map

MAP loga

Místní akční plán pro ORP Vlašim

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000717

Město Vlašim bylo úspěšné v podání žádosti o dotaci pro projekt Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je podpořen z 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Vlašim a s přispěním partnerů projektu.

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2016. Pravidelná pracovní doba je v pondělí v úřední hodiny v budově města Vlašim v 1 patře. Ostatní dny vyjíždí tým také do regionu, ale konzultace jsou možné po domluvě v průběhu celého týdne.

Cílovými skupinami projektu jsou

Cílová skupina

  • Děti a žáci

  • Pedagogičtí pracovníci

  • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

  • Rodiče dětí a žáků

  • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

  • Veřejnost

  • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Pomáháme školám, školkám, ale i ostatním vzdělávacím institucím, neziskovým organizacím i jednotlivcům regionu s plánem rozvoje jejich aktivit a činnosti. Pomůžeme konzultovat projektové záměry do nejrůznějších dotačních titulů, které se týkají školství a vzdělávání obecně.

Prostřednictvím vzájemné spolupráce a partnerství chceme pomoci naplánovat konkrétní projekty (individuální, projekty spolupráce) zaměřující se na zlepšení kvality výuky, její obohacení, spolupráci škol se soukromým sektorem i dalšími vzdělávacími a vědeckými institucemi v regionu, na území ČR i v zahraničí.

Chceme vytvořit prostor pro rozvoj alternativ ve vzdělávání, tedy různých směrů a přístupů. Chceme aktivizovat rodiče a motivovat je ke spolupráci se vzdělávacími institucemi, podpořit posílení jejich rodičovské kompetence a podpořit mezigenerační spolupráci tak, aby do projektů a aktivit mohly být v co nejširší míře zapojeny všechny generace. Chceme pomoci vytvořit širokou nabídku dostupných volnočasových aktivit (včetně nabídky v malých obcích a nabídky pro znevýhodněné skupiny dětí a mládeže), pomoci vybudovat základnu kompetentních a motivovaných vedoucích a organizátorů formálních i volnočasových aktivit.

 

Aktuálně spolupracujeme se školami regionu při přípravě investičních záměrů do výzvy

č. 46 Infrastruktura základních škol - IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-46-Infrastruktura-zakladnich-skol

č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel

č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – IROP

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela