Povinné informace

Město Vlašim / Povinné informace

Povinné informace podle standartu ISVS

položka Typ povinné informace 
 
1. Oficiální název: Město Vlašim
 
2. Důvod a způsob založení MěÚ:
Právním základem současného postavení města Vlašimi je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Vlašim je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Vlašim má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Vlašim vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
 
3. Organizační struktura: zde

Seznam zřizovaných a založených organizací: zde

 
4. Kontaktní spojení: 
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
4.1. Kontaktní poštovní: 
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (Sídlo)
4.2. Adresa úřadoven:
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (Sídlo)
Město Vlašim, Dvůr 413, 258 01 Vlašim (Pro odbory sídlící v této budově)
Město Vlašim, Na Tenise 1556, 258 01 Vlašim (Pro odbor sociálně zdravotní)
Správa zámeckého parku (Sídlo)
4.3.

Úřední hodiny:
(Pro sídlo a obě úřadovny)

Po, St 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Út 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Podatelna:
(Budova Jana Masaryka 302)

Po, St 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Út 08:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Čt 08:00 - 11:30 12:00 - 13:00
08:00 - 11:30  

Pokladna:
(budovy Jana Masaryka 302, Dvůr 413)

Po, St 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Út 08:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Čt 08:00 - 11:30 12:00 - 13:00
08:00 - 11:30  

Úřední hodiny:
(Pro správu zámeckého parku)

Po - Pá 07:00 - 08:00 14:00 - 15:00
4.4. Telefonní čísla:
Pevná linka - 313 039 313 (Spojovatelka pro všechny budovy)
Pevná linka - 313 039 (Vytočte provolbu ústředny a poté zvolte klapku účastníka)
4.5. Čísla faxu:
Fax - 313 039 309
4.6. Adresa internetová:
Oficiální internetová adresa: http://www.mesto-vlasim.cz/
4.7. Adresa e-podatelna: 
Podatelna*1: 
 e-podatelna@mesto-vlasim.cz
4.8. Další elektronické:
ID datové schránky:
 zbjbfmb
 
5. Případné platby:
Bankovní spojení:
Číslo účtu 19-0320084389, Kód banky 0800, V.S. - číslo odpovídající náležité platbě
 
6. IČ: 00232947
 
7. DIČ: CZ00232947
 
8. Dokumenty:
8.1. Seznamy hlavních:
Územní plán města Vlašimi zde
K nahlédnutí - Dveře č. 302, III. patro (Jana Masaryka 302).
8.2. Rozpočet:
Rozpočet je k dispozici zde
 
9.

Žádosti o informace:
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
Město Vlašim je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.

Poskytnuté informace zde

 
10. Příjem žádostí a dalších podání:
Adresa podatelny: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Žádosti a návrhy je možno podávat:
písemně na adresu: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
                                 Městský úřad, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
elektronicky na adresu: podatelna@mesto-vlasim.cz 
elektronicky do datové schránky ID: zbjbfmb 

Stížnosti, petice a podněty je možno podávat:
písemně na adresu sekretariát starosty, Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
elektronicky na adresu: podatelna@mesto-vlasim.cz
elektronicky do datové schránky ID: zbjbfmb

podatelna: e-podatelna@mesto-vlasim.cz
ID datové schránky: zbjbfmb

 
11. Opravné prostředky:
Viz odkaz: více informací
 
12.

Formuláře:
K nahlédnutí u příslušných odborů:

Odbor dopravy a silničního hospodářství:
Přízemí, dveře č. 12 (Dvůr č. 413)

Odbor majetkový:
I. patro, dveře č. 106 (Jana Masaryka č. 302)

Odbor sociální a zdravotní:
Přízemí, dveře č. 1 (Na Tenise č. 1566)

Odbor vnitřních věcí:
Přízemí, dveře č. 2 (Jana Masaryka č. 302)

Odbor výstavby a územního plánování:
II. patro, dveře č. 204 (Jana Masaryka 302)

Odbor živnostenský:
II. patro, dveře č. 212 (Dvůr č. 413)

Odbor životního prostředí:
I.  patro, dveře č. 102 (Dvůr č. 413)

 
13. Popisy postupů:
Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
 
Základní návod na řešení životních
situací najdete v příslušných odkazech
vpravo:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
Řešení životních situací v ČR:  
Cizinec
Občan
Podnikatel
Seznam situací
 
14. Předpisy:
14.1. Nejdůležitější:

Najdete, pokud není uvedeno jinak na webové sekci "Městský úřad" a zde umístěné položce "Právní předpisy". V případech předepsaných zákonem, též na úřední desce. Úřední deska je ze zákona
povinnou sekcí webu Města Vlašimi. Nahlédnout do sekce právních předpisů města.

 
15. Úhrady za poskytování informací:
15.1. Sazebník úhrad nákladů najdete zde..
 
 
16. Licenční smlouvy:
16.1. Vzory licenčních smluv:
Licence nejsou městem Vlašim vydávány.
16.2. Výhradní licence:
 
17.

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010 

Poznámka: *1 Pokud je zde uvedena elektronická podatelna, rozumí se vždy elektronické podání opatřené elektronickým podpisem.