Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města

Město Vlašim / Povinné informace / Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města
  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru Městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta, tajemník. Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
  2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
    Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise pro projednávání přestupků, které jsou učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny odboru organizačního a vnitřních věcí MěÚ a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva ve Vlašimi vydaným v samostatné působnosti, která nemají charakter rozhodnutí a která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření ministerstvu vnitra. Proti opatřením v přenesené působnosti je možno podat návrh na krajský úřad. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.
  3. Soudní přezkoumání
    Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke krácení soukromých práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.