Odbor výstavby a územního plánování

Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor výstavby a územního plánování
Nový zákon o správních poplatcích
Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru výstavby a územního plánování. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích.

Nejběžnější správní poplatky vybírané na Odboru výstavby a územního plánování

Položka 17

 1. Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty
c) ke stavbě pro individuální rekreaci, nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními
e) ke stavbě řadových garáží 300,- Kč a 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše však
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e)
g) k drobným stavbám, a jejich změnám
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště
i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h)

300,- Kč
1 000,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
2 500,- Kč
300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč
3 000,- Kč

 • k její nástavbě a přístavbě
 • k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu

2 500,- Kč
1 000,- Kč

 1. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení14)

300,- Kč

 1. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení15)

1 000,- Kč

 1. Vydání povolení terénních úprav16)

1 000,- Kč

 1. Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem a podání žádosti právnické osoby o souhlas s výkonem činnosti autorizovaného inspektora

10 000,- Kč

Předmětem poplatku není

Písemné sdělení 17) stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Poznámky

 1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Stavby ubytovacích zařízení stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky.
 3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
 4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím.
 5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.

Položka 18

a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 1 000,- Kč
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 500,- Kč

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.

Položka 19

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby 500,- Kč
b) Vydání povolení k odstranění stavby 100,- Kč

Předmětem poplatku není

Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. 17)

Poznámka

Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je povoleno.

Položka 20

Místní šetření
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 100,- Kč
b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech 150,- Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 300,- Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky 18) a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Předmětem poplatku není

Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení.

Poznámky

 1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby.
 2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
 3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření.