Program rozvoje na roky 2015-2025

Město Vlašim / Úřední deska / Územní plánování Vlašim / Program rozvoje na roky 2015-2025

Autor dokumentu: Město Vlašim

Platnost programu rozvoje města Vlašimi: od 29. 8. 2016 do 31. 12. 2025

Program byl zpracován průběžně v období: od 2. 3. 2015 do 19. 8. 2016

Program byl schválen zastupitelstvem města Vlašimi dne: 29. 8. 2016

Kontaktní osoba ve věcech strategie: Ing. Jitka Hořtová

Kontaktní údaje: jitka.hortova@mesto-vlasim.cz, tel.: 313 039 493

 

Anotace dokumentu:
Strategie byla zpracována v souladu s dostupnými metodikami a dokumenty pro zpracování Programu rozvoje obce (www.obcepro.cz). Strategie v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. představuje hlavní nástroj řízení rozvoje obce, formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Do zpracování strategie byla zapojena široká veřejnost formou dotazníkového šetření, odborná veřejnost formou pořádání dvou kol setkání pracovních skupin. Strategie navazuje na tři dříve zpracované strategické dokumenty území: a) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník pro období 2014–2020(5); b) Strategie území správního obvodu ORP VLAŠIM v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpory samosprávám v území; c) Komunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov na léta 2015–2019. Pro práce na strategii bylo zřízeno 6 pracovních skupin, kterým předsedala řídící skupina. Členy řídící skupiny byli kromě předsedů všech pracovních skupin také starosta města Vlašimi, tajemník MěÚ a přizvaní experti i úředníci MěÚ.

 

Strategie může být aktualizována dle dokumentu Pokyn starosty k aktualizaci Programu rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025.

 

Aktualizace č.1 - Postupem dle Pokynu starosty k aktualizaci programu rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025 došlo k aktualizaci tohoto strategického dokumentu. Návrh Programu rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025 - aktualizace č. 1 schválilo Zastupitelstvo Města Vlašimi usnesením č. 1 ze dne 27.2.2017.
Program rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025 - aktualizace č. 1 podléhá zjišťovacímu řízení dle §10a zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Závěr vyplývající ze zjišťovacího řízení: koncepce „Program rozvoje MĚSTA VLAŠIMI na roky 2015-2025 – aktualizace č.1“ nebude dále posuzována podle citovaného zákona a v rámci schvalování koncepce budou zohledněna doporučení a vypořádány připomínky tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace Programu rozvoje Města Vlašimi na roky 2015-2025 - aktualizace č. 1 byla dle výsledku zjišťovacího řízení upravena a předložena Zastupitelstvu Města Vlašimi ke schválení. Zastupitelstvo schválilo tento strategický dokument na svém zasedání konaném dne 28.8.2017.

 

Formulář pro zasílání podnětů na doplnění a aktualizaci Programu rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025 zde.

 

Dokumenty ke stažení: