Průběžně aktualizované informace z Městského úřadu ve Vlašimi

Město Vlašim / Online z Vlašimi / Průběžně aktualizované informace z Městského úřadu ve Vlašimi
26.5.2020 8:39
Město Vlašim

Prominutí zmeškání lhůt pro účastníky správního řízení a pro další osoby v době trvání nouzového stavu

Mohlo se stát, že v době trvání nouzového stavu účastníci správního řízení a případně další osoby nedodrželi lhůtu pro provedení úkonu. Např. nestihli včas, tj. ve lhůtě stanovené zákonem nebo na základě zákona, podat odvolání, námitky, vyjádření, a podobné úkony.

V takových případech zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, umožňuje požádat o prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu). Upozorňujeme, že po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu.

S žádostí o prominutí zmeškání musí být spojen zmeškaný úkon.

Podrobnější informace naleznete na webu MVČR. Více info ZDE

Sdílet
21.4.2020 11:17
Městský úřad Vlašim - pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů
19.4.2020 17:02
Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování od 20.4.2020 vykonává svěřené kompetence v režimu řízeného přístupu a střídání oddělených skupin zaměstnanců s ohledem na nouzový stav a přijatá bezpečnostní opatření k zabránění šíření Covid-19. 

Referenti jsou i nadále k dispozici na telefonu v úřední dny (PO a ST od 08:00  do 11:30 a od 12:30  do 17:00) a v ostatní dny od 08:00 do 15:00.

Pro vyřizování jednotlivých úkonů upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním.

Více informací zde..

Sdílet
17.4.2020 15:27
Informace z MěÚ Vlašim - Odbor vnitřních věcí

Informace o provozu agend -  podatelna, pokladna, Czech Point, Matrika, Občanské průkazy, Cestovní doklady, místní poplatky a ostatní s účinností od 20. 4. 2020.

Městský úřad Vlašim, Odbor vnitřních věcí ode dne 20.4.2020 funguje v plném rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků v režimu řízeného přístupu a střídání oddělených skupin zaměstnanců následovně - informace zde.

Sdílet
17.4.2020 14:01
Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim

S ohledem na nouzový stav a v návaznosti na přijatá bezpečnostní opatření k zabránění šíření Covid-19 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pod č.j.: MZDR 16195/2020-1/MINKAR a metodiky Ministerstva vnitra budou jednotlivá oddělení odboru dopravy a silničního hospodářství provádět všechny agendy v režimu střídání oddělených skupin zaměstnanců ... informace zde

Sdílet
17.4.2020 14:00
Informace k zajištění fungování Městského úřadu Vlašim s účinností od 20. 4. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a v souladu s usnesením vlády ČR č. 399 ze dne 9. dubna 2020 bude s účinností ode dne 20. 4. 2020 fungovat Městský úřad Vlašim v níže uvedeném rozsahu a při současném dodržování zvýšených hygienických požadavků v režimu řízeného přístupu a střídání oddělených skupin zaměstnanců následovně.. informace zde

Sdílet
7.4.2020 14:26
Odbor vnitřních věcí - informace

Propadlé občanské průkazy v době nouzového stavu platí


Občan v době nouzového stavu prokazuje svoji totožnost i neplatnými doklady. Pokud občan má alespoň jeden platný doklad (občanka, pas, řidičák), měl by se prokazovat tímto platným dokladem. Lidé nežádají o nový občanský průkaz v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů ani kvůli změně bydliště, svatbě, rozvodu nebo ovdovění, ani v případě dovršení 15. rok věku. Pokud nemáte žádný z uvedených dokladů totožnosti kontaktujte telefonem nebo emailem pracoviště občanských průkazů.


Svatby a ostatní obřady


Na základě pokynu Ministerstva vnitra nelze v době zákazu volného pohybu konat sňatečné obřady. Z tohoto důvodu Městský úřad Vlašim až do odvolání nepřijímá žádosti o uzavření manželství a nevykonává společenské obřady jako jsou například zlaté, diamantové a další svatby.


Matriční doklady


Matriční doklady (rodné a úmrtní listy) jsou zasílány doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím pošty. Opisy matričních dokladů, otázku určení otcovství a další matriční záležitosti zkonzultuje s matričním úřadem telefonem nebo emailem


Evidence obyvatel


V době zákazu volného pohybu osob nevyřizujeme klienty v souvislosti se změnou údaje o místu trvalého pobytu. Zrušení, nebo ukončení údaje o místu trvalého pobytu zkonzultuje telefonem nebo emailem.


Místní poplatky


Rada města rozhodla, že za současné krizové situace nebude sankcionovat nezaplacení místního poplatku ze psa a místního poplatku z ubytovací kapacity, pokud bude zaplacen do 30.06.2020.


Prominutí zmeškání lhůt pro účastníky správního řízení a pro další osoby v době trvání nouzového stavu


Může se stát, že v době trvání nouzového stavu účastníci správního řízení a případně další osoby nedodrží lhůtu pro provedení úkonu. Např. nestihnou včas, tj. ve lhůtě stanovené zákonem nebo na základě zákona, podat odvolání, námitky, vyjádření, a podobné úkony. V takových případech zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, umožňuje požádat o prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu). Upozorňujeme, že po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu. S žádostí o prominutí zmeškání musí být spojen zmeškaný úkon.

Ing. Ivana Kotrčová, vedoucí Odboru vnitřních věcí

Sdílet
1.4.2020 14:00
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství

S ohledem na nouzový stav a v návaznosti na metodický pokyn Ministerstva dopravy č.j.: 2/2020-150- METO/1 ze dne 26.03.2020 a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.03.2020 pod č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN a č.j.: MZDR 12745/2020-3 ze dne 23.03.2020 Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství sděluje, že

 

s platností od 01.04.2020 budou na odboru dopravy a silničního hospodářství,

oddělení REGISTR VOZIDEL prováděny níže uvedené úkony na základě podání žádosti

 

(k žádosti vždy bude připojen telefonní kontakt a e-mailová adresa);

podatelna a pokladna Města Vlašim je otevřena Pondělí a Středa od 08.00 h do 11.00 h, do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách.


žádost zde..


elektronické podání - vlastník vozidla zašle ze své datové schránky do datové schránky Města Vlašim (ID DS:zbjbfmb) nebo se zaručeným elektronickým podpisem vlastníka vozidla na e-mailovou adresu (e-podatelna@mesto-vlasim.cz);

vhoz do schránky na podatelně městského úřadu Vlašim, J. Masaryka 302, Vlašim - žádost pouze s úředně ověřeným podpisem.


1. Vyřazení vozidla z provozu (depozit)
žadatel obdrží potvrzení o elektronickém podání žádosti, na jehož základě by měla pojišťovna zrušit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Po skončení stavu nouze má žadatel povinnost odevzdat registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz k provedení záznamu o vyřazení vozidla z provozu.

2. Ukončení vyřazení vozidla z provozu (vyzvednutí z depozitu)
Vozidlo musí mít platnou technickou způsobilost, k žádosti je nutné doložit doklad o povinném ručení vozidla.
žadatel bude, po zpracování žádosti telefonicky informován o termínu a způsobu předání dokladů.
Po skončení stavu nouze má žadatel povinnost předložit technický průkaz k provedení záznamu o ukončení vyřazen vozidla z provozu.

3. Zápis zániku vozidla žadatel v den podání žádosti o zánik vozidla musí vlastnit doklad o ekologické likvidaci vozidla, který bude přílohou k žádosti. Následně žadatel obdrží potvrzení o elektronickém podání žádosti, na jehož základě by měla pojišťovna zrušit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Po skončení stavu nouze má žadatel povinnost odevzdat registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz k provedení záznamu o zániku vozidla včetně originálu o ekologické likvidaci vozidla.

Ostatní úkony např.: zápis vozidla do registru, změna provozovatele a vlastníka, změna ostatních údajů, vývoz vozidla, dovoz vozidla, vydáváni duplikátů dokladů atp. nebudou po dobu trvání stavu nouze vyřizovány s výjimkou vozidel integrovaného záchranného systému.

V případě změny vlastníka nebo provozovatele nemůže být za současného stavu dodržena 10-ti denní lhůta k provedené tohoto úkonu. Po skončení stavu nouze nebude nedodržení této lhůty sankcionováno. Protokoly o evidenční kontrole budou platné i po skončení 30-ti denní lhůty od jejich vydání. Používání papírové převozní značky k jízdě po uplynutí její platnosti nebude za stavu nouze sankcionováno. Vozidlo ale musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (platnou zelenou kartu). V tomto případě lze pojistit na VIN.

Jiří Vondruška, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Sdílet
1.4.2020 13:28
Městský úřad Vlašim, odbor živnostenský

Text zveřejněný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (dále MPO)

 

Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního formuláře

424 korun za každý den péče o dítě či hendikepovaného člověka mohou dostávat OSVČ po dobu, co v kontextu s pandemií koronaviru platí karanténa. První výzvu v dotačním programu Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje právě dnes (1.4.2020). Informace jsou k dispozici na adrese www.mpo.cz/osetrovneosvc. Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc. OSVČ budou moci žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře z počítače, mobilu i tabletu.

„Vyřizování žádostí chceme maximálně usnadnit s pomocí inteligentního formuláře, který se dá vyplnit i odeslat on-line. Na webu si také samozřejmě lze najít všechny podrobnosti o „ošetřovném“ pro OSVČ,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V dotačním programu, z kterého se bude „ošetřovné“ OSVČ platit, je aktuálně k dispozici sto milionů korun. V případě potřeby se částka navýší.“

„Inteligentní elektronický formulář budou moct OSVČ vyplnit a doručit MPO, které o žádosti bude rozhodovat, třemi způsoby: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný ho poslat poštou. V případě potřeby jsou připraveny podat informaci i obecní živnostenské úřady,“ upřesňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Protože MPO usiluje o to, aby OSVČ dostaly finanční prostředky co nejdříve, společnosti Microsoft a Unicorn ve spolupráci s resortem ani ne za týden vyvinuly pro vyřizování žádostí inteligentní formulář dostupný na https://www.mpo.cz/osetrovneosvc provázaný s dalšími aplikacemi. Ten má OSVČ a zpracovatelům žádostí maximálně usnadnit život. Aplikaci chce tým dále rozvíjet. Podle Microsoftu se celý systém podařilo v rekordním čase postavit díky využití moderních cloudových technologií, kdy pomohlo i to, že MPO umí komunikovat elektronicky interně i externě. Vše je součástí procesu digitalizace resortu.

"Jsem rád, že výrobní linka Unicornu na software a dovednosti našich specialistů a pracovníků MPO umožnily během několika málo dní vytvořit aplikaci pro přijímání žádostí OSVČ o "ošetřovné". Aplikace je provozována v internetové službě Plus4U.net s využitím cloudového prostředí Microsoft Azure. Děkujeme za projevenou důvěru a jsme rádi, že můžeme v této složité situaci pomoci," říká CEO Unicorn Systems Jan Jaroš.

„Ošetřovné“ pro OSVČ je formou dotace, kterou MPO operativně připravilo v reakci na pandemii koronaviru. Žádat o ni mohou ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní, tedy nemají jiný zdroj příjmů (například ze zaměstnání, z důchodu apod.). Současně v aktuální karanténě v souvislosti s pandemií koronaviru pečují o dítě do 13 let (přičemž spodní věková hranice není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I.

OSVČ bude vyplňovat a posílat k rozhodnutí MPO žádost o dotaci spolu s čestným prohlášením. Pokud bude „ošetřovné“ souviset s péčí o dítě, které chodí do školy, bude třeba přiložit (stejně jako je to u ošetřovného u zaměstnanců, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení) také potvrzení o tom, že je škola kvůli pandemii koronaviru uzavřená. Podobně bude třeba v případě péče o hendikepovaného člověka, doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. V obou případech není nutný originál, stačí fotka či sken z mobilního telefonu.

O dotaci se bude aktuálně žádat za kalendářní měsíc březen 2020. Nárok na ni - při splnění výše uvedených podmínek - začíná 12. března 2020, tedy od okamžiku, kdy musel být v České republice v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy označí dny, za které dotaci požaduje.

Kromě počítače si může OSVČ žádost vyřídit on-line také z mobilu či tabletu. Poté, co uvede základní údaje a podepíše čestné prohlášení, žádost s potřebnými přílohami pošle ministerstvu. Pracovníci MPO ji vyřídí plně elektronicky a následně pošlou OSVČ rozhodnutí a peníze.

 

Postup pro podání žádostí:

1) Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

2) Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpmpo20“.

 

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

 

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME
VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

Podací formulář naleznete ZDE.

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

 

Další podmínky jsou uvedeny v přiložených dokumentech.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

 

Budovy Městského úřadu Vlašim jsou pro veřejnost uzavřené do odvolání. Zaměstnanci živnostenského odboru Městského úřadu Vlašim jsou pro potřeby pomoci při vyplňování žádosti žadatelů k dispozici v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod. na níže uvedených kontaktech:

 

 • Bc. Ivana Vlachová     313 039 380    vedoucí odboru
 • Dagmar Šabatková     313 039 383
 • Jana Srbová                313 039 382
 • Marie Kolářová           313 039 381
 • Stanislav Kosík           313 039 384

 

Bc. Ivana Vlachová, vedoucí živnostenského odboru

 

Sdílet
30.3.2020 9:53
Živnostenský odbor

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu k žádostem o ošetřovné

Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

 • O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.

 • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

 • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

 „Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na program v první etapě vyčleníme 100 milionů korun. OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1. dubna,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Žadatel o příspěvek:

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením

 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením

 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením

 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

Sdílet
27.3.2020 17:46
Vlašim zavádí Mobilní Rozhlas jako službu pro občany!

Vážení občané,
v souvislosti s nákazou COVID 19 a vyhlášením nouzového stavu jsme spustili aplikaci Mobilní Rozhlas.

V současné době, kdy se důležité informace často mění z hodiny na hodinu, vás budeme informovat o aktuálním dění kromě stávajících způsobů, tj. webových a facebookových stránek, právě v mobilní aplikaci Mobilního rozhlasu.

Nově Vás prostřednictvím této služby budeme informovat pomocí těchto různých komunikačních kanálů.

 • SMS zprávy,
 • hlasové zprávy,
 • e-maily,
 • zprávy do aplikace ve vašem mobilu

Registrujte se zdarma (hlavně e-mail a mobilní telefon) na: http://mesto-vlasim.mobilnirozhlas.cz/registrace

Nebo si stáhněte ZDARMA aplikaci prostřednictví Google play nebo Appstore a budete dostávat informace přímo do svého mobilu.

Více informací na webu města zde..

PROSÍME O SDÍLENÍ!

Sdílet
10.4.2020 16:18
Zápisy do mateřských škol ve Vlašimi a v Domašíně pro školní rok 2020/2021

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat

 

od 2. května 2020 do 16. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

1/  do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2/  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

3/  poštou,

4/  osobní podání do připravených schránek ve školách.

 

Podrobnější organizaci zápisů naleznete na webových stránkách mateřských škol:

Mateřská škola Sedmikráska Domašín, příspěvková organizace, Domašín 217,

Mateřská škola Kolonka Vlašim, příspěvková organizace, Ke Spravedlnosti 943, Vlašim,

Mateřská škola K Vodárně Vlašim, příspěvková organizace, K Vodárně 1047, Vlašim,

Mateřská škola Velíšská Vlašim, příspěvková organizace, Velíšská 966, Vlašim,

Mateřská škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace, V Sadě 1900, Vlašim.

Sdílet
27.3.2020 11:48
Městský úřad Vlašim - informace

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Otevřena bude od 30.03.2020 pouze podatelna a pokladna v budově Jana Masaryka 302 Vlašim.

PO    8.00 -11.00
ST     8.00 -11.00

Do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách. Vstup do budovy bude organizovat Městská policie Vlašim.

Zaměstnanci města jsou dostupní v pracovních dnech od 8 do 15 hod na uvedených kontaktech…

Sdílet
24.3.2020 15:53
Informace k péči o děti rodičů, kteří spolu nežijí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v těchto dnech informace k péči o děti rodičů, kteří spolu nežijí:

Kontakty dětí s druhým rodičem trvají tak, jak je upraveno dohodami nebo soudním rozhodnutím, s přihlédnutím k zajištění bezpečí dítěte:
 

 • aktuální usnesení vlády omezující pohyb osob upravuje výjimku, pokud jde o cesty za osobami blízkými, převzetí dítěte k pravidelnému styku s rodičem, který nemá dítě v péči, tedy není tímto usnesením dotčeno
   
 • zároveň je i zde třeba apelovat na zdravý rozum a vzájemnou domluvu mezi rodiči, pokud by například měl jeden z rodičů nebo i dítě nařízenou karanténu, nebo by se jednalo o překonání příliš velké vzdálenosti za současného vystavení dítěte veřejným dopravním prostředkům a veřejným prostorům, apod.

 

K tomuto sdělení ministerstva práce a sociálních věcí mi dovolte doplnit, že pokud jsou obě rodiny zdrávy (rodina matky a rodina otce dítěte), nic nebrání vzájemným kontaktům a střídání péče o dítě ze strany obou rodičů, kteří spolu nežijí. Může to mít na dítě dobrý vliv a současně dojde k rozdělení péče mezi oba rodiče, kteří tak najdou i čas na vlastní odpočinek, zaměstnání apod.

Předávání dětí v době karantény není vhodné, kontakt rodiče s dítětem by měl probíhat telefonováním, dále zprávami či videohovory prostřednictvím aplikací Messenger či WhatsApp, Skype, e-mailovou komunikací apod. Oba rodiče by se v takových případech měli v zájmu svých dětí dohodnout na častější komunikaci.

Poradenství vám můžeme poskytnout telefonicky v pracovní dny od 8 do 15 hodin – 313 039 371, 313 039 372, 313 039 374, 313 039 375.

Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí odboru sociálního a zdravotního

Sdílet
24.3.2020 13:26
Prominutí zmeškání lhůt pro účastníky správního řízení a pro další osoby v době trvání nouzového stavu

Může se stát, že v době trvání nouzového stavu účastníci správního řízení a případně další osoby nedodrží lhůtu pro provedení úkonu. Např. nestihnou včas, tj. ve lhůtě stanovené zákonem nebo na základě zákona, podat odvolání, námitky, vyjádření, a podobné úkony. V takových případech zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, umožňuje požádat o prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu).

Upozorňujeme, že po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu. S žádostí o prominutí zmeškání musí být spojen zmeškaný úkon.

Sdílet
23.3.2020 14:33
Svoz použitého textilu

Jelikož není v silách TS Vlašim ani pracovníků města Vlašim zajistit průběžnou kontrolu kontejnerů na vyřazené šatstvo ve městě Vlašim, chceme požádat občany našeho města o pomoc.

V případě, že uvidíte, že je kontejner plný nebo začíná být kolem něj nepořádek, zavolejte na tel. číslo 313 039 351 (Slezák) nebo na tel. číslo 736 671 041 (Buchal), kteří zajistí, aby svozová firma provedla vyprázdnění popř. i úklid stanoviště.

Předem děkujeme.

Sdílet
23.3.2020 11:52
Zápisy do základních škol pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V ZŠ Sídliště nebo ZŠ Vorlina tedy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a školy vám vydají rozhodnutí. Podrobnější informace včetně formulářů žádostí najdete na www stránkách škol (www.zssidliste.cz a www.zsvorlina.cz).

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
 • poštou,
 • osobním podáním do připravených schránek ve školách.

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti s žádostmi o odklad povinné školní docházky.

Mgr. Olga Šťastná a Mgr. Petr Jíša, ředitelé ZŠ Sídliště a ZŠ Vorlina

Sdílet
23.3.2020 10:09
Městský úřad Vlašim - informace

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

POZASTAVENÍ POVINNOSTÍ OBČANA PŘI VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů, je o zejména z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené, ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení, ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, a další.
Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Sdílet
23.3.2020 10:09
Městský úřad Vlašim

Městský úřad Vlašim oznamuje, že budovy úřadu jsou uzavřeny do odvolání.

Sdílet
23.3.2020 10:08
Městský úřad Vlašim - živnostenský odbor

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 19.3.2020 budou obecní živnostenské úřady přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a předávat je Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Postup a forma žádostí zatím není upřesněna, jakmile bude možnost začít podávat žádosti budeme Vás informovat.
Bc. Ivana Vlachová, vedoucí odboru živnostenského Vlašim

Sdílet
23.3.2020 10:06
ŠJ Vorlina

Školní jídelna Vorlina informuje seniory a pracující ohledně provozu v příštím týdnu viz příloha.

Sdílet
23.3.2020 10:04
Informace - nakupování seniorů

Pouze senioři nad 65 let a handicapovaní s doprovodem budou moci chodit do obchodů (k nakupování v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží) v časech od 7 do 9 hodin. Jde o posun z původního času od 10 do 12 hodin. Podle maloobchodů jde o vhodnější dobu pro seniory.

Sdílet
23.3.2020 10:02
Výzva pro všechny občany - informujte své sousedy!

Chtěli bychom vyzvat všechny občany, aby informovali své sousedy,
kteří by např. z obavy, aby neobtěžovali své okolí, nebo z jisté vlastní uzavřenosti a osamělosti,
si sami o pomoc neřekli, aby jim svou sousedskou výpomoc nabídli nebo pomohli zprostředkovat právě
od Charity Vlašim nebo Pečovatelské služby okresu Benešov.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se přihlásili se svojí nabídkou pomoci zajištění seniorů a osob se zdravotním postižením.

Obě organizace – Charita Vlašim a Pečovatelská služba okresu Benešov – zajišťují rozvážky obědů, dělají nákupy, pomáhají s osobní hygienou, uklízí domácnosti a mnoho dalšího prostřednictvím svých sociálních pracovníků a pečovatelek. Pomáhat jim nově budou sociální pracovnice z Diakonie ČCE Vlašim a někteří dobrovolníci z řad těch, kteří se přihlásili.

Telefonní kontakty:

Charita Vlašim – 739 580 363,  734 165 062

Pečovatelská služba okresu Benešov – 734 574 662

Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí odboru sociálního a zdravotního, MěÚ Vlašim

Sdílet
23.3.2020 10:01
Vlašim sobě v těžké době

Rozšířili jsme pro Vás náš online web o dvě sekce, z nichž jedna je určitě hodně zajímavá "Vlašim sobě v těžké době" naleznete ji o něco výše anebo po kliknutí ZDE. Jedná se o vzájemnou pomoc na jednom místě, kde naleznete Vlašimskou burzu vytvořenou za účelem výroby a dovybavení co nejvíce obyvatel ochrannými prostředky.

SDÍLEJTE, ZAPOJTE SE, VYUŽÍVEJTE A POMÁHEJTE!

Na stránce si také můžete sekci dále roztřídit dle Dodavatele, Výrobce, Odběratele či Dárcovství.

ROUŠKY VYROBENÉ OBČANY NAŠIMI, SLOUŽÍ PRO OCHRANU ZDRAVÍ VLAŠIMI!

Druhou sekcí jsou "Informace z okolních obcí", která byla zřízena již dříve a vkládáme do ní informace zaslané z okolních obcí spadajících do ORP Vlašim.

Sdílet
23.3.2020 9:56
Městská policie Vlašim

V rámci nouzového stavu a preventivních opatření v boji s šířením onemocnění COVID-19 se na Městské policii Vlašim ruší od 18.3.2020 úřední hodiny. Tímto žádáme občany, aby oznámení a dotazy na MP Vlašim směřovali na tel. linku 724512314 nebo email: mestska.policie@mesto-vlasim.cz. Činnost MP je omezena na nezbytné úkony, s důrazem na omezení přímého kontaktu s občany na nejnutnější minimum.
Jitka Frajtáková

Sdílet
23.3.2020 9:55
Zaměstnanci MěÚ ve Vlašimi šijí roušky pro sociální služby ve Vlašimi

Vedení MěÚ Vlašim vyzvalo své zaměstnance ke spolupráci při výrobě pratelných bavlněných roušek. Vyrobené roušky budou předávány Charitě Vlašim do jejího sběrného místa v Nové poliklinice.

Sdílet
23.3.2020 9:55
Městský úřad Vlašim

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME OBČANY - V zájmu ochrany zdraví všech se pohybujte ve veřejných prostorách (zejména v obchodech, na úřadě a u lékaře) s rouškami nebo alespoň s bavlněným šátkem přes obličej!

Sdílet
23.3.2020 9:54
Městský úřad Vlašim

V návaznosti na nová nařízení vlády se v pondělí 16.3.2020 uskutečnilo několik pracovních jednání koordinačních skupin úřadu, vedení úřadu, poskytovatelů sociálních služeb a jednání Krizového štábu za účelem zajištění základních činností všech potřebných složek, organizací a dalších subjektů ve městě. 
Mimo mnoho dalších důležitých bodů jednání je velkým tématem snaha o zajištění ochranných pomůcek pro složky Integrovaného záchranného systému v ORP Vlašim!

Sdílet
23.3.2020 9:53
Město Vlašim - Rada Města

Vzhledem k nouzovém stavu Rada Města Vlašimi přerušila do odvolání svá pravidelná jednání.

Sdílet
23.3.2020 9:52
Dobrovolnická činnost pro vlašimské občany

publikováno 16.3.2020

Informace pro lidi ochotné zapojit se do organizované dobrovolnické činnosti.

Organizace, které se starají o seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí, svou práci v našem regionu zvládají. Mají dostatek odborných zaměstnanců a mohou přijmout i další nové klienty. To je v současnosti dobrá zpráva!

Chceme být ale připraveni na všechny alternativy vývoje situace, a proto PŘEDBĚŽNĚ zjišťujeme, zda by v našem regionu byly lidé ochotni zapojit se do organizované dobrovolnické činnosti

– jednalo by se např. o obstarání nákupů pro seniory, kterým nemůže pomoci rodina ani sousedé apod.
– vše za dodržování bezpečného chování proti šíření nákazy.

Vhodné zejména pro plnoleté studenty sociálních (zdravotních) škol a lidi, kteří mají praxi v sociální (zdravotní) oblasti. Dobrovolnická činnost je vykonávána zdarma.

Zájemci mohou kontaktovat elektronicky pavla.kovalska@mesto-vlasim.cz, případné dotazy zodpovíme telefonicky na těchto telefonních číslech: 313 039 376, 313 039 377 a 313 039 370 v době 8-15 hodin v pracovní dny.

Děkujeme všem.
Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí odboru sociálního a zdravotního

Sdílet
Zvolte stranu: 1 | 2