecní policie je stanovena zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Tento zákon stanoví, kdo může být strážníkem obecní policie, povinnosti a oprávnění strážníků a oprávnění k použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem. V § 2 je stanoven okruh činnosti obecní policie a v § 4 je specifikováno kdo může být strážníkem obecní policie. Pro občany které znění zákona o obecní policii zajímá, je celé znění tohoto zákona v samostatném dokumentu v příloze.

§ 2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

 b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

 c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

 d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

 e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

 f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

 g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 5) v obci,

 h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

 i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") na požádání údaje o obecní policii.

 

§ 4

Strážníkem může být občan České republiky, který

 a) je bezúhonný,

 b) je spolehlivý,

 c) je starší 21 let,

 d) je zdravotně způsobilý,

 e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a

 f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen "osvědčení").