Odbor dopravy a silničního hospodářství

Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nový zákon o správních poplatcích
Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru dopravy a silničního hospodářství. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích.

Nejběžnější správní poplatky vybírané na Odboru dopravy a silničního hospodářství

Položka 36

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
10 dní a na dobu kratší než l0 dní 100,- Kč
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,- Kč
delší než 6 měsíců 1 000,- Kč
b) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti
na silnici II. nebo III. třídy či na místní komunikaci 500,- Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Předmětem poplatku není

  1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
  2. Vydání povolení uvedeného v písmenu c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.

Odboru dopravy a silničního hospodářství – registr řidičů

Povinná výměna řidičského průkazu (§ 134 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb.) bez poplatku
Povinná výměna cizozemského řidičského průkazu (§ 116 odst. 1, 2 zák. č. 361/2000 Sb.) bez poplatku
Vydání řidičského průkazu 200,- Kč
Vydání řidičského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený řidičský průkaz 200,- Kč
Rozšíření řidičského průkazu 200,- Kč
Změna v řidičském průkazu (změna jména, příjmení) 200,- Kč
Změna v řidičském průkazu (nepovinně zapisované údaje) 200,- Kč
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 50,- Kč
Vydání řidičského průkazu, zrychlená žádost 700,- Kč
Vydání paměťových karet v systému Digitální tachograf 700,- Kč
Výpis z bodového hodnocení 15,- Kč
Výpis z evidenční karty řidiče ( + 5,- Kč. za každou započatou stránku) 15,- Kč
Vydání osvědčení profesní způsobilosti řidiče 200,-Kč
Rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče 200,-Kč
Změna v osvědčení profesní způsobilosti řidiče 200,-Kč
Odboru dopravy a silničního hospodářství – registr vozidel
Zápis nového a ojetého vozidla do registru nebo změna držitele:
Motocykl do 50 ccm 300,- Kč
Motocykl nad 50 ccm 500,- Kč
Vozidlo s nejméně 4 koly 800,- Kč
Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti 500,- Kč
Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč
Vyřazení vozidla z registru 200,- Kč
Vydání tabulky registrační značky /za každou tabulku/ 200,- Kč
Vydání stavebního povolení - nová stavba 10.000,- Kč
Vydání stavebního povolení - rekonstrukce 5.000,- Kč
Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením 1.000,- Kč
Zápis změny do technického průkazu 50,- Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2.000,- Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1.500,- Kč
Přestavba vozidla na alternativní pohon LPG
individuální 500,- Kč
hromadná 50,- Kč
Přestavba vozidla na alternativní pohon CNG 500,- Kč
Vydání duplikátu technického průkazu nebo jeho osvědčení 100, -Kč