IROP - projekt Územní studie krajiny ORP Vlašim

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) schválil ke dni 26.9.2019 v souladu s § 30 odst. 4 a § 25 stavebního zákona možnost využití ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP VLAŠIM jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace , jejich změn a pro rozhodování v území.

Projekt

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM

Identifikační číslo:  CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005438
je spolufinancován Evropskou unií.

 

_loga

Cílem projektu je zpracování územní studie zaměřené na řešení krajiny v rámci území ORP Vlašim. Územní studie bude sloužit ke zvyšování institucionální kapacity orgánů ochrany přírody a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb. Územní studie krajiny bude řešit koncepční problémy krajiny jako např. návrhy opatření pro dosažení nebo zachování cílových charakteristik krajiny, opatření pro snižování rizik dopadů klimatických změn, udržování vody v krajině nebo protipovodňová opatření.

 

 

 

_mapa

 

Zpracovatel územní studie: 
Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.
Riegrova 1745/59
370 01 České Budějovice 3
IČ: 03184439
 
Pořizovatel:
Městský úřad Vlašim
odbor výstavby a územního plánování
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

 

Informační plakát:

_plakát

banner eu

 

publikováno 18.10.2018