Odbor životního prostředí

Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor životního prostředí
Nový zákon o správních poplatcích
Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru životního prostředí. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích.

Nejběžnější správní poplatky vybírané na Odboru životního prostředí

Správní poplatky za vydání rybářského lístku
a) vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
kratší než 1 rok 100,- Kč
1 rok 100,- Kč
1 rok pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč
3 roky 200,- Kč
3 roky pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
10 let 500,- Kč
b) vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství svého povolání nebo funkce 250,- Kč
c) přenechání výkonu rybářského práva 2 000,- Kč

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) třetí a páté odrážky a písmene b) této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům základních škol, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářský stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České Republiky.

Správní poplatky za vydání loveckého lístku a zápis honebního společenstva do Rejstříku HS

a) vydání loveckého lístku s platností nejdéle:
na 1 den 30,- Kč
na 5 dní 50,- Kč
na 30 dní 70,- Kč
na 6 měsíců 100,- Kč
na 12 měsíců 150,- Kč
na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75,- Kč
b) vydání loveckého lístku ne dobu neurčitou 1 000,- Kč
c) zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500,- Kč
d) změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200,- Kč

Předmětem poplatku není:

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev pod písmenem e) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky a písmene c) této položky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Správní poplatky vodoprávního úřadu – spec. stavební úřad

1) Správní poplatky za vydání stavebního povolení a) studny:

ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci 300,- Kč
ostatní 3 000,- Kč
b) čističky odpadních vod (ČOV)
ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci 300,- Kč
ostatní 3 000,- Kč
c) ostatní vodní díla (rybníky, kanalizační a vodovodní řady, odvodnění, úpravny vody, lapoly…)
nová stavba 3 000,- Kč
rekonstrukce, změna technologie 2 500,- Kč
stavební úpravy 1 000,- Kč

2) Správní poplatky za vydání rozhodnutí o změně stav. povolení

změna stavebníka, lhůty dokončení stavby a podmínek zabezpečujících realizaci stavby 300,- Kč
prodloužení stavebního povolení 300,- Kč

3) Správní poplatky za vydání povolení k odstranění stavby

100,- Kč
Správní poplatky za místní šetření
1) za každou započatou hodinu v prac. době 100,- Kč
2) za každou započatou hodinu v mimoprac. době 150,- Kč
3) za každou započatou hodinu ve dnech prac. volna a prac. klidu 300,- Kč
Správní poplatky za udělení licence
udělení licence pro výkon odborného lesního hospodáře 100,- Kč