vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Otevřena bude od 30.03.2020 pouze podatelna a pokladna v budově Jana Masaryka 302 Vlašim.

PO    8.00 -11.00
ST     8.00 -11.00

Do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách. Vstup do budovy bude organizovat Městská policie Vlašim.

Zaměstnanci města jsou dostupní v pracovních dnech od 8 do 15 hod na uvedených kontaktech…

 

Náplň činnosti

Město Vlašim / Město / Městská policie / Náplň činnosti

Činnost obecní policie je stanovena zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Tento zákon stanoví, kdo může být strážníkem obecní policie, povinnosti a oprávnění strážníků a oprávnění k použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkem. V § 2 je stanoven okruh činnosti obecní policie a v § 4 je specifikováno kdo může být strážníkem obecní policie. Pro občany které znění zákona o obecní policii zajímá, je celé znění tohoto zákona v samostatném dokumentu v příloze.

§ 2

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

 b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

 c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

 d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

 e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

 f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

 g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 5) v obci,

 h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

 i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") na požádání údaje o obecní policii.

 

§ 4

Strážníkem může být občan České republiky, který

 a) je bezúhonný,

 b) je spolehlivý,

 c) je starší 21 let,

 d) je zdravotně způsobilý,

 e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a

 f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen "osvědčení").

 

  

vytvořilo Anawe