Odbor vnitřních věcí

Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor vnitřních věcí
Nový zákon o správních poplatcích
Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru vnitřních věcí. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích.

Nejběžnější správní poplatky vybírané na Odboru vnitřních věcí

vydání cestovního pasu s biometrickými prvky

pro občany ve věku 0 - 15 let, platnost 5 let 100,- Kč
pro občana nad 15 let, platnost 10 let 600,- Kč

vydání cestovního pasu bez biometrických prvků, tzv. rychlé pasy

pro občana ve věku 0 - 15 let, platnost 6 měsíců 1000,- Kč
pro občana nad 15 let, platnost 6 měsíců 1500,- Kč
zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodičů /poplatek za každý zápis/ 50,- Kč

občanské průkazy, ostatní doklady, povolení, ověření a potvrzení

vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně  zapisovaných údajů (akademický titul; jméno, popř. jména a příjmení a rodné číslo manžela; jméno, popř. jména, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti) 100,- Kč
povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč
2.420,- Kč
cena za užití obřadní síně v zámku k svatebnímu obřadu   
cena za užití varhan v zámku k svatebnímu obřadu      65,- Kč
cena za doprovod reprodukovanou hudbou v zámku   1.210,-Kč
cena za užití parku k svatebnímu obřadu   4.840,-Kč
vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100,- Kč
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
vydání stejnopisu, opisu, kopie nebo výpisu z úředních spisů za každou i započatou stránku 50,- Kč
je-li pořizováno na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače za každou i započatou stránku 15,- Kč
ověření listiny za každou i započatou stránku 30,- Kč
ověření podpisu za každý podpis 30,- Kč
ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč