Projekt - Rozvoj služeb eGovernmentu ve městě Vlašim (část 1 - 3)

Projekt - Rozvoj služeb eGovernmentu ve městě Vlašim (část 1 - 3)

 

 projekty loga

 

Operační program: IOP – Integrovaný operační program
Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06877
Rozpočet projektu: 6 000 000 Kč, z toho 5 100 000 Kč ze zdrojů EU
Období realizace projektu: 12.3.2010 – 31.12.2011

Popis projektu
Město Vlašim získalo dotaci na vybudování technologického centra, zřízení elektronické spisové služby a zavedení dalších prostředků pro zefektivnění činnosti Městského úřadu.

Součásti projektu
1. Technologické centrum a povinné služby (negarantované úložiště dat) v rámci městského úřadu a ORP Vlašim (realizace 1.4.2011.- 30.6.2011)

Základní vlastnosti technologického centra

 • slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu, podporuje ORP ve snaze o standardizaci informačního systému v rámci správního obvodu,
 • je určeno k provozu spisových služeb včetně pracovních úložišť neuzavřených dokumentů a spisů, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky,
 • slouží k provozu systémů typových projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samospráv měst a obcí.

2. Elektronická spisová služba  města Vlašim a jeho příspěvkových organizací (realizace 1.7.2011.- 31.12.2011)

Realizací projektu bude proveden upgrade současné elektronické spisové služby provozované městským úřadem ve Vlašimi. Upgrade bude splňovat požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů., který zavádí povinnost vést spisovou službu pro územní samosprávné celky a jejich zřizované organizace.

Vlastnosti a podstata upgrade spisové služby

 • umožní agendovým informačním systémům města Vlašim komunikaci se základními registry,
 • umožní integraci spisové služby s datovými schránkami,

3. Vnitřní integrace městského úřadu ve Vlašimi - softwarové vybavení, optimalizace chodu úřadu a výkonu jednotlivých agend, provázanost na ekonomiku a další sféry činnosti úřadu (realizace 1.7.2011.- 31.12.2011)

Vlastnosti a podstata vnitřní integrace

 • vnitřní integrace zajistí integraci všech existujících SW komponent do technologického centra a zajistí jejich vzájemnou provázanost a sjednocení či propojení jednotlivých aplikací optimálně do jednoho informačního a ekonomického systému,
 • optimalizuje role jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných městem Vlašim,
 • přinese nasazení nového publikačního systému pro www stránky spolu s formulářovým systémem na zvýšení kvality poskytovaných služeb při řešení životních situací občanů.
 • vnitřní integrací úřadu bude zpřehledněna činnost a kompetence úřadu města Vlašim.

Cíl projektu
Celkovým cílem předkládaného projektu je snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru a zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy. Celkového cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů

 • modernizace územní veřejné správy, zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií (ICT),
 • zvýšení institucionální kapacity, efektivnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a jejich služeb,
 • elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy,
 • modernizace a automatizace vnitřních procesů, jejichž výstupem je rychlejší a spolehlivější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti,
 • propojení jednotlivých subsystémů a registrů, které budou využitelné i pro potřeby veřejnosti, s cílem nejen dosáhnout úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity, snížit zatížení pracovníků územní veřejné správy a subjektů služeb poskytovaných veřejnou správou.

Kontaktní osoba
Ing. Jiří Švejda, jiri.svejda@mesto-vlasim.cz, tel.: 313 039 427

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj „Šance pro Váš rozvoj“.

publikováno 25.1.2012